Skip to main content

Full text of "Het leven van Johannes van Tella"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l „Google p q^. ji. t\<i 1 ■'[ D,:,„d,GoogIe „Google „Google HEÏ LEVEN VAN JOHANNES VAN ÏELLA DOOB E L I A S. SïKISCUK TEKST EN NEDERLANDSe HE VERTALING, ACADEMISCH PROEFSCHRIFT, DOCTOR IN DE SEMITISCHE LETTERKUNDE, 

AAN i>E RLIKSUNIVËRSITEIT TE LKIDEN, D'. M. J. DE GOEJE, VOOR DE FACULTEIT TE VERDEDIGEN 

op Maandag den aesten Juni 1882, 

dia iiamidd''f^ te 2 nren , HENDRIK GERRIT KLEYN, LEIDEN. — E. J. BKILL. 
1882. oi,i.z,d. Google 


,4 c ,, J [( , i. i' ■; [r^-h- l .-"■-'- '/;:r;i 


■■,n ' 
■■o ^t ...''C/r^ (',..' / (l^j -laCoogle 1 


iAN MIJNE WAARDE OOMS H. E. KLEYN A. H. G. P. YAN BEN ES. ,GoogIe U OEC >» ■.'-ISn!^ ï.Google INLEIDING. Het levea van Johaanes van Telia, dat in de volgende 
bladz^den wordt uitgegeven levert eene b^dn^e tot de 
kennis der Syrische historische litteratuur der 6^ eeuw. 

Vergunt m^ daarom over die litteratuur het een en an- 
der hier voor af te laten gaan. 

Men kan deze afdeelii^ der letterkunde verdeelen in 
algemeene geschiedenis en kerkgeschiedenis, en deze laatste 
wederom in aaneengeschakelde verhalen, biographiën en 
historische stukken als brieven en deigel^keD. 

Wat nu de algemeene geschiedenis aangaat, daartoe 
behoort in de eerste plaats, wat den ouderdom aangaat, 
de Chroniek van Josua Stylites '), die de oorlogen, tus- 
schen Romeinen en Perzen in z^nen t^d gevoerd, be- 
sebrgft en voor dit gedeelte der geschiedenis zeer ge- 
wichtig is. 

In de tweede plaats kan men daartoe rekenen de ge- 
schiedenis, die eene Syrische bewerking der geschiedenis 
yan Zacharias Mitylenensis in zich heeft opgenomen '). 1) Zg slait met bet jasr 506, en is nog üjdeni keizer AnBaUsiue op schrift 
gebracht, Zy ie uitgegeven (Abb. f. d. Kunde der Morgenl. VI) di>or Abbé 
Martin. Eene nieuwe editie door den hoogl. Wright zat ^loedig veraobfjnen. 

2) Zfj vormt het lilde deel der Anecdola Syriacit en eindigt in het middea 
der 6de eeuw. ,Google Hoewel de schrgver zich veel met de kerkgescliiedenis 
bezig houdt, geeft h^ toch ook ataatkuadige geschiedenis. 
Zooals bekend is sluit deze bewerking met het eind van 
het YHie boek, terw^I het l'^ en waarsch^nlgk ook het 
Il^e boek van andere hand zyn '). De ho<^leeraar Nöldeke 
meent dat zeer veel in dit verzamelwerk van de hand van 
Johannea van Epbesus is. Dit is zeer wel mogel^k , maar 
ik geloof toch dat veel van het uniTersaalhistorische , dat 
in VIII, IX en X gevonden wordt, uit een andere bron 
afkomstig is. Evenzoo oordeel ik over de correspondentie 
L. IX: 10—13, 20—26. Ook is het merkwaardig, dat in 
L. IX. 19 de monnik Zooras (Ze'ora) die bg Johanuesv. Eph. 
zulk eene groote rol speelt, niet genoemd wordt. Waar- 
Bch^algk echter is dat L. Vin : 3 (de martyribns Homeritis) 
aan Johannes van Ephesus ontleend, en dat c. 4 en 5 uit 
Johannea zgn verkort, terw^l ook L. X : ] , 2 en 3 van 
denzelfden auteur schynen te zgn. Deze beeft namelgk 
in zijne kerkgeschiedenis {lU^ deel) capita, die denzelfden 
titel dTE^;en. 

Ten slotte is nog het Chronicou Edessenum bewaard ge- 
bleven (uitgegeven door Assemani B. O. T l. 387 sqq.) , 
dat zich hoofdzakelgk met de Edesseensche bisschoppen 
bezig houdt eo met het jaar 539 eindigt. 

Gaan w^ nu tot de kerkgeschiedenis over, dan behoort 
in de eerste plaats genoemd te worden Johannes van 
Ephesus *). Deze schreef eene kerkgeschiedenis in drie 
deelen. Alleen het derde deel daarvan ia in zjn geheel 
overgebleven (eenige capittels uil^^onderd). Het loopt van 

1) Dit ia sangetooDd in de ÏDleiding op bot lilde deel d«r Anecdota. 
3) Zie 0T«r JobuDei rut Epheam , I^nd, Jobuinea . BUchof tod £phs»iu 
d«r ente Syrische Kirchenhialoriker, Leydea, ISBO. :y Google 570 — ±591 ')■ S^ eerste deel is geheet verlorea g^aan. 
Yan het tweede deel z^u belangrgke stokken bewaard en 
wel op de volgende w^ze. Reeds spoedig z^n uit de 
kerkgeschiedenis excerpten gemaakt. Dat bl^kt oit Add, 
Ms. 14647 Mus. Brit. (A^ 688), waar eenïge capita uit het 
tweede deel voorkomen, die door den hoogleeraar Land iit 
het W* deel der Anecdota z^n uitgegeven (p. 885 — 90). 
Andere excerpten evenwel z:gn niet ovei^ebleven. Een 
ander deel is te vinden in het Chrouicon van Dionysius 
Telmaharensis (f 845). Oeze heeft in z^n derde deel 
groote stokken nit Jobannes overgenomen , zoo bgv. den 
brief van Simeon van BeÜi'Arscham over het martyrium 
Homeritarum en andere stukken op deze gebeurtenis be- 
trekking hebbende *) ; over de vervolging onder Paulus 
JudaeOs , Abraham bar Chili van Amid , Ephraïm van An- 
tiochië, de heidenbekeering , het Jnlianistische episkopaat 
in Ephesus, eenige der capita historica {Anecd. II, p. 
385 — 390) en het verhaal van de verschillende kometen , 
aardbevingen ') en andere verech^nselen en van de groote 
pest, vooral die in Coustantinopel , en in Amid en om- 
streken, de razem^ aldaar (867=556) en de tweede ver- 
schoning der pest (869). Een groot gedeelte hiervan is 
reeds uitg^even in het 11^» deel der Anecdota (p. 289 — 329), 
Dat dit laatste geen zelfstandig excerpt uit Johannes, maar 1) Het laitate feit dat vermeld wordt is de verwoeatiiig ran Anchialna 
{Tbeophuea ChroDogr. A. M. G0S4). 

2) Niet dien door Aimmuii nitgegeTen. 

8) Hier tg ia bet roorbQgun geiegi, dat Johuinea v. Eph. in bet verhaal 
van kametcD sd urdbeviugen niet zelfstandig is. Eene DBowkeorige vergelij- 
king van lobaonea, met JohanneB Malalaa en Theophanca bewijet, dat deie 
drie eeoe geineenscbappemke bron badden, TaBnchtjnlqk esnverbwl dermeik- 
waordigbeden tydeni Jiutünia en Juatiniana». Agathïas echter levert een zelf- 
gtandig beriehL D,gM,zed.yGOOgIe nea excerpt uit Dioaysius is, Mlgkb dBsroit, dat voor de Ter- 
acbilleode feiten het juitttl geplaatst is (wat in Johannes 
ran £pb. nooit gevonden wordt, o(^ niet ia het excerpt 
An4cd. II p. 385 — 390) , dat in die jaartallen ds eigeuur- 
dige chronologie vaa. Dionyaias gevolgd wordt ^), dat in 
de spelling ran een paar eigennamen juist dezelfde fonteo 
voorkomen : Epbnüin bar r^\t^fit< i. p. t. r^ik&nf, en 
a»cvuftr<, i. p. V. toe^af<, dat elders in DionysiuB ge- 
vonden wordt en ook uit (Anecd. II, p. 290, 1. 5)fu3La!n 
dat in beiden voorkomt i. p. v. ^mx.ÖM, en vooral uit 
de in beide Mss. voorkomende randtezing r^xSQx. (Anecd. 
II, p. 297), die stellig onjuist is. Het excerpt uit Dion;- 
siuB laat soma enkele kleine stukken uit, maar over bet 
geheel is er geen verscbil '). 

Ia de aaneengescbakelde ketkgescbiedenis onmisbaar om- 
dat ZQ ons met de in bet oog vallende feiten bekend 
maakt, van niet minder gewicbt z^n de biographiën. Yoor 
zoover z^ door tijc^enooten zijn oj^esteld, geven zij be- 
langrijke mededeelingen, die ons dikwijls veel beter in die 
tijden kunnen verplaatsen, dan de kerkgescbiedeniaaen. 
Bier slaan wij een blik op de zeden en gewoonten, bet 
leven en bedrijf der menseben, maax ook op den toestand 
van godsdienst en zedelijkheid. Het voortrefEeKjkste wat 1) 1d feiten wier datum hy met beliulp ïin Griaksche schrijven acbgat 
raitéieteM te UaliW, heeft hy, wettsde dat b-v. A. M 6000 - A. Or. 819 
wss, bg ODgeluk ook A. D 500 => A. 6r. ftlQ geateld. Dat Uqkt uit den ieai 
VBD Juitinui A. G. 84fl, Concilie fu Coutiuitiikopel A. G. S7i, dood van 
JiutiniuinB A.6. SS6 en dai^lfkra. 

3) Het ie mogelyk dkt in Hiehül Msgaui «og ieta van J^Rnnea t. Epk, 
is liewtaid, maar al ia dit zoo , dan ia bet nog niet toot den bistoricaa toc- 
gankelgk ganuHÜct (althaoa tm>t Mover ik ireit). Bar Hebraeüa heeft Joh»- 
JM> ameena gebrnikt; ooi de Tritheïatea ichijnt hy het lan ra ander ait 
hem over Ie aemen, dat w|j niet ran elders kennen. „Google ten dien opzichte door de Syriërs gelererd ea bewaard ge- 
bloTen is, ia zeker wel het tweede werk van Johantwa 
Tan Epfaesus, de lerenBwijzen der Oostersche zaligen ge- 
naamd '). De sclirijver belooft alleen te zullen spreken 
orer personen uit zijnen tijd , en van die personen alleen 
dat mede te deelen, voor de waarheid naarvan tij kan in- 
staan. Andere biographien uit dezen tijd vindt men in 
Add. Ma. 12174 Mus. Brit. bijv. de gescliiedenis van Mar 
Cbannina door Jacobus van Batnae, van Johannes bar 
Aphthonius, van Jacobus van Batnae, en van Johannes van 
Telia door Elias. In Add. Ms. 17203 treft men een deel van 
een leven van Sevems aan, en in Add. Ms. 14645 een 
leren van Achudemes. Het is wel mogelijk dat de bio- 
graphie van Jacobua Baradaeüs (Anecd. Syr. II p. 364 — 
383) eveneens uit de G^" eeuw d^teekent. Dat zij niet 
van Johannes van Ephesus, is heb ik elders aangewezen '). 
Ik noemde in de laatste plaats historische stukken als 
brieven en anderszins, daartoe behooren de brieven van 
SeveruB, Jacobus van Sarug *), en Pbiloxenns van Mab- 
bug, vorder eene brievenverzameling , waarvan door mij 
elders een verBlag is geleverd *), een stuk voor de geschie- 
denis der Julianisten van eenig belang in Add. Us. 14629 
ƒ 21 tl, — 24 r,, verschillende encyclieken, en verzamelingen 
van canones. Hiermede heb ik getracht een versli^ te 
leveren van de gelijktijdige historische litteratuur der Sy- 
riëra over de VI^« eeuw. Misschien is mij het een en 1) Aneca. Sjr. t. II. p. 1—288, 830—382. 

S) In: Jïcobos BHndaeaï, de stichter der SjrÏBche Monophysietische kerk. 
LmW. 1832. 

3) Durvsn ia het een en uider door 8chröi«i en Abbé Martin nitgegsveo. 

4) Zie •Jïcobns BsrRdoBÜi". Aanh. IV. ,Google ander ontgaaa, voor welk Terzuim ik bij dezen Tcirechoo- 
ning Traag. 

Tot de cat^^rie der biograpliiëii behoort ook het leven 
van Johannee van Telia door Elias, het Wea van eea der 
belangrijkste figuren, welke de Monophysietiscbe partij in 
de 6^^ eeuw oplevert. Toen onder de r^eeriug van Jus- 
tinas het vuur der vervolging met kracht was nitgebrokeu 
tegen de Monophysieten , toen de patriarchen van Aotio- 
chië , Paolus Judaeüs , Ëuphrasius en vooral Ephraim van 
Amid, die zijne voorgangera nog verre in ijver overtrof, 
hunne woede aan de ketters koelden, daarin bijgestaan 
door vele getrouwe aanhangers, zooals bijv. Abraham bar 
Chili , bisschop van Amid , toen overal het aantal ortho- 
doxen (d. i. Monophysieten) was a^euomen, toen van de 
getrouw geblevenen de kinderen niet meer den Doop, de 
ouderen niet langer het Avondmaal ontvingen, toen nie- 
mand der afgezette bisschoppen het wat^de zyne part^jge- 
nooten in den nood b^ te staan , toen wierp Johannes van 
Telia ^e menscbenvrees verre van zich, toen aanvaardde 
hg het ambt van een reizend bisschop en zendeling, toen 
w^dde hg tallooze geestelgken en predikte hg overal de 
leer der ééns natuur, toen vond hij eindelgk tengevolge 
van z^ne stoutmoedigheid, door toedoen van Ephraim 
van Antiochië, op nog middelbaren leeftjd den martelaars- 
dood. Hg is het, die het werk van Jacobus Baradaefte 
onmiddellgk heeft voorbereid. 

Geen wonder dan ook dat reeds Assemanï in het II'}« deel der 
Bibhotheca Orientalis hem een afzonderlgk artikel wgdde '). 

1) p, 63. BI. ■ -,yGoogIe Wat daar med^edeeld wordt, ia echter zeer gebrekkig 
en TOor het grootste gedeelte onwaar. In 512 zou hg 
als bisschop van Telia de synode van Sidon hebben hg-, 
gewoond (volgens de Igst der biBdonimen B. O. II Diss. 
de Monoph. IX sub Tela was h^ reeds in 503 bisschop), 
in 519 door Justinus Terbanuen zgn , en door den toen- 
maligen Comes OrientiB , Ëpbraim van Amid , den dood 
ondergaan hebben op den 6^^" Februari van een onbekend 
jaar. Hg zou een aantal canones g^even hebben, die in 
de Bibliotbeca secreta Medicea bewaard werden. 

Aaeemani heeft zelis niet Of^emerkt dat met den op de 
volgende kolom genoemden heilige Mar Johannes bar Bar- 
8us ^), die 6 Februari 538 stierf, onze Johannes van Tella 
wordt bedoeld. 

Behalve de laatste onopletteudbeld van Assemani, is 
echter de onjuistheid van zgn bericht niet aan hem zei' 
ven, maar aan de onbekendheid van de historische litera- 
tuur der 6^B eeuw te wgten. Assemani kende geen ouder 
historicus dan Dionysiu^ Telmaharensis. 

Deze uu noemt A. G. 814 de beroemdste Monophysieten 
op en daaronder Johannes van Tella en Jacobus van Sa- 
rag, terwijl toch beiden eerst A. G. 830 bisschop werden. 
Het is echter mogeUjk dat hier en A. G. 823, waar Di- 
onysius zijne deelname aan de synode van Sidon mede- 
deelt , een eveneens Johannes geheeten voorganger be- 
doeld wordt-, doch waarschijnlijk is dit niet. Johaanee 
kan echter als monnik de synode hebhen bijgewoond. A. G. 
530 wordt bij Dionysius de verbanning der 54 bisschoppen 
medegedeeld. Maar daaruit volgt nog niet dat dit alles 

1) Volgeni AVH Martin heeft het Mb -,yGoogIe VIII 

in dat ééne jaar ia t«a uitvoer gebrftcht. De bijvoeging 
eindelijk bij Dionysius , dat hij te Aatiochië martelaat werd 
door Epbraïm, behoeft geen betrekking te hebben op de 
eerste jaren na de verbanning, daar Djonyaios zijn dood 
k. Q. 849 mededeelt. 

Aasemani had ook nog kunnen vermelden dat h^ deel 
nam aarf de icollatio Catholicorum et Severianorum in 533. 

De 'in de laatste jaren in het licht gegevene hiatorigche 
werken der Syriëra gaven ook meer inlichtingen omtrent 
Johannea vmu Tella. 

Om met het minat belangryke bericht te beginnen: de 
Syrische bewerking der Historia Miacellanea van Zachariaa 
Mil^Ienenaia ') bericht p. 247 zgne verbanning, apreekt p. 
248 en 249 over zgne deugden en voortreffelgke eigen- 
schappen, en verhaalt p. 315 met korte woorden z^ne ge- 
vangenneming en dood. 

De izaligenlevens" van Johannea van Ephesus bevatten 
ook een leven van onzen Johannea '). Daardoor werd be- 
kend dat Johannea, nadat b^ * jaren" (d. i. meer dan ,één 
jaar) bisschop waa geweeat, door de vervolging getroffen 
werd, dat hg na z^ne aizetting zyn monnikaleven her- 
vatte, maar, door z^n geweten en de voortdurende smeek- 
beden zgner partggenooten opgewekt, het besluit nam om 
den Monophyaieten ter wille te zijn. Van den patriarch 
en de overige bisschoppen kre^ h^ vergunning, en zoo 
ging hy moedig aan het werk. H^ wgdde tallooze gees- 
teiyken (170000!) ') waaronder ook Johannea van Ephe- 1) Lsnd. Aqecd. Sji. t. III. 
3) Anecd. Sjt. II. p. 16B— 177. 

3) Dit cyfer wordt ook [taDgctroffeii in eene annteekening op ƒ. 6 
Ml. mis (ue p. 1«)0 T. d. Cital. v. Wright). -,yGoogIe sas , die door hem in 529 tot diakea geordend werd. Bg 
de w^dÏDg gaf li^ nauwkeurig acht op de kennis der Caa- 
didatea , eB nam alleen dezulken aan , die aanbevelingsbrie- 
Ten van vertrouwde personen medebrachtea. Toen zgue 
rganden alle middelen aanwendden om zgn werk te ver- 
hiuderen , moest hg meer in het verborgen arbeiden , het- 
geen hg gedurende verscheidene jaren deed. 

Het einde was echter dat Johannes door Ephraïm van 
Antiochië werd gevangen genomen. Ten gevolge van het 
l^den, hem door de t^enparty, die,' zooals vromer b^ 
Ignatius, zoo ook nu hg hem, >wilde beesten" als zyne 
bewakers aanstelde , bezorgd , kwam hg in Antiochië om. 

Het leven, dat thans wordt uitgegeven, levert nieuwe 
gegevens voor zyne gaachiedenia , zonder daarom nog de 
mededeeliugea van Johannes van Ephesus overbodig te 
maken. 

De schr^ver is ËUas, misschien wel Elias van Dara, 
wiens levensbeachrüving door Johannes van Sphesus b^na 
geheel verloren is .gegsaa^j. Op verzoek van twee stad- 
genooten van Johannes , Sergius en Paulua , heeft h^ , of- 
schoon, naar z^n zeggen, van zgne onbekwaamheid over- 
tuigd , deze geschiedenis te boek gesteld , en wel met een 
stichtel^k doel. 

De mededeel ingen, die h^ doet, had hjj deels van Johan- 
nes zelf, deels van zyne moeder en leermeesters, maar het 
meeste had h^ met eigen oc^en gezien, toen hg met Jo- 
hannes samenwoonde *). 1) ADScd. SjT. II. p. ISö. 

3) Htl wu tatit by hom ^jdcD■ de geraDgeuoemisg 1 Fobr, iST. Dit blijkt 
uit het Tooro. ,on»" p. 48,12. _ :y Google Door zgue beeclir^Tiiig ingelicht kunnen w^ de chrono- 
l(^e Tan zgn leven aldus Tastatellen: 

Hg werd geboren tuaschen 6 Febr. 482 en 6 Febr. 483 
te Callinicus , en was de zoon van zekeren Cursus '), Cur- 
cus *) of Gfriacua '), die 485 stierf. Z^ne moeder leefde 
nog tot ± 535. In 502/503 kwam b^ hem de lust op om 
monnik te worden, maar eerst in 507/508 ontring hg de 
tonsuur, daar zyne moeder hem zoolang bad tegengehou- 
den. In 519 (nadat Jacobus van Sarug reeds bisschop was 
geworden) werd h^ door list en tegen z^n zin tot bisschop 
van Telia gewijd. Maar reedstwee jaren daarna, dusin52L, 
werd hy verbannen. Eenigen tijd bracht hij toen in het 
klooster van Mar Zaccai te Calliuicus door, en verder 
woonde hij met de klooBterlingen in eeoe woestijn. 

Ëenigen tijd daania begon hij zijne werkzaamheid in 
het belang der Monophysietische partij. Vóór 533 wijdde 
hij eenige bisschoppen voor de Perzische Christenen, in 
vereeniging met Hiomas van Dara, Sergius van CyroB, 
Sbrion van Sura en Nonnus van Circesium. In 533 ging 
hij naar Constantinopel met eenigen der zijnen, om over 
de vereeniging der partijen te spreken. Toen de samen- 
komsten over deze zaak zonder vrucht waren a%eloopen , 
keerde hij weder naar het Oosten terug , waar hij nogmaals 
bisschoppen voor Perzië wijdde. 

Den Isten Schebat (Februari) 537 werd hij, met behulp 
van den Perzischen gouverneur van Nisibis in het gebei^^ 
van Schigar (Singara) gevangen genomen. Van daar werd 1) Caniu Tolgent. Manh. 101 ƒ 74 der Bodlqui en tweemaal 1d N*. 08 
y. d. CaUl. v. ZoUnberg (Mu. Syriaquis d. 1. Bibl. N&tionale). 

2) Id het oaderaclirift dei QouatioDw ddd. 14631 Haa. Brit. 
i) In het opadirift van het voorgaande. ,Google hij eerst naar Niaibis, verrolgeiis naar Risch'aiaa (Rhesma) 
en eindelijk naar Anüochië overgebraclit. Daar kwam hij 
den 6d>ii Februari (Schebat) 538, in het klooster Tan Go- 
mes Manaase opgesloten, om' het leren, ondermijnd door het 
réle lijden, dat hij had moeten verduren. Hij was toen 
vijf en rijft^ jaren oud. 

De Tolgende geschriften zijn ran Johanaes van Telia be- 
waard gebloTen. 

I Add. Ms. 14549 Mus. Brit. : Geloofebelijdenis Tau den 
zaligen en heiligen ') bisschop van Telia aan het ii^etogen 
en heilig coeDobiom der kloosters rondom de stad Coa- 
stantina, en allen die in baar gebied zijn, ware geloorigen 
en heilige ledematen , TerbondeD aan het ware lichaam van 
Christns onzen God. 

Deze geloolsbelijdenis rerachilt op geen belangrijk punt 
Tan deigelijke geschriften ran anderen. 

II Mush. 101 der Bodlejana ƒ 74: Verklaring Tan het 
Trishagion door Heer Johannea bar Cursus, bisschop Tan 
Telila en Mauzelath (1. Telia de Manzelatb). 

in Add. Mb. 14663. Een brief geechreren door Ser- 
gius, Marion, Nonnus, Thomas en Johannee aan de mon- 
niken Tan Amid tegen de leer ran Julianus ran Halicar- . 
nassns, voor een deel bewaard'). 

IT Add Ma. 12155 Mus. Brit. (Catena patrum). Uit- 
treksels uit de rerdediging der orthodoxe radera Sei^ua 
van Cyrue, Petrus van Rhesina, Thomas vau Germaoicia, 
Thomas ran Dara, Johannes ran Telia. 

Dit behoort waarschijnlijk tot de >collatio Catholicorum 
et SereriaDorum" (533), 

1) Het ondenahrift heeft: Johinnc* tui TcLU. 

i) Dat met Johiniwi , Johuine> van Teil» U bedoeld, blijkt dt de uidere uunen. -,yGoogIe V Caaonat. 

1) 27 cauones met «en* korte inlaidiag A.S.A. 12155, 
U527 eii gedeelteUjk in Add. 14526 (N". 2—7, 9, 10, 
12 — 14, 25) waarBclii,)nlijk dezelfde, die ook dow Assemani 
B. O. II. p. 54 genoemd in>rd«n. De titel inAdd. 12155 
luidt: Oanones uitgesproken door dan vromen Mar Johan- 
nes , bisschop van Telia de Mwizelath , opdat zij die pries- 
ters zijn, Toorai in de dorpen, hen zouden ia aohtaenMn. 

2) 48 vragen met antwoorden door Jobanoes. Add. 14691, 
14493, MsB. Syr. de la Bibl. Nationale (Catal de M. Zo- 
tenberg) N". 62. Yragen, welke de priester Sergias deed, 
aan Johannes bar Cursus (Add. 14631 bar CTriaciis, on- 
derschrift: bar Gurcna) bissobop vaa Telia de Mauzelath, 
welke den vorm van canonee hebben. 

Deze vT^en en antwoorden zijn door T. J. Lamy uit- 
gegeven in zijne Dissertatio de Syrorum fide et diacipUtra 
in re Euchuristica Lovanii 1859. Z^ betreffen meest allen 
het avondmaal. 

3) Add. 14493. Andere canonee van denzelfden J<^an- 
nes, die niet in de vr^en zijn opgeaomen. 

4) Ms. d. 1. Bibl. NatioD^e (Catalogue de M. Zotenboi^ 
N". 62): Vermaningen en bevelen, die uitf^proken zijn 
in den vorm van' Canones, aan de geestelijken, door den 
zaligen Heer Johaimes bar Cnrena, bisschop van iUan- 
zelath. 

Andeare geschriften van Johannes heb ik niet kaones 
vinden , m<^eHjk bevindt zi^ echter nog bet een en ander 
ondwr em onvolkdigen titel in de Catalogi. -,yGoogIe Voor de gramm»tiea en de Termeerdenng vaa den woor- 
denschat levert de biographie niet veel nieuws op. Wat 
ik ten dien opziclite in de Aanteekeningen reeds meeren- 
deels besproken beb , vat ik hier samen : 

p. 4.17 en 9.3 komt de nitdrnkkiug ..oesitcA ^> wyr^ 
Toor, die »dooT hun werk, dooi hunne bemoeiing", moet 
beteekenen. 

p. 10.5 f^iuiea in een zin, waarvan ik de beteekenia 
niet weet vast te stellen , wschl. in de plaats corrupt. 

p. 14.11 n& euo in den zin Tan: en zonder dat. 

p. 21.3 0913 ^, waar wij co'tst zouden verwachten. 

p. 23.8 wlrmaafli =^ posca, een bij de Romeinen be- 
kende drank. 

p. 24.3, 4 fi^iA^ iioa^ wschl. goedgunstigheid, tegen- 
ovei^esteld aan het booze oog d. i. afgunst. 

p. 24.15 is^h-iif^ vyr^ in den zin van: opdat hij ge- 
holpen zou worden , nut zou trekken , wschl. moet echter 
is:h.iui gelezen worden. 

p. 24.19 fvSa^alfi, als behoorende tot het beddegoed. 
WachL wordt daarmede ïeervicarium" kuseen bedoeld. 

p. 25 1 Kl&z^ wBchl. in de beteekenis van »tapijtgoed" 

p. 28.16 IJS» tiufii, van onder iets uittrekken. 

p. 31.6 f^^.&ïaA, vermaken. 

p. 39.4 Ba tt^ a ajj» , op voorwaarden (hier : van vrij- 
geleide) opgaan. Tei^elijk het Gr. 3i« xiyiDv , «Vi Kéyc/i. 
Immers omdat zij ooOi^a wareu opgegaan, hield de kei- 
zer hen niet in Constantinopel. 

p. 52.12 ,.^c n t \ » fc 3 »^a oimo. > Zij waren in hunne 
oogen zeer bezwaard". Ëene vreemde uitdrukking om >be- 
lumwdheid , neee" uit ts dcukken. -,yGoogIe . p. 52.13 — **•■ , het bewoonde, bebouwde l&nd, zie Nöl- 
deke ZDMQ. 1S76. p. 358 en de daar aangehaalde plaatsen. 

p. 58.13 w*\i1?sw»Ït^. Arianen, zoo ook Anecd. Syr. 
III. p. 387. 

p. 60.5 Wt\t ; p, 70 17 r^AifiUliuLa-^ ; p. 71.2 
t<'.«-Xj\-x. ; p, 78.5 T\ivt.f^. De beteekenis van t\,* 
is: door zoete woorden of beloften Ibmand tot iete OTerha- 
len, paaien. 

p. 60.16 cócu^u^, opschriften, titels, hier in een mij 
onbekenden zin. 

p. 64.11 r4da9>r^ waardigheid. 

p. 65.8 cox&l jsn»» zich gamenpakken, waarmede de 
houding van een woedende wordt aangeduid. 

p. 65.9 Tms, staren, ataroogen. 

p. 65.14 iCDOXÜ tO^oiMoi, om aan te duiden dat de 
groote daden en het lijden aan denzelfden toebehooren. 
Misschien is hier eene corruptie. 

p. 68' 1 f^5tt ^ in den zin van : een leek, vergel. t^l^til DJ^ 
bij de Rabbijnen. 

p. 68.21 «auuAt& verklaring, akte, zoo ook p. 71.6, 
74,6, 7. 

p. 69.14 vu\ schijnt het Gr. róvoi te zijnr klemtoon, 
acceni 

p. 69.20 T^Moiica, zede, gewoonte, ^9oi. 

p. 71.4 «^lOA oen. Indien dit geen corruptie is van 
kUoA , is het bet Gr. cpunii , en beteekent het : Geef een 
woord. 

p. 71.5, 6. T^iia yt^^M, wijze van een rechter i. p. v. 
vrijze rechter. 

p, 72.6 giste ik dat f^ü«.isa moest gelezen worden. -,yGoogIe Anecd. Syr. n. p. 290.2 3 komt echter voor .rA.sso Asa 
r<s«BiüLo KaïcuiO T^itXaa schijnt dua als een collectief 
gebruikt te worden. 

p 73.9 w'.nA^^^, waarschijnlijk is dit geen Nomen 
AppeUativum , maar een eigennaam. 

p. 73 19 ftbcn WBCn , hij bracht in beweging, schudde. 
In deuzelfdeu zin gebruikt in the Apocryphal Acts of the 
Apostles, ed. Wright. 1871 Yol, IL Transl. p. 162, 202 

p. 73.21 i«Ul&, het punt waarmede de daling b^nt 
duB toppunt, keerpunt. 

p 77.4 i^irSl^, etymologisch schijnbaar van r^.iKl^ 
a%eleid , moet een derivatum van t^n^ , kerk zijn, en 
geestelijken beteekenen , Tergel. Anecd. Syr. IL p. 290.4 
!<!*■». (waarvoor Dion. Telmahar i^j'iv. leest). 

p. 78.18, 23 SJMiiT< Het Sing. schijnt hier aange- 
wend , om aan te toonen , dat de twee naturen werkelijk 
één zijn geworden. 

p. 81.21 cxusioi^ ii&i3, f<4v.&.x. van At ^ x., rusten. 
MisBchien moet echter ii^i^ gelezen worden. 

p. 82.15. ,j|^a a.^-^ beantwoordt in de Pesch. aan 
één of aan twee jaren (in den Maeoretischen tekst). Hier 
kan het echter niets anders beteekenen dan ééu jaar, daar 
de chronologie eene andere opvatting niet toelaat. Gaan wij nu over tot de beschouwing der Handschrif- 
ten , die aan deze uitgave ten grondslag liggen nl. het 
Add. Ms. 12174 dat wij A, en Add. Mb. 14622, dat wij 
6 zullen noemen , beide van het Britach Museum. 

O&ehoon A jonger is dan B b^iu ik toch daarmede, -,yGoogIe omdat het het aleven" in zijn geheel bevat ea een beteren 
tekat heeft dan 6. 

A (Add, 12174) is eene kolossale foliant, op perkament 
geechreTen , bevattende 452 folia , bijna alle in twee ko- 
lommen beschreven. Het jaar der vervaard^ing is A. Gr. 
1508=:A.D. 1197. De schrijver, Joseph, was tot dat 
werk, uit een auder klooster, naar dat van Bar Sanma te 
Melitene ontboden. Het ie dan ook met eene goede, re- 
gelmatige hand géschreven. Hei leven van Johaones van 
Tdla komt daarin voor ƒ. 152 r, — ƒ. 165 w., zonder 
eenige gapiug. De schrijver schijnt een alaafsch copiïst te 
z^n geweest, die den tekst die hij voor zich had getrouw 
volgde. Nu en dan laat hij een o in den 3^'^ pers. Plnr. 
weg, of voegt er een aan den S"!*" pers. Sing. toe. En- 
kele malen zijn de veranderingen niet zoo onschadelijk, 
zooals b. V. p. 9. 1. 2 waar vde bisschoppen die op alle 
plaatsen verdreven werden" tot >Cbalcedonenaische bis- 
schoppen" worden gemaakt, p. 9, 1. 12 waar >*iaf^ A*^ 
JSB, i. p. V. ^^i^rV ^.sa .ftnh, p. 15.4 waar het onge- 
paste ■ •'^-'Ai i. p. T. ^ua^ staat, op p. 41, 1. 8, 9 waar 
eene regel b weggelaten. Maar doorgaans is toch de tekst 
van A in orde , en ook indien wij dit handschrift alleen 
bezaten, zouden wij een goede uitgave van het leven van 
Johannes van Telia kunnen leveren. 

Daarom heb ik , waar de varianten onbeduidend waren , 
meestal de lezing van A gevolgd. Ik week daar alleen 
van af, waar de lezing van B mij oorspronkehjker voor- 
kwam. Wat de spelHng aangaat, verschilt A nog al van 
B zoo b.v. A (^rAcu-a \ , B ,^j<.o_aA, A «aoviw, B 
^caoHaM en dergelijke, A rutaa\^, B r^ta\^, Aééns -,yGoogIe ^ijsoitr*', B ii-uoKAtr^, A ^ïitKls, B ^i>t_a, A 
iuf^j-SASfl, B Ak-isa.<ui, A .^:u, B ■^:ur^, A if-aXw*, 
6 rdlftif^, A r£-u-u, B (<V«Lu, A cuA^»! , B «kiasa. 
In vreemde waordea A rrt.t..aQj^t^) B — ' - *"\"*', A 
r^snoï, B rösoooDÏ, A r^^^a-^rCia , B '^\^ Nj*^, 
A esrc'io^rCipA, B OBio^iaa, A r<i.ts>aan, B rOjSwi, 
A <tlk-&i&T<', B Ki&ï&ocD , A — *ii'-*V , B r^ioaLo , 
A fOordi, B r£ion, A .^irdsa, 6 .^^tm. 

Yao veel minder waarde dan A, is B (Add. 14622), dat 
volgena Wtight (Catalogue of the Syriae Manuscripts of 
the British Moseum) uit de 9'^" eeuw dagteekent en met 
een r^elmatige hand is geschreven. Van het oorspronkelijk 
40 folia bevattende Ms., zijn er 13 verloren nl, het l"** 
folio, 2 achter ƒ. 21 , weder 2 achter ƒ. 25 en de laatste 8 
_ƒ. Het overige heeft op verschillende plaatsen {vooral de 
laatste bladzijde) veel geleden. Verscheidene woorden zijn 
daardoor geheel of gedeeltelijk onleesbaar. Niett^enstaande 
B op enkele plaatsen de ware lezing heeft (zoo op de 
plaatsen waar A bedorven is, en die ik boven heb ge- 
noemd), is het meestal veel slechter dan A. P. 24, 1. 2, 3 
laat B een onmisbaar stuk weg , en men trachtte eens de 
beteekenis van B'b lezing p. 18, 1. 5 en p. 29, 1. 6, 7 
te verstaan. Soms heeft B woorden niet herkend, zoo bijv. 
schrijft hij p. 35, 1. 10 ii4jiAivx.T^ voor iiLtbiuLf^ en 
p. 46, 1. 11 m^-t^LJ-T^ voor f«teiiz.f<'. Dan weder keert 
hij de volgorde der letf«rs om b. v. kAio i ■> \ voor 
r<&iaaj^, f^icü_& voor r<loÏA, B houdt er ook van 
voegwoorden als ao^, ^n, Ti>\^ ^^ _,^J:a in te voe- 
gen en verandert soms de lezing willekenrig, soo bijv. 
p. 8 , N. 7 rdla^i .Oi^eui orC r«diai*r^=a r^a. .yCoogle' Dfi e^enaardigbedffli der spelling Jieb ik reeds boTen 
vermsld. 

De punctuatie is soberder dan ia A. Men vergelijke 
daarroor p. 3 — 18, 1. 19 waar ik door toeyallige omstan- 
digheden A gevolgd beb, met bet vervolg, waar B door mij 
gebruikt is (voor zoover dit bandscbrift den tekst bevatte). 

Wat de vertaling aangaat , ik beb getracht even ver ver- 
wijderd te bbjven van eene onboUandsche , als van eene 
vrije vertaling. Daardoor ben ik evenwel soms genood- 
saakt geweest zinwendingeu te gebruiken en eene volgorde 
van woorden aan te wenden, die wij in een oorspronkelijk 
geacbriit niet zouden gebruiken. Bij de aanbalii^en uit 
de PescMttha heb ik voor het O. T. de editie van het 
Britach- en Bnitenlandsch bijbelgenootschap vau 1823, 
voor het N. T. de uii^ave van Guthirius, Hamburg, 1664, 
vergeleken. In de bij de vertaling gevoegde aauteekenin- 
gen, heb ik het een en ander medegedeeld, dat mij toe- 
scheen tot verklaring der vertaling of opheldering van den 
tekst vereischt te worden. 

Ten slotte breng ik mijnen bartelijken dank aan Dr. 
Hoeming te Lenden voor de bereidwilligheid waarmede hij 
voor mij een groot aantal lezingen met de handnchriften 
beeft vergeleken, maar bovenal mijnen leermeester en pro- 
motor, den hoogleeraur Land , die , ondanks zijne drukke 
ambtabezigbeden , mij gedurende eenige jaren in de ken- 
taa der Sjrisehe taal heeft willen inwijden , en ook b^ 
de sameustelliug vau dit proefschrift mij steeds met de 
^ootate welwUlendheid beeft bijgestaan. D,gM,zedr,yGOOgIe GESCHIEDENIS VAN DEN VUOMEN EN VOLZAIIGEN 
J0HANNE8 BISSCHOP DER STAD TELLA, 

welke eenige verstandige mensohen met grootes aaadraag 

hem, die met den heilige langen tjjd gewoond heeft, 

verzooht hebben op te sohrjJTen ten nutte van 

velen die de waarheid liefhebben. Aan de geestelgke en in alles Christua liefhebbende broe- 
deren Heer Sei^us en Heer Paulus, de waarigk vrgen, wenscht 
uw vereerder Elias vrede ia onzen Heer. 

Ik ben , o mannen , die ^verig zyt in welgevallige wer- 
ken , en in alles Christus liefhebt , in groote droefheid en 
verlegenheid , hoe ik u , zooals g^ dat waardig zyt en men 
u verplicht ia, den krans van lof moet vlechten, w^ens 
het vele waarmede g^ versierd en Grode welbeh^el^k zyt, 
en waardoor g^ oorzaak z^t van veel voordeel voor hen die 
u aanschouwen, vooral omdat in nwe harten de heilzame 
berinnering en gedachtenis der heilige en geestel^ke vade- 
ren is bewaard. En dit ia zoo, omdat gjj waarlgk hebt 
geleerd , zooals gg onderricht zgt uit de lering der Heilige 
Schriften , dat g^ gel^k moet worden aan de zonen der oude 
rechtvaardigen, hoe deze indertijd yvrng waren en zich in- 
spanden om in hunne harten geestel^ke schatten op te 1^- D,gM,zed.yGOOgIe gen uit de segeningen hunner raderea, omdat zg waarl^k 
geloofden dat de tougapitsen hunner vaderen hun Öodde- 
L i)l^ke rjjkdommeQ en schatten konden scheuken, omdat zg . 
bedachten de dingen die boven, en niet die op de aarde 
waren (Col. 3 : 2). Daarom moge hg u beboorlgk prgzen 
die hiertoe in staat is, dat g^ hierin de oude rechtTaardi- 
gen hebt nagevolgd , laaac en Jakob en Jozef en Eliza en 
hunsgel^ken, dat gg geestel^k voordeel behaalt ook uit 
de zegening van dezen geestelgkeu vader, vooral dat uit 
uw hart niet is uitgedoofd de kool der liefde tot den uit- 
verkoren heilige en belader, gedurende dezen ganschen tijd, 
die als een smeltoven ter beproeving is gesteld, maar dat 
gg als ware erfgenamen der waarheid die kooi nog meer 
hebt doen gloeien van liefde. Met recht worden daarom 
door n beschaamd en door hun geweten geoordeeld de zo* 
nen en leerlingen , welke met de t^den ovei^egaau zijn ran 
dat wat betamelgk is tot het tegeaovergestelde , gedreven 
door de liefde tot heerschappy en gdelen roem , en van de 
'rechte standplaats gevallen zgn in strikken en dwaze >) be- 
geerl^khedeu , die dwaas zijn en ten val brengen, en de 
menschen doen verzinken in verderf en ondergang, zooals 
geschreven staat (I Tim. 6:9), en hunne ziel in groote el- 
lende brengen, en door hunne bemoeiing als het ware met 
harde steenen, door hnnne bittere smaadredeaen en laste- 
ringen, hunne weldoeners steenigen, en hen die waken voor 
hunne zielen, hunne herders, bedoel ik, en leermeesters, 
s daarom opdat zg daardoor welbehagelijk mogen zyn aan 
degenen, tot wie zij hun toevlucht hebben genomen, en 

1) Deze cyfere duiden den aanvuig imn der btadzïjdea i&n deu Sjrucheu 
tekst. 

a) I Tïm. 6: 9 heeft .vele." -,yGoogIe van wie zy verwacliteii dat zg hua hier in deze Te^an-r 
kelgke wereld groot zullen maken. En onder deze beroe- 
ringen liebt gy en ook uwagelgken, welken zoo als de 
Heilige Schrift treffend en van pas zegt dat n de Heer ƒ 

heeft ovei^elaten als eén overbl^fsel (Kom- 9 : f9) tot onze *— / 

vertroostiag en opwekking, tot onze rrengd en krans, g^ 
die in de plaats van het leven z^t (Phil. 2 : 16), daar g^ 
zoo goed hebt gehandeld , tenvyl gg vertoefdet te midden 
van een boos en verdraaid geslacht (Phil. 2: 15), evenals 
indert^d Lot onder de rszenden, onder deze beroeringen, 
zeg ik, hebt gy vastgehouden aan uw geloof, terw^l uw 
fondament waarachtig was , en zijt g^ niet overgegaan van 
de vreeze Oods tot het tegenovergestelde, en hebt g^ de 
waarheid des Evangelies bewaard , door dat g^ gebouwd 
zgt op het fondament der Apostelen en Profeten (Ëph. 
2 : 20). En ') gy hebt alle gevaren gering geacht, daar 
g^ , in deze beroerii^ der beproevingen , veel moeite hebt 
besteed tot veler nut, dat niet alleen de naam van dezen 
heilige zoude opgeschreven worden tot de heilzame herin- 
nering van ons en die na ons komen, maar dat g^ ook 
m^ hebt aangespoord, dat m^ue geringheid zijne levens- 
wgze en werken zoo goed mogelgfe in korte woorden zou 
beschrgven , en dien strgd waarin h^ het leven liet en de 
kroon van het martelaarschap wegdroeg. Dat gij van myne o 
geringheid meent, dat ik het vermogen bezit dit alles te 
doen, en schriftel^k de herinnering der werken van dezen 
heiligen man en geestel^ken herder te volbrengen , die din- 
gen , welke h^ van kindsbeen af tot op z^n verscheiden 1) Eigimlijk noeBt bier geen nieuwe zin beginnen, nwar wegens de lengte 
beb ik hem hiet ï(gebraken. „Google van ons naar onzen Heer deed , daaromtrent beken ik , dat 
ik hiertoe niet in staat ben zooals het betaamt. G^ her- 
innert u immers , geestel^ke broederen , dat g^ m^ dikw^ls 
hebt aangespoord dat ik dit zou doen , en g^ zgt m^ne 
getuigen dat ik tot uwe liefde ') dit argument bezigde: 
Wie wil een huis of toren bouwen of eeiie ktoon of krans 
gieten, die geschikt is voor het hoofd des koningsen zegt, 
terw^l de grondstoffen , die dienen tot de vervaardiging vau 
dit alles dat h^ wil maken, voor hem klaar liggen, tot 
een onkundige , wien zelfs de namen der dingen , en hunne 
samenstellingen , en hunne geschiktheid om hg elkander ge- 
bruikt te worden , en de overeenkomst van het een met het 
ander onbekend zyn: »Neem dit, en bouw of giet , ofbeeld- 
houw en volbreng deze werken die ik wil maken", terw^l 
hy behoorde te weten dat alleen deskundigen geschikt z^n 
tot hunne vervaardiging en versiering. En verder zeide ik 
tot de liefde tot Glod die in u is *) behalve dat ik niet in 
staat was tot heldeen g^ van m^ verlangdet , opdat ik door 
myne eenvoud^heid en povere kennis niet te kort zou 
^schieten in de nutt^e geschiedenis van dezen verwonder- 
l^ken man , (omdat ik in al die dingen gebrekkig ben) , dat 
g^ , die w^a zijt in Christus , en r^k in kennis , dit zoudt 
doen, vooral omdat gy stadgeuooten van dezen heilige 
waart, opdat gg waardig moogt geacht worden door de 
genade , in de nieuwe wereld ook naar die stad te komen , 
waarheen h^ gegaan is, waar ook alle heiligen wonen ^) en 
gfl zeidet tot my: »Schrpf slechts dit op, wat gij in onze 
tegenwoordigheid van zgo levenswijze hebt verhaald, wei- 

1) Een titel 

2) Een titel. 

3) De inicTpimetie ia in de Mei. oqjnitt. „Google nig uit veel van dezen heilige , tootsI omdat g^ langen tgd 
met dezen man samengewoond hebt, en met eigen oogen, 
zoo goed als het niogeli|k was, zgne Ooddelgke Toortref- 
fél^kheden hebt gezien." En., daar ik uw aaohoud^ en 
dit uw herhaald verzoek zag, waag ik het dan nu, opdat 
ik geen verwerper moge zyn van dit nw prgBwaardig ver- 
langen, dat in waatlkeid toi v^er nat is, (ach! mocht ik 
dawtoe in staat z^n zooals het behoort, zoo als ik boTen 
heb geeegd) en begin , oaar mijne krachten , door de hulp 
van uwe gebeden, terwijl ik ieder die , dat wat benedan ge- 
schreven is in deze zaak, ontmoet, verzoek dat hi) niet 
hoore naar , of lette op de eenvoudige woorden of dat het- 
zelfde op verschiUeode plaatsen verhaald is, naarmate de 
noodzakelijkheid dit vereiachte, en da nnttige winsten ver- 
onachtzame , welke ieder noodig heeit die met liefde en niet s 
met a^^anst leest. 

Ik b^^ dan te verhalen, voor hen die het niet w^ 
ten, ook uit welke stad deze heilige Johanws afkom- 
stig was , die door de genade Qods waard^ werd gekeurd 
om bisschop te worden in de stad Telia. Het betaamt ook 
te zeggen welke oorzaak hem riep om monnik te wor- 
den , en hoe oud bij waa toen hij [daartoe] onderwezen 
werd. En wat kij heimelijk deed voor dat hij de tonsuiir 
onderging uit vrees voor zijne moeder die Christus waar- 
lijk liefhad. En waarom ik den naam zijner moeder ') 
vermeld heb in zijn verhaal. En in welk klooster hij ge- 
woond heeft. En hoedanigen geestelijken vader hij had. 
En met welke geestelijke weiken hij begon zoodra hij de 
tonsuur ontvangen had tot op het eind zijns levens zonder 2) De num zijner moeder komt echter niet voor , minokiea ia hij aitgi>TaUe&. -,yGoogIe ophouden of uitstel. Eq in welken tijd hij waardig weid 
gekeurd tot den lang van het bisschopsambt in de stad Telia. 
En welke kampen over zijn huofd heengingen, zoodra. hij 
bisschop was. En met welk eene vrijmoedigheid hij uit 
de hoofdstad terugkeerde , toen hij met zijne zeven ') mede- 
bisschoppen door den kalmen ') en overwinaenden keizer 
o geroepen was, nadat de ware bisschoppeo op alle plaatsen 
van hunne zetels verdreven waren, door hen die hun best 
deden dat de Synode van Ghaleedon als door hun bemoeiing 
de kerk zou binnenkomen. Eu wat deze heilige deed, 
toen hij zt^, dat de menschen gewelddadig gevangen wer- 
den genomen , opdat zij belijdenis zouden afleggen volgens 
de afkeurenswaardige bepaling der genoemde Synode. En 
verder hoe vele duizenden menschen van de boosheid der 
menschvereering zich bekeerden tot de kennis der waar- 
heid door zgn toedoen in het land Perziê, dat door het 
goddelooze onderwas van Nestorius den menschvereerdei 
als het ware op nieuw verduisterd was door a%odery. En 
welke middelen en aansl^en met vl^t werden aangewend , 
ook door Ephraïm van Antiochië, opdat deze heilige zou 
gegrepen worden, opdat h^ niet langer doen zou, wat hij 
deed tot opbouwing der kerk van Christus. En hoe deze 
tot de heidensche Perzen zond , en hen door gaven verlokte 
en hen aanspoorde en overhaalde door geschenken dat z^ 
dezen man zouden vangen uit de bergen en woestijnen , 
waarin hy vertoefde en tusschen de heiligen die daarin 
woonden. En hoe bij gegrepen werd. En in welken 
tgd, en hoevele malen de Heidenen en M^é'rs, door wier 1) De coltatio SeTcrianoTunt e 

2) Etm keizerlijke tiUl. :y Google werk zij hem g^i^repen hadden , hem voor zich stelden. En 
wat hem door hen gevra^d werd, in datgene wat zij inio 
hunne taal »henzeman" ') noemen, dat wil z^gen , in eene 
rei^^ering van Tele aanzienlijken. En hoe Ëphraïm hem 
in Biachaioa (Bhesina) voor zich deed komen. En welke 
dingen hij eischte dat hy (Johannes) zeggen zou,diebooze 
en ongematigde en gramstorige man. die in het oog viel 
door alle wereldsch aanzien *) en [toch] verwyderd was 
van al wat betamel^k waa *). En wat z^n rechter aan- 
gaande hem besloot , toen hg zf^ dat hij niet gehoorzaam 
was aau zgn vijandel^ken ijver. Sn waarheen hij hem 
zond met groote troepen Bomeinen *)• En in welk eene 
kleine en enge gevangenis men hem en die met hem wa- 
ren opsloot in Antiochië. En wat diegenen deden welke 
aangesteld waren om hem te bewaken. En hoe de heilige 
gesterkt werd door de genade Giods , en hoe hij onbevreesd 
aanhoadend gezonde woorden sprak tot hen , die op alle 
plaatsen met hem redetwistten. En welk goed einde zijn 
leven had in zijne gevangenis. En in welken tijd hij ont- 
sliep. En in wat voor graf hij begraven werd door de 
afganstige handelwijze zgner vijanden , die in het minst 
niet verzadigd en verkwikt waren van hun toorn tegen hem, 
ook niet toen zij zijn lijk voor hunne oogen zagen li^en. 
En welk middel zijne vijanden aanwendden, nadat hijge-ii 
storven was, opdat de stad het niet zou bemerken en in 
ijvervuur zou ontbranden en zijn lichaam zou rooven of 1) ff='''' lie Vullen Lei. Pen. 

S) Oiizek«re Tertaliag vsn eene blijkbaar carrnpte lezing. 

3) AlduB naar mijne gisaing p. 10 N", 4. 

4) OnderilBiiep v&n den Romeinscben Keüier, hier soldatei „Google iets andeis oproeriga zou doen. £a hoe hij ia de ure zijns 
doods Toor alle zonen der heilige Kerk bad, Toornamelijk 
Toor dienen die hem zoo zeer zondet reden gehaat hadr 
den met een volkomen haat. 

Voordat ik echter begin met het gemoed tevreden to 
stellen, dat dorst om het b^n en «inde van al wat ik 
beloofd heb n, o ia alle Chriatus Hef hebbende mannen, 
te verhalen, moge ik niet berispt worden door hen die 
hoorea, wat vooi^elezen woidt, als zou het gebrekkig zijn 
en niet volmaakt in welsprekendheid en orde, en »dit be- 
hoorde vóór dat geschreven te z^a, of dat vóór dit, of 
dit anders, of dit was niet noodig, of aldus b^ioorde 
het te zijn, of van waar weet h^ die het schreef al 
deze dingen , daar hg toch van langen tgd af over dezen 
hei%e begint te verhalen, terwgl hij nog niet met den 
man bekend was." Qy berionert u immers dat ik van den 
aanvang af gez^d heb, dat ik niet in staat was tot dat 
alles wat gy van m^ verlangdet dat ik doen zon. Eu ook 
dit alles dat ik beloof in dit verhaal te volbrei^en, heb 
ik deels met eigen oogen gezien . deels van z^ne opvoedeis 
ia gehoord, deels om de eene of andere rede uit z^n mond 
vernomen, wanneer hy in den t^d, waarin bezoeking hem 
trof, de rust en kalmte gedacht waarin bij leefde, nadat 
h^ het noviciaat had ondergaan'), deels van zijne moeder 
gehoord, doch het meeste heb ik met eigen oogen gezien, 
zooaLs ik boven heb gezegd. 

Het is mijns inziens noodig vooraf te zeggen uit welke 
stad hij was, omdat velen dit niet weten en b^eeren bet 
to vernemen. -,yGoogIe Deze lieilige dan was uit eeue stad , GalHnicns ') geliee- 
\eu , en Uten w^ ook dit z^gea dat er in deze stad vele 
menscliea waren, welke der barmliartigheid Gods waardig 
warea. Zg waren namelgk menschlieTend , geloovig , inge- 
togen, wiJs, braaf, gastvr^, overvloedig ia giften, ket 
geestelyk onderwas liefhebbend , en als kinderen ééns vaders 
en ééner moeder waren de recktvaardigen , die daarin woon- 
den , en hadden z^ elkander lief. En indien iemand het 
waagt om te z^gen: Indien sommige van hare inwoners 
zoo met det^d (voortreffelijkheid) versierd wajen, waarom 
is z^ dan getroffen door den geesel des Assyriërs')(Je3.10:ó),h^ 
-luistere als een geloovige naar de Heilige Schrift , die zegt : 
Wien de Heer liefheeft , tachtigt hij , en hij kasiydt de zo- 
aen, ia welke h^ een welgevallen heeft (Hebr. 12 : 6),en: 
indien gg zonder de tuchtiging zgt , waarmede iedereen ge- 
tuchtigd wordt, zoo z^t g^ vreemdelingea en niet zonen u 
(Hebr. 12:8) en wederom: Tuchtig mij, Heere, metbarm- 
hart^heid niet in toorn, opdat gij mij niet klein maakt 
(Jer. 10: 24)^), en wederom: uw stok en uw ataf, die ver- 
troosten mij (Ps. 23 : 4), en wederom : Welgelnkzalig is de 
man, dien Gg, o Heere, tuchtigt (Pe. 94: 12), want de 
oordeelen Gods zijn een diepe afgrond (Pa. 36 : 7). Ën 
wie ie ei , die bem zal berispen *) en z^^en : Wat doet 
gij? (Job 9:12). Want de rechtvaardigen worden ook 
onderdrukt, wanneer de zondaars geslaraft worden. Laten 
w^ luisteren naar den profeet, als b^ ook tot Jerusalem 1) Eeoe itad in OnhoïlK, aso den Ëapbntat gelegen, Mhuin tegenover Sun. 

2) Gedoeld woidt op de Terwoeating door CtuMToSa b (42 Pioe. da B. P. 11. 
21 en Zïcb. Uit p, 314. S. (Aneod. ^. III.) 

3) De PeKh. heeft i. p. v. met baniüisrtigtLeid; met een rechtetlijk oonleel. 

4) De PeKh heeft: gebieden. „Google zegt, uit den mond des Geestes die door hem spreekt: Ik 
zal m^ii zwaard uit z^ne scheede trekkea') en uit u den 
rechtyaardige en den zondaar verderven (Ez. 21 : 3). Deze 
dingen z^n voldoende tegenover dijenen, welke zich haas- 
ten om woorden zonder nuttigheid en zonder kennis uit 
te storten , en meenen , dat zg door hunne rechtvaardig- 
heid bevrgd zgn van de straf die met bill^kheid over an- 
deren komt. 

Laten w^ dan bannen , vanwaar wij [het verhaal] heb- 
ben laten steken. 

Uit deze stad dan , zooals w^ boven gezegd bebben , was 
deze heilige, en uit de aanzienleken der stad. Twee en 
een half jaar oud was h^ , toeu h^ door zijn vader als wees 
werd achtergelaten, en zgne moeder bleef in weduwschap 
gedurende v^ftig jaren. Z^ was met haren echtgenoot drie 
i4en een half jaar gehuwd geweest , en nadat haar man ge- 
storven was, diende zg Gtod nacht en dag, met vasten en 
gebed (Luc. 2 : 37) en groote onthouding , en met tranen 
en aandoening. Haar jonge zoon nu werd door haar, en 
zgne grootooders, zoo als h^ verhaalde, met alle voorzorg, 
zoi^ en vlgt, zoo wel voor zijne ziel als voor z^n lichaam , 
groot gebracht. Zij onderwezen bem in de letteren en wijs- 
heid der Grieken. En toen hij twintig jaren oud was, 
maakten zij hem soldaat in bet praetorium van den dux ') 
dier stad, opdat hij zich zon oefenen en bekwamen. Hij 
was met fijne kleederen uil^edoscht naar den r^el van zijn 1)' De Peach. heeft; do«ii komen. 

8) In het preetoriam werden, zooali bekend is, Banziealijke jon^liedeu op- 
genomen, die den veUkoer ali ordonniutafScieran en door uidaTe dieiuten hij- -,yGoogIe dienst en Terschillende spijzen weiden Toor hem met alle 
zoi^ toebereid, en zonder dat hij weelderig of gulzig 
was. Zij vertrouwden hem ook toe aan een leermeester om 
hem te leiden, een man die waarlijk Godvreezend was. En 
zijne moeder, die zegeawaardig was, er op bedacht om, 
door alles en op alle wijzen, haren zoon zoo op te voeden 
en uit te rusten , dat hij volstrekt geene reden zou hebben 
tot ergernis of smaad door de inwerking van den vijand '), 
en dat zij al die goede dingen met vreugde zou iden, welke 
goede *) ouders, volgens recht en billijkheid, gewoon zijn 
aan hunne zonen te doen, elk der goede zaken op haar 
- tijd, naar de schoone wetten, die de Schepper in de na- is 
tuur gelegd heeft, en naar de overlevering, die wij uit de 
Heilige Schrift hebben ontvangen , welke onberispelijk is '), 
verloofde hem ook aan eene vrouw en maakte zich gereed 
om voor hem in de vrei^de hsiars harten eenen groeten 
maaltijd met groote kosten aan te richten. En toen de 
toebereidselen daarvoor klaargemaakt waren begeleidde de 
besturing Oods heimelijk al deze dingen en liet toe, dat zij 
gedaan werden, opdat eindelijk voor veler oogen bekend 
zou worden , dat van kindsbeen af de liefde tot Christus 
meer in hem vermocht dan de liefde tot deze wereld. Hij 
stelde twee zaken voor zijne oogen als in eene we^schaal, 
en vei^eleek hen met elkander, en b^on met zijne ge- 
dachten een onderzoek in dezen wedstrijd , welke schoon- 
heid en welk genoegen onveranderHjk en onbedorven blijtt, 
de Goddelijke of de menschelijke , die vei^ankelijke of die 1) nl. den DuïtbI, 

3) Goed, niet in den zin Tan -bnaf," maar .aan de beatemming beant- 
woordend," 

3) nl. de OTerleTering. ^Googk ODTei^nkelijke , de hemelsche ttezittnig en rijkdom of de 
aardsclie dingen, die met den tijd en ale de tijden voor- 
bijgaan, ook al blijven zij eenen kleinen tijd, en op een 
of ander tijdpant (xaipéi;) als eene Bctaduw worden weg- 
genomen, en als een droom Terrliegen. En omdat zijn 
gemoed door den Groest brandende waa , en in zijne ziel dat 
vuur was aangeatokea , dat onze Verlosser in de wereld 
heeft geworpen (Lae. 12 : 49), koelde de kracht zijner ziel 
niet af, 6n werd evenmin verleid door de gedachte aan 
leeene vrouw, kinderen en goederen dezer wereld, en was 
de hoop daarop, en de herinnering daarvan niet machti- 
ger dan de gedachte aan God en die toekomstige beloften 
en het ware leven dat in Hem is , en Zijne vreeselijke oor- 
deelen, en de straf der Goddeloozen en de wraak, die zal 
genomen worden op de boosdoeners door een vuurbrand (Il 
Thess. 1 : 8) *). En hij was zwijgend en stil , terwijl zijne 
moeder met n(^ meer bedrijv^heid zorgde, terwijl hij strijd 
voerde met zijne gedachten , die nitsproten *) en ondergin- 
gen, welke de overwinning zon behalen, waarvoor hij streed. 
En hij riep God te zijner hulpe en zeide: Toon mij uwen 
weg, opdat ik daarop gaan moge, (Ps. 142:8), en ook: 
Waardoor zal de jongeling zijn pad zuiver honden, opdat 
hij Uwe geboden beware (Ps. 118:9), en het goede hebt 
Gij, door Uwen heiligen Profeet, gegeven aan ieder, die 
Uw juk in zijne jeugd op zich neemt. (Klaagl. 3 : 37^. 
Deze gedachte stelde hij voor zijnen geest en zeide: In- 
dien ik niet geheel en al uit de wereld vlucht, ontvlied ik 
de misdaden niet. En terstond vluchtte hij tot eenen vrome , 1} Aldiu de Feseh. op II Thesa. 1 ; 8. De Itzing der Mn. is aqjuiii 
2) miuchien : die opgingea . zie p. Ifi A 3. „Google die ÏB kluizetiKarBctuip op geringen ofetand van Snra Ro- 
manonim woonde, "rrieoa naam Abgar was, een man, hei- 
lig es rechtraatdig , en van groote en Goddelijke werken, 
c^dat h^ door hem gezegend zon worden , en in e^ne ge- 
meensclutp ZOB xgn en hem heimel^k zyue begeerte zou 
doen kennen. En toen zgne moeder vernani , waarheen b^ 
g^aan was , stond zy snel op met hare knechteo en dienst- i<y 
matsen, tttrw^l zy baar verstand verloor, omdat haar zoon 
een weinig uit hare oogen Terwijderd was. En toen zij 
hem teruggehaald had en in haar huis gekomen was, was 
de heilige z^ner moeder gehoorzaam , terw^l hij ei* op be- 
dacht was om zonder droefheid haar te verlaten en naar 
een monnikenklooster te verhuizen. En dit deed h^ gedu- 
rende v^f jaren. En toen z^n moeder tot hem zeide: *Gg 
kunt ook Qtods behagen, terw^l g^ in de wereld z^, zoo- 
alfl ook deze en gene hem behagen, ofschoon zg in de we- 
reld bezitt^^ van goederen zgn" zeide hy tot haar >Dat 
ia het werk van sterke mannen , moeder , welke tot die twee 
dingen in staat zyn, om hen behoorlek en onberispelgk 
te doen, terwgl zy hetgeen des keizers is, den keizer eu 
hetgeen Godes is, Gode geven (Mth. 22:21 en parll.), en 
ia de wereld wandelen zooals deze ware vad«:s en recht- 
vaardige menschen, wier namen gy my genoemd hebt, 
maar ik , ik kan niet Gode behagen , terwyl ik gewikknld 
ben in de dingen der wereld (U Tim. 2 : 4)." 

Op zekeren ósLg nam hg het boek der geschiedenis van 
de zalige Thecla '], welke door den zaligen apostel onder- 
wezen is , en las daarin , en omdat h^ een uitverkoren vat 1) Zie over liur ds Acts Sanclorain op 33 Sept. Ook ifj werd gedwongen 
lot den ecU, waaraau zq echter, evenala Johanne*, ontlrwim. „Google iSwas (Acta 9 : 15) en niet getroffea was door de biandende 
pglen Tan den Booze (Eph. 6 : 1 6) , zooals de overige jon- 
gelingen van z^Qe jaren , welke de tucht niet aannamen , 
en h^ niet in de begeerlgkbeden der wereld gewikkeld was, 
omdat hy door de genade Gods en de zoi^ zgner opvoe- 
ders bewaard was, sloeg de liefde tot Ohristus met gloed 
hare -woning op in zgne ziel , en nam hg terstond den za- 
ligen apostel , en las daarin vlytig. En omdat h^ in waar- 
heid reeds lang door den zaligen apostel onderwezen was, 
evenals de zalige Thecia, bouwde hg zich in het midden 
van z^a hof een vertrekje ') en bleef daar voortdurend in, 
hg met zgn leermeester alleen. En zij spraken onder elkan- 
der af dat zgne moeder zgn plan en het werk dat hp deed 
niet zou te weten komen, en hg onthield zich van het eten 
van vleesch en het drinken van wgn , en de gerechten die 
hg had, werden door zgn leermeester opgegeten. En van 
den avond tot laat in den avond "■) at hg alleen droog 
brood, en daarna at hg eens in de twee d^en. terwgl 
niemand het geheim bemerkte dat tusschen hen beiden be- 
stond. En wanneer geae ging zitten om zich te goed te 
doen aan die gerechten, welke in den tgd van den avond 
tot den heilige kwamen, zooals de leermeester in ons bg- 
zgn verhaalde, stond de zalige op en bnkte zich, terwgl 
hg als een haak gekromd was, en zgne banden achter zgn 
rug gesloten waren, en het haar zgns hoofds op den grond 

lo rustte. En in die houding bleef hg tot laat in den 
avond, en dan wierp hg zich op den grond en sliep een 1) Eigenlgli; Bene kleine opkamer. Uit noord Bch^nt een uitgebreider be- 
teeVenis to hebben aangenomeii. 

2) Dub luiger dan een etmul. :y Google weinig. Hg leerde ook de psalmen in het Syriscli, en z^ 
beiden verrichtten den dienst, daar ook zgn leermeester met 
hem de psalmen leerde. 

En toen zgnp moeder , die z^eningen verdient , zag dat 
de gelaatskleur van haar zoon en de glans' zyner jeugd ver- 
anderden vroeg zy zgnen leenneeater : »Wat ia toch dat tee- 
ken dat ik aan m^n zoon zie, dat bij zoo zeer in droef- 
heid is," en hij zeide tot faaar, als om haar door een voor- 
wendsel gerust te stellen: «Omdat h^ veel waakt om te le- 
zen En zij was daarvoor verblijd , omdat hij zich namelijk 
zou oefenen in het lezen van ongewijde schrijvers." Hij ech- 
ter dacht alleen aan hetgeen nuttig was. In den nacht nu 
arbeidde hij aldus en 's daags bezocht hij vrome meuschen , 
die rondom de stad in kluizen woonden , en ieder van hen 
zaaide geestelijk voordeel in zijn hart. En op zekeren d^ 
zeide een van hen tot hem: iJohannes, bedenk dat gij een 
sterveling zijt. Gij b^eert niet te zijn als de overige los- 
bandige, opgeblazene en hoogmoedige jongelingen, welke 
niet bedenken dat hunne hoogheid tot drek en gewormte 
zal worden." De heilige zeide tot hem: * Wat moet ik doen 
heer?" Hij zeide tot hem: »Neem de tonsuur en word een 
monnik , en ontvlucht de wereld , voordat u het sterven ao 
overvalt. Al wat in de wereld is, is begeerte des lichaams, 
en b^eerfce der oogen en wereldseh roemen , en de wereld 
en hare begeerte gaat voorbij (IJoh. 2 : 16a, 17a)." Deze 
dingen verhaalde de leermeester voor ons. ■ 

£n hij nam ze uit den mond van den heilige aan als 
een dorstig en geteisterd land, dat water begeert. Hij 
hoorde namelijk den zaligen apostel Paulus, die zijn Heer 
boven alles liefhad, welke onder vele dingen dit z^t: Ik 
wil , broeders , van u , dat gij uwe lichamen stelt tot eene D,gM,zedr,yGOOgIe lerende ea heilige eu Grode welgerallige offerande met eene 
redelijke godsdienst, en wordt dezer wereld niet gelijkrot- 
mig , en wordt veranderd door de vernieuwing uwer ge- 
moederen (Bom, 12:1, 2), en wederom: Niemand doet 
krijgsdienst en wordt ingewikkeld in de dingen der we- 
reld, zoodat hij diea moge beht^en, die hem uitTerkoren 
heeft (Il Tim. 2 : 4). Ën verder terwijl hij ook met vlijt 
hoorde naar dat wat aan Timotheüs gezonden werd : Ont- 
vlucht alle begeerlijkheden der jeugd (II Tim, 2 : 22) eu 
verder: Die van Christus ^ju, kruisigen hun vleesch met 
al zijne hartstochten en b^esrlijkheden (Gal. 5 : 24) werd 
hij versterkt door hetgeen hij hoorde uit de lezing der Hei- 
lige Schriften, en waa hij verhei^d eu juichend en strekte 
zich nog meer -uit naar hetgeen voor hem was (Phil. 3:14), 
sten derhalve stelde hij er zijn zin op, om de tonsuur te 
ontvangen en monnik te worden. 

En toen zijne moeder dit te weten kwam, greep haar 
schrik aan , als eene weduwe , die ia waarheid beroofd was 
van man en zuster'). Daarom deed zij haar best om haar 
zoon '), die baar troost was eu het licht van haar oogen 
van deze goe4e begeerte af te houden. En dit geschiedde 
door de besturing Gods als tot zijne beproeving , tot voor- 
deel van vele anderen , die licht overwonnen worden door 
de voorspi^eliogeu van droomen. En hij vluchtte tot 
vrome menschen, die hier en daar woonden, en hoorde van 1) Miwcbien moet i. p. t, rAu* , ^JOU* sponBiu, Hfflo» geleien worden. 

2) De tekst heeft het ongrammatische Ó3la ■SOi'^Bn zou knnaeagiBiBn 
dBtoan[>roDl[elijk de Torigoziu slool meias^B |3Q nl^O , deie begon met 
ebV9- IkdurfechterdïEegiuiDgDJBtBnniauden.ilïRrcb^ ^a K!l9S19Q 
m. i. moeiel|k hln gezegd wardw. -,yGoogIe hen ODderwijzingen ea voorbeelden vaa Godsvrncht. In dea 
tijd uu, waariu hij deze diugeu deed, was hij vijfeutwiu- 
tig jaar oud. Eu zonder dralen vluchtte bij naar het hei- 
lig klooster dier stad, het huis van Mar Zaccai geheeteu, 
eu ontving daar de tonsuur. En toen zijne moeder ook 
dit hoorde, deed zij, wat die doeu, welke van zonen, zoo 
goed als deze beroofd worden, nl. zij begon te weenen, 
en rouw te bedreven, en op de borst te slaan. Maar ten 
slotte werd door de genade Giods , die ook haar bezocht , 
omdat zjj in waarheid eene weduwe was, en op de hoop 
op God steunde, baar wil in alles eenstemmig met dien si 
van baar zoon, en lieten zg eensgezind al hunne slaven 
en dienstmaagden vr^ , en verdeelden zij al wat zy wilden 
van hunne bezittingen onder de armen en de heiligen en 
de weduwen. 

De geestelgke vader nu, dien hij had, heette Jobannes, 
en ook velen , die met hem omgang badden , weten van 
dezen heilige, met hoevele geestelijke schoonheden deze 
grijsaard versierd was en hoe rijk hg was in Giodsvrucht 
en vooral in nederigheid en ingetogenheid. Op z^n voor- 
hoofd was alle schoonheid der heiligheid uit^goten , en laat 
ik het in korte woorden z^gen: terw^l h^ met ons in dit 
aarfUcbe leven was, was hg der wereld een doode, en leefde 
hg alleen voor God. En daar ik niet in staat beu tot bet 
verhalen der geschiedenis van dezen nederigen man , neem 
ik mgne toevlucht tot die van dezen zgnen leerling. 

Zoodra deze heilige hem bad aangenomen en de tonsuur 
gegeven, verzocht hg [Johannes] hem in hetzelfde klooster 
eene kleine cel te willen geven, opdat hij- daarin in rust 
zou kunnen zgn , gedurende de tijden die voor rust ge- 
schikt zgn. En omdat deze bewonderenswaardige grgsaard -,yGoogIe wist , dat de vraag van den leerling Qode welgevallig was , 
gaf h^ hem, wat hij vraagde. H^ waa dan zonder op- 
houden in het werk der voortreffel^kheid, in het lezen der 
Heilige Schriften en aanhoudenden dienst, in veel waken, 
ia geween en tranen , en hij onthield zich van brood en 

aaw^n en olie, en de volgende dingen at hg alleen : gekookte 
peulvruchten en van tgd tot tyd groenten , welke geschikt 
z^n voor vastenden, terw^l hij vigiliën van drie en vier 
dagen ') hield, en soms nog langere. En h^ haalde zich 
een klein vierkant schaaltje, dat omtrent twee kleine be- 
kers inhoud had , en dat alleen gebruikte h^ , of een ons 
gedroogde vruchten , wanneer hg zich van gekookte apys 
onthield. H^ dronk verder water of >posca"') uit eene 
kleine maat. En omdat het lijden van Christus hem on- 
ophoudel^k voor oogen stond , werd door hem zelfs de aan- 
genaamheid van smaak der spgze niet geproefd. Van waar 
hebben wij hieromtrent zekerheid ? Daarvandaan dat , somtijds 
als wg onzen aandacht op hem vestigden , als tot ons voor- 
deel, wanneer hg at, wg dikwgls zagen dat, terw^l zgne 
vierkanten schaal op zijne knieën stond, want dat was meestal 
zijne tafel, liij al zijne spijs met tranen bevochtigde, en 
dit deed hij , wanneer hij alleen at. En soms ook liet hij 
dit geringe eten staan en stond hij op. En zoo spoedig 
stond hij van tafel op, dat terwijl dijenen, welke met 

94hem samenwoonden , wilden beginnen met eten , hij hen 
zoover vooruit was. En wanneer gasten, heilige mannen, 1) Uc leUclcenia rTigilicn" aclitjllt mg to« valkomeD vut te itkan volgsns 
de plula Dit Bar Hebr. Ethica bjj It. P. Siuith s. v. kAios. I>it tegen 
Nöldake. Kuniget. Syr. Gt. S. 168. 

3) i^^LflOOA = poKB, een drank uit water, azyd en geklutate cierea 
bereid , en gewoonlyk door hel mindere rolk en de soldaten gebniikl. „Google bij hem wareo. verkwikte hij hen aan zijae tafel met allen 
orerrloed en goedgunstigheid, en evenals of hij het in zijn 
lichaam opnam , trok hij nut uit han eten en drinken. Ëa 
van alle heiligen en rechtvaardigen , ingetogbnen en maag- 
delijken, en «religiensen" en heremieten ^) plantte') Idj, 
doordat hij bestendig Kunne geschiedenissen las, sommige 
hunner schoonheden en toonbeelden en voorbeelden vast 
in zijne «iel. 

En nog nadat hij bisschop was geworden voegde hij 
nieuwe werken aan de oude toe. Yan middernacht af aan 
tot tegen den morgen namelijk, was hij in gebed en in 
geween , in stilzwijgen en ingetogenheid en in tranen , ter- 
wijl niemand het geluid van zijn weenen hoorde. En wau- 
neer hij stond in den dienst en iemand het waagde hem 
aan te zien, als om ook zoodoende van zijn werk voordeel 
te trekken ') , zag hij dat zijne oogappeb met groote aan- 
doening hemelwaarts keken, terwijl zij overvloedig tranen 
deden vloeien, 

Zijn bed nu bestond uit den grond, eneene mat, en een 
huiden mantel, en een kussen*) als peluw. Zijn kleed wasft 
van haar, en zijn gordel een reep haren tapijtgoed *) en 
zijn schoeisel bestond in sandalen en een mantel was zijne t) Eigcnlük •maaniken" maar in den ooraprunkFlyken zin van dat woord. 

3) Eigeolijk: aloeg hij in, 

ï) Men zou vErwachteD i. {> v. is^ilf^S , ï.lJkaAuil. 

i) p. 24 N'. e giste ik dat met r^iaaaia iiulvinnr hedoeld nas. Pror. 
I.and weea mij oji .cervical" dat «en kussen van minder prapfatdaa .|ialvinar" 
undDidt. Hag meer zou de vorm ^^cervicariLun" (r^YaaS Vl) (l>iï ^'' (^an^ 
Glou. Med. et Inf Lat.) met onzen tekst overeenkomen. 

K) — '^*'* komt niet in de Leii voor. In bet Jaoduh-AramacMh komt 
Mhfer de vorm M^t^J in de beleekraïa van taiiijt voor. -,yGoogIe bedekking. En int^iea hij niet door eene heilzaam geeste- 
lijk werk bezig geliouden werd , was hij , van den morgen- 
dienst af tot het drie uur was, in hetzelfde aandoenlijke 
gebed, en daarna hield hij zich bezig met de lezing der 
Heilige Schriften of der geestelijke vaderen. En wanneer hij 
dienst had gedaan en den middagdienst verruld had was 
hij bestendig in het zelfde gebed tot negen uren toe. En 
verder hield hij zich bezig met dezelfde heilige lezing , zoo- 
dat Yoor hem ook niet één enkel uur in ledigheid Toorbij 
ging. In alle dingen nu was hij ingetogen en matig, en 
zelis zijne Bchredea en stappen waren als met eeu maat 
afgepast eu zija uiterlijk voorkomen, en zijne gestalte en 
zijn gelaat, daarvan konden zij, die hem zt^n, zich niet 
verzadigen. Niemand moge mij berispen omdat ik ook over 
zijne lichamelijke schoonheid spreek naast zijne geestelijke, 
waat wij viuden dat ook de Heilige Schriften de licha- 
melijke schoonheden verhalen van rechtvaardigen en ande- 

, ren, zooals dat wat gezegd wordt van David door den 
Heiligen Qeest: Hij was rossig, en zijne oogen waren schoon , 

een ziju gelaat was schoon, en de Heer was met hem (I Sam. 
16 : 12). En ook van den profeet Mozes staat aldus ge- 
schreven: Zijne ouders nu zagen dat de knaap schoonwas. 
Dit verhaalt de zalige apostel in zijn brief aan de Hebreen 
(1 1 : 23). En nog van vele anderen vermelden de Heiige 
Schriften hunne bevall^heid en hunne lichamelijke schoonhe- 
den. Zijn woord was nederig en vriendelijk , eo hoewel hij 
een geestelijk herder en bestuurder der Heilige Kerk was, 
was hij ijverig om van ieder te leeren en aan ieder te vra- 
gen over hetgeen moest gevraagd worden. Wanneer hij 
in de Heilige Schriften las, las hij met veel aandoening en 
kennis. Zijn vleesch echter aam af en slonk weg door de -,yGoogIe werken, zoodat de gewricliteii z^ner beenderen zichtbaar 
waren en zelfs zgn gordel nauwelgka door z^oe heupen 
opgehonJen werd. Toen hg in de woestijnen en beiden 
en spelonken vertoefde bij de Heiligen , die daarin woonden , 
was bij met groote gefaardbeid bestand tegen de heVigbeid 
der brandende hitte en tegen de snerpende ') koude. Met 
een boogea en sterken muur omringde hij zijne oogappels, 
7/)odat, als kuische vrouwen, aan zijne voet^m gezeten, 
luisterden naar zijn heilzaam woord, hij ^elfs niet bet ge- 
laat van eene barer aanzag. Maar terwijl zijn blik naar 
beneden geslagen was, en bij naar den grond staarde, en 
lette op de hinderlagen van den booze en diens listen, e7 
sprak hij tot haar die dingen, welke heilzaam waren voor 
haar leren. En wanneer hij van iemand den naam van hei- 
ligen en de voortreffelijkheid van hunne leefwijze hoorde, 
. begeerde zijne ziel zeer hen te zien , en hun zegen te ont- 
vangen en hunne leefwijze na te volgen. Die nu, welke op 
hoogen onderdom waren, eerde en achtte en beminde en 
vereerde hij niet wduig. 

In den t^d, toen h^ bisschop werd, brak ereenegroote 
vervolging tegen de kerk van Christus uit door hen, die 
na den dood van den zaligen Anastasius r^eerden. Toen 
schreven z^ aan de priesters op alle plaatsen dat zy de 
Synode van Chalcedon zouden aannemen, en hare bepa- 
lingen en het toevoegsel, dat daarin t^en de waarheid 
gemaakt was. In dien ruwen tgd was de bisschop van 
Telia overleden en werd deze heilige door de synode der 
heilige bisschoppen van die provincie ') ontboden , omdat 

1) Eigenlijk: bet inerpeDd zijn der koude. 

2) M. Usrhoëne (HoofdaUd Edessa.) Andere 1>ira«ho]iBietela; TelU (Conalan- 
tina), Callinien-" , Batnne, CharRii (r«rrh«e\ Cirnoium, Risnh'sina (TheodoBi- 
opolia), MarcojKilis , Bitlbn eui. -,yGoogIe z^ gehoord haddeu van de YOortrefTelijkheid en de levens- 
wyze van dezen man. En toen li^ zag dat zy liet plan 
hadden beraamd om hem bisschop te maken, smeekte h^ 
hun, dat zg hem zouden lateo gaan, en toen h^ zag 
dat z^ niet naar hem hoorden, dacht h^ b^ zich zelf: 
Dan moet ik .vluchteo, want ik weet dat h^ die hoofd 
over velen ia geworden, nauwel^ks ontsnapt om te ont- 
es komen ') aan een van die booze hartstochten of hunne in- 
werking , indien hy niet waarlyk een sterk man is , vooral 
aan ijdelen roem, voor welken het gemakkel^k is, om de 
ziel van hem, die daardoor bevangen ia, door zonden te be- 
derven en zyn lichaam door eeue of andere vrijwillige wjjze 
van sterven, die door vjjanden wordt veroorzaakt, of daar- 
aan dat hij , wanneer Itg z^n best doet om dengenen te be- 
hagen , die onder zijn bestuur z^n , naar hunne begeerte 
ten allen t^de dat doet, wat hun behaagt, maar God ver- 
toornt en overigens tegenover z^jne heilige ivetten staat, 
terw^l h^ er op bedacht is niet door hen gehaat te worden , 
omdat hy getrofien ia door de booze plaag van y delen 
roem. Of ook kan het gebeuren dat verleiders en vleiers 
voortdurend bg hem zijn, die listig tot hem naderen, 
alsof z^ . ten z^nen voordeele werken omdat z^ mbt hem 
te doen hebben en tot hem z^gen: »Gg kunt deze ver- 
moeienis en dezen arbeid niet verdragen", en dat zeggen 
z^ tot hem, opdat zy hem tot die dingen, waarnaar z^ 
dorsten en die z^ trachten in hem te vinden , afleiden en 
hem eerst van onder uit de kanones en zgne- godsdien- 
atigheid losmaken, en daarna zich aanstellen alsof zy de 
bezittingen der kerk bewaren voor aleeht beheer, zoodat 

1) Ëigenl. : vlucht om i« oDtvlitdeu; loc ook AmoB 9 ; 1. D,„i,z,di,GoogIe zij daardoor bewerken dat h^ gramstorig, en toornig eo 
boos wordt, en dat bij niet vreedzaam blijft en Tergerend, 
en dat b^ een Triend van geld wordt en een menschen-'^^ 
bater of een onzuivere zonder geest van onderacbeid en 
zonder begrip, en nalatig en zwak, (een vriend van bet 
lichamel^k leven) '} , een vriend van zgn licbaam meer 
dan van z^ne ziel, en een die de tgden der geestel^ke 
winsten ^del maakt door onbednidende , smakelooze en 
trage daden, en hy daardoor verzinkt in den diepen af- 
grond , wawin geen standplaats is (Ps. 69 : 3) zoodat h^ , 
door zgn menacbenbeb^en , indien een kr^g der sectarissen 
t^en de kerk nitbreekt , bet boofdpunt van z^n geloof 
. verloochent^). En voor dien, welke aldus doet, ware bet 
beter , indien li^ niet gebcHren ware geworden (Mattb. 26 : 24) 
en niet in deze wereld ware gekomen, daar bfl znlke na- 
deelen en gebreken voor zicb gewonnen beeft. En bij die 
hoofd is, vooral in de kerk Gods behoort vlekkeloos en 
onberispelijk (Col. 1 : 22) te zijn in alles, als een rent- 
meester Gods, die bereid is rekenschap te geven van zijne 
kndde, op den dag waarin God de verborgene diagen der 
menschen straft ') (Rom. 2 : 16) en naar de voetstappen 
van God zelf te wandelen (I Job. 2 : 6) en te zijn zooals 
hij in de wereld was (I Joh. 4 : 17) en te hooren naar 
den Apo3t«l Paulus, die zegt: Zijt mijne navolgers, zooab 
ik van Christus (I Oor. 11 : 1). En zij die aanvoerders 
en herders der kerke Gods zijn, moeten als een vuur- 
kolom zijn, in wier gedragingen duisternis noch schaduwso 1) Minchien later ingevoegd. 

2) Men 1ez« voor (^&;M , ' 

3) Ue PcMh heeft : richt. -,yGoogIe te vinden ia, eo niet als heeren der kudde, opdat zij een 
goed voorbeeld mogen zijn voor alle meosclien , vooral 
voor de geloovigen, om hunne ziel daarvoor aan den 
dood over te geven en tot den laatsten ademtocht toe t« 
volharden in verdtukkiogeD om harentwille, zooals Ghris- 
toB zich voor haar tot een vrijwilligen dood heeft overge- 
geven, en om alle begeerlijkheden te ontvlieden, die krijg 
voeren t^en de ziel (I Petr. 2: 11) ') en ingetc^en en 
matig te zijn, en rechtvaardig en onderwijzend en lank- 
moedig; en hij z^ niet toornig, en hy ga zich nie^ te 
buiten aan wgn (Tit. 1 : 7), naar het bevel van den zaligen 
Apostel , en h^ zg tein en rechtvaardig , en hem ga het 
woord Qods ier harte, en h^ z^ godvruchtig, en beware - 
zgne ziet voor de b^eerlykheden (.Tit. 1:9, 8), en hij zij 
in niets vreemd aan de geboden van het Heilig Evangelie 
en de onderwijzing van den zaligen Apostel aan Titus en 
TimothefiB, die werkelijk deze groote gave waardig waren, 
zoodat hij , die van zich zelf vertrouwt dat hij hun gelijkt, 
naar behooren nadert tot dezen rang der bisschoppeUjke 
waardigheid. Want hem zdjn zielen toevertrouwd , welke 
voor het bloed Gods en niet voor vergankelijk geld ge- 
kocht zijn ^); en niet redetooze dieren, waar zulken als 
door het lijden en den dood van God het Woord verlost 
zijn. Wat moet de herder, die de zoi^ voor deze kudde 
ai op zich neemt aan Gïod vergoeden, indien hem een der 
genoegens van deze wereld gevangen neemt en door zijne 
zorgeloosheid ééue ziel van de schapen ^) zijner kudde 
verloren gaat. 

1) VrU citaat. 

2) loespeliag op I Petr. 1 : 18, 1». 

3) Eig. het kleine >H. :y Google En toen Iiij dit alles en meer aog dan dit bijeenge- 
bracht en duidelijk voor zijn zielsoog gesteld had , en de 
grootheid van deze hemelsche dingen had beschouwd , en 
de groote vernedering en amaad, en straf die komt over 
degenen, die de vermaken meer liethebben dan de toe- 
komstige beloften, stond deze heilige dadelijk op met een 
grijsaard, die zijne cel medebewoonde, wiens naam Dami- 
anus was, die bet werkel^k verdiende met hem te wonen 
en ontvluchtten beiden uit het bisachoppel^k paleis van 
Edessa, met het hanengekraai , terwyl h^ door drie bis- 
schoppen, met veel zorg bewaakt werd tot den Zondag, 
waarop vo^ns den kerkel^kea kanon h^ gew^d zon wor- 
den, welke bisschop zou worden. En toen men hem 
zocht en zag dat deze man gevlucht was, die eene waar- 
achtige keuze was, geschikt voor de werken Glods, waren 
al de heilige bisschoppen, die daar verzameld waren en 
hoopten dat z^ zich zouden kunnen verheugen door deze 
blgdschap , in groote treurigheid , ep een uit deze heili- 
gen, namel^k Jacobus, de leeraar, de bisschop van Bat- 
nan *) zeide: «Weest niet ontroerd (geschokt), mgne broe- 
ders. Ik ga hem zoeken, en ik vertrouw op God, dats 
indien het Zgn behagen en begeerte is dat deze man, die 
uwe Vroomheid verkozen heeft, bisschop zal worden, ik 
hem zal vinden". En hg stond dadelgk op en bad. En 
b^ ging rechtuit den weg, waarlangs de heilige Johannes 
en die met hem was, gegaan was, en vond hem op on- 
geveer een m^l a&tand van de stad verbolgen tusaohen 
twee . rotsblokken. Johannes smeekte hem onder zuchten , 1) Bekeod sli Jacobus van Ssrug. Hj) was biuehop v 
aae) de Suog. Ssrug il eeue Undstrcek. -,yGoogIe zeggende: >Ik smeek u, Heer! heb erbarming met m^", 
met rele nadere dingen die pasten b^ z^ne wetering. 
De Trome bisschop Jacobus zeide tot hem: »In een tyd, 
waarin de Heilige Kerk wordt Terrolgd , en mannen 
worden vereischt die geschikt zöu voor den kryg te- 
gen de Taanden , toonen hare dieoateii eene wending en 
vlncbten. Indien z^ goed is, waarom ontvlucht gij haar, 
en indien z^ kwaad is. zeg het ons, en ook w^ zullen 
evenals g^ vluchten. De HeUige sprak tot hem in alle 
nederigheid terwijl hij weende: >Heer leeraar, laat mij gaan, 
zooals ik u gesmeekt heb. Aan sterkeren zooals gij komt 
deze dienst toe", en toen de een met den ander sprak, 
kwamen velen en roofden hem weg en brachten hem de 
kerk binnen , en toen zij hem allen gesmeekt, en vermaand, 
en met vele woorden moed ingesproken hadden, stelden 
zij hem voor ter handoplegging der hisechopswaardigheid . 
8 en daarna begeleidden zij hem en brachten hem naar ') 
Telia, waarheen de genade Gods hem riep, en plaatsten 
hem op den zetel der bisschoppen van die stad. En nadat 
ieder van die bisschoppen naar ^gn plaats teruggekeerd 
was, verzamelde de heilige alle vrySn en de geheele lofFe- 
Igke geestel^kheid der kerk, en sprak tot hen woorden 
van onderwgÓDg en overeenstemming , en vrgwilUge ver- 
eeniging, want als een schip, dat door den aandrang van 
ruwe winden in het midden der zee her- en derwaarts ge- 
slingerd wordt, waren toen de heilige kerken van het Oos- 
ten. £n sommigen, die door de lichamel^ke dingen ge- 
bonden waren , en voor wie de geestel^ke dingen verach- 
telgk en gemeen waren, hoorde h^ ze^en: :> Indien ook 

1) EigcDl. Karêyiiii. y,C,OOgk' hierheen het bevel komt , dat w^ de Synode van Chalce- 
don moeten aannemea , verzoeken wij dezen terstond dat 
hji haar aanneme, omdat het er niets op aan komt, want 
niemand kan zich verzetten tegen het bevel van den keizer." 
H^ dan toon.de hiiu van den beginne af aan, zyn vril en 
geestkracht en zeide: »Uw6r zg ééne ziel en één zin (al- 
lusie op Phil. 2 ■ 2) , en weeat bereid en gereed om ver- 
drukkingen te verdragen ter wille van Christus, en laten 
deze verdrukkingen u niet verdrieten," terw^lh^hun her- 
innerde, welk lyden en verdrukking en vervolging en soor- 34 
t«4n van dood , de Katholieke Kerk verdrugen had, eerst van 
de heidenen, en daarna van vele sectarissen. En toen zij 
allen God prezen en loofden ,■ dai hij hun zulk eenen herder 
gezonden had , vertelde h^ hun ook de geheele geschiede- 
nis der Synode van Chalcedon. En toen zij haar afgekeurd 
hadden en haar bepaling en haar toevoegsel en den goddeloo- 
zen brief van Leo van Rome, en dat z^ , die dat alles misdre- 
ven hadden, vloekwaardig waren, sprak hy hun later toe: 
ïBrengt mij de diptyeha " En zy brachten ze hem. En 
toen hij daarin den naam van Sophronius') den bisschop 
dier stad vond, die een was va» de leden der Synode van 
Chalcedon, gebood hg den naam van dezen en van andere 
geestverwanten met hem uit te wischen. En terstond begon- 
nen zg , die kwaadwillig waren , te vreezen , en die ande- 
ren , welke de lichamelgke vermaken dienden en sprak een 
der vrijen der stad, wiens naam Paulua was, uit naam van 
velen, tot hem: >Het is geen leeraar, heer bisschop, het 
is de keizer, en krachtens zijn gebod is deze Synode inge- 
voerd geworden " De begeerte van dezen was echter niet 1) Volgen* B. Sophron. „Google rein. En de heilige zag hem toornig aan en zeide tot hem : 
»Hebt gfl dat alles niet gehoord, wat tot nu toe gezegd 
is?" En hij gebood hem nit zijne tegenwoordigheid te 
an verwijderen , en hij sprak aldus: >Wilt gij, dat wij Grod 
zallen bedroeven en den menschea behagen. Oij allen , 
oordeelt zonder aanneming des persoons. Betaamt het, dat 
op de heilige altaren de namen vermeld wordea van ben, 
die niet woord en daad die dingen gedaan hebben , welke ik 
in uwe tegenwoordigheid verhaald heb. Gode moet men 
meer gehoorzamen dan den menschen (Acta 5 : 29)." En 
(dadelijk werden zonder dralen de namen uil^ewischt, ter- 
wijl de geheele kerk zijne genade aannam (hem bedankte), 
behalve nog vele andere dingen die hij onbevreesd deed, 
ook ter bevordering van den vrede in de eerbaarheid der 
stad , en opdat zij niet ougebonden zou zijn , en opdat zij 
die in dien tijd raasde en dweepte met het losbandig schouw- 
spel van dansers"), ordelijk en gematigd zou zijn. Bijna 
was hij tot aan den [rand des] doods gekomen , omdat 
hij van hen de booze ziekte dezer razernij wilde wegne- 
men. Maar door Oods hulp bluschte hij spoedig de vlam, 
welke de satan onder ben aangestoken had, uit. En toeu 
hij om zoo te zeggen hun wijn uitgegoten had , en zij be- 
merkten dat hij voor de verlossing bunner ziel arbeidde en 
stj%ed , loofden zij en prezen zij Qod , omdat hij hen be- 
zocht had door middel van den herder, die Zijne genade 
ban g^even had. Want toen dit alles geschiedde was 1) Iii de <JhroDiqn« de Josué Ie Stjilite ei. l'Abbe Haitin (Abhtmdl. I'. d. 
ICuDde d, Morgenl. Vl) p. 20, S8 . wordt deze razernij "^^ Edoati augatt 
beajirokes; daaruit blijkt dat bedoeld wordt de viering der Uinnjsteea waarbij 
veel gedanst werd. De tekst aldaar p. 20 ie blijkbaar eomiiit ea de vertaÜDj; 
verkeerd. -,yGoogIe de TeiTolgiDg der kerken nog niet van het Westen aaar)*^ 
het Oosten van den Eupliraat overg^aan. 

Toen Iiy rin een t^d van omtrent twee jaren op zgnen 
zetel had doorgebncht, werd ook hierheen, naar het Oos- 
ten , bet gebod gezonden , dat de bisschoppen , die niet 
goed vonden dat de Synode van Chalcedon in hunne ker- 
ken zon afgekondigd worden , van hunne zetels zouden ge- 
worpen worden. En zonder dralen verhuisde ook deze za- 
lige van z^ue plaats , daar h^ zag dat h^ niet anders kon 
bleven, tenz^ hg instemde met hetgeen geboden was, »en 
hg verkoos het voor zich", evenals dat wat van Mozea ge- 
schreven staat, »om in verdrukking met het volk Gods 
te zgn, en niet voor korten tgd zich te verhengen in 
de zonde" (Hebr. XI : 25), en ter wille van de liefde voor 
de heerschappg , deelgenoot te worden van die vloeken , 
welke door de heilige vaderen , t^en de goddeloosheid 
geslingerd zgn, zooals sommigen deden, die meer de be- 
geerlgkheden liefhadden dan de liefde tot God. Hij vertrok 
dan , terwgl h^ uit de stad niets lichamelgks medenam , 
en een ander, die een tegenstander was, kwam in zgne 
plaats. Ën aldus geschiedde het dan ook in de meeste 
steden, dat anderen in plaats van anderen kwamen , valsehen 
in plaats van waren , roovers in plaats van vreedzamen , 
sectarissen in plaats van geloovïgen , en als verscheurende 
dieren zonder genade op de kudde van Christus aanvielen, 
en met alle onderdrukkingen en met alle kwellingen de 
meeste menschen gewelddadig aan hnn wil onderwierpen. 
En uit alle monden en van alle zgden werd de stem dersr 
weeklachten gehoord , en [van] de goederen en beüttingen , 
die zonder erbamiing geroofd werden , en [van] de ^elen die 
met geweld en onrecht gevangen werden genomen tot de -,yGoogIe tegenpart^ , en in de bergen en graven en spelonken en de 
spleten der aarde ') Terscholen zich sominigeQ voor hunne 
onderdrukkingen *). En door verbanningen en donkere en 
enge gevangenhuizen verbitterden de sectarissen het leven 
van hen , die aan hunne waarheid vasthielden en zich niet 
onderwierpen aan hunne oproerige en tyrannieke dienst- 
baarheid. En de kinderen bleven een t^d van vele jaren 
ongedoopt uit vrees voor de vervolgers, met de rest der 
booze daden ', die z^ verrichtten , welke de verhalen der 
schrgvers te bovengaan. 

En onder deze beroerten leefde deze man Gods in rust 
in eene woest^n , nadat h^ uit zyne etad vertrokken was 
in zgne gewone aandoening en gebed , en omdat de straf 
Gods voor zgne oogen gesteld was, die hem reken- 
schap zon afvorderen van dat talent dat Hg hem toever- 
trouwd bad , stond h^ op en begon met een verwonderlyk 
werk, terwijl hy verder dacht aan dat wat hem door onzen 
Heer bevolen was , door middel van Simon : Weidt mgne 
schapen en lammeren en schapen ') (Joh. 21 : 15 —171, en 
wat door den zuigen apostel tot Timotheüs gezegd wordt : 
se Verdraag het kwade met het Evangelie door de kracht Gods 
(II Tim. 1 : 8), en Duld het kwade als een goed krygs- 
knecht van Jezus Christus (II Tim. 2 : 3), en verder: Be- 
naarstig u , dat gij uwe ziel volkomenlijk stelt voor God : 
een dienaar zonder beschaming , die het woord der waar- 
heid recht verkondigt (II Tim. 2 : 15) en verder: Doe het 1) Helr. 11 ; 88 vinA*, men eene dergeljj^* uitdrukking. 

2) OfBcboon dit nel een siD oplevert, geloof ik toch ilai het beter 
^ aala^a\r^ te leien. 

3) De Syrische tekst, zoowel bIb de Grieksclie, in Joh. 21 heeft drie ve 
schilleade noorden, naarvoor wij er slechts twee bezitten. -,yGoogIe werk van een Evangelist (II Tim. 4:5). Deze lieilisfe Jo- 
hannes werd daardoor eo door de kracht Gods bemoedigd, 
en hji achtte zijn leven en de strafbedreigingen der konin- 
gen en de bedreigingen der aanvoerders gering, en ver- 
richtte het werk van een evangelist, zooals boven gezegd is, 

En toen velen de geestkracht en den gver van den man 
zagen , liepen zij van alle kanten naar hem toe uit dorpen 
en steden naar de vroestgn, op de plaats waar z^ne plaats 
van samenkomst was, en wgdde hij priesters voor kerken 
en kloosters met alle beproeving en nauwkeurigheid en vl^jt , 
omdat hij eenen brief en vergunning had ontvangen van 
den heiligen patriarch Severus , en de metropolitanen en de 
bisschoppen , die naar verwijderde plaatsen gevlucht waren , 
en in die brieven stonden z^ hem toe voor hunne steden 
en distrikten priesters te w^den. En h^ bevr^dde velen 
van de gemeenschap met de sectarissen. 

Toen de Keizer dit alles hoorde, ontbood hij hem en de 
heilige bisschoppen, z^ne ambtgenooten ') acht in getale, 
welke bevel kregen om op te gaan, opdat h^ hen overS 
dat geloof zou oudervragen. En toen hy bevond dat zij 
krachtig hun geloof verdedigden , uamelyk het ware geloof , 
en zich aan het zijne niet onderwierpen bedreigde hij hen 
(z^ waren nl. op beloften van vr^geleide ') opgegaan) terw^l 
hg hun verbood ieta te doen van bekeen het priesterschap 1) De .CoUtttio Catbolicorum e 
TelU, PetruB van Theodoaiopolis (Rhtaina, Itischaina), Thomas van Gemta- 
nicia, Seipus van Cvrua, Noudus van Cereaina (CirNainm) «n Philoieaua van 
Uulichiunl. De»> laatste ging tot de ptiHiJ der orthodoien over, hetgreu bier 
niet vermeld wordt zie Matiei Concilia VIII. y, 817 stiq, 

2) Dit MbiJDt door CffO-^Aa (tTÏ A^f of iiii A^mv) aaiigeduid te wor- 
den. Immers daarom 1>edreigde de keizer hea elechts, en liet bü ben twibtoe 
naar bun gebied (erii)^ te keereD. „Google betrof aan degeueu . die het met hem eens waren. En de 
heilige zeide tot hem vele malen: »Qode betaamt bet te ge- 
hoorzamen , meer dan den menschen." En verder deden de 
beide keizers^) veel moeite door hunne »curatores" ') om 
te bewerken dal hij van hen eenig geschenk zou aanne- 
men , maar h^ willigde het niet in, tenvgl hg tot hen 
zeide: xHoe zal ik van hen een lichamelgk geschenk aan- 
nemen , tenvfil z^ van ons dat ware en geestel^ke geschenk 
niet willen aannemen." En om kort t« gaan, noch van de 
keizers, noch van iemand anders , nam h^ iets, wat het ook 
z^Q mocht, aan, m_aar van een kleine som, die hg b^ zich 
had, welke zgne moeder hem g^evenhad, toen h^ opgii^ , 
leefde hy armoedig, hij en zy die met hem waren, zgne 
geleiders, omdat hun wil hierin met zijn wil overeen kwam. 
Ook van niemand, wie het ook z^n mocht, nam h^ iets 
-lovan het koper, zilver of goud, dat zghem brachten, noch 
zelf, noch door iemand anders, noch in het verbolgen, noch 
openl^k. En opdat ik vele dingen oversla, die door den 
keizer aan hen gedaan werden , omdat hfl zich beyverde , 
hen voor zich te winnen : daarna liet h^ hen gaan en 
keerden z^ naar de landen en plaatsen terug, waarin zij 
woonden. 

De heilige Johannea nu vermeerderde sinds zijn terug- 
keer nog zijnen arbeid voor de vergadering der kerk en 
bare verlossing uit de sekte der twee naturen. 

Verder hoorden aangaande zijne heldhaftigheid en zijne 

1) Uit ia .de keiier en da keiïerin". 

•i) Met •cunitores" schijnen intenJanlen 1>edoeld te zjjn. Men had een 
/iiyai HovfdTKf, ren KBupiiTUf riiv nayydifn , toC iiroxfifiUfii/ou (Conat. 
Porphyrogcnnetos , de caerim aulae Byzanlijiae II, 53 ed. Bonn 1S3B. I p. T14 
Bqq,). Bü Johannes Malalaa i« een ondconanl cnratar van een paleii (Ed. 
Buun ]}■ 100; Cudinua Ciirojinlates noemt dit ambt uiet. ,GoogIe overwinniugen . ook sommige geloovigeii uit Perzië , tlio 
weiaigett ia aantal waren, en maakten het plan om tot 
hem en tot dcti zaligen Heei Thomas van Dara, wiens 
vroomheid vermelding verdient, die ook rgk was in der- 
gel^ke Goddel^ke schoonheden, en w^s en ervaren was in 
Goddel^ke en wereldsche zaken ; en zg verzochten hun , 
huQ biBBchoppeu te willen zenden , die in staat zouden zijn 
krachtig voor het ware geloof te streden, dat daar reeds 
lang was uitgedoofd, wegens de dwaalleer Tan den ellen- 
digen Nestorius den mensch ver eerder. En dit gebeurden 
inderdaad , voordat deze heiligen naar de hoofdstad op- 
gingen. En toen z^ bemerkten dat dit het welgevallen 
Goda was, namen z^ het met bigdschap aan, en werden 
die , welke geschikt waren uit dat land , gezonden , en 
naar de gedachten en met toestemming van deze twee 
vrome en heilige mannen , en bovendien- van den vromen 
vader Mar Sei^iiia van Cyrus, en Mar Marioii van Sura 
Romanorum , en Mar Nonnns van Cireesium. En dienen , 
die als bisschoppen gezonden werden, waren uit diezelfde 
vromen, die vroeger genoemd zjjn '). Zij keerden in 
blydschap naar hunne landen terug , en bekeerden veel 
volks, En uit diezelfde heiligen , welke bisschop werden in 
dat land , stierven sommige in martelaarschap voor Chris- 
tus door het werk van sectarissen en heidenen, en brach- 
ten sommige arbeidend voor de waarheid hun leven in 
verre landen ten einde. Ën wederom , een zekeren t^d 1) NI. uit diegenen, welke uit Ferzie afgBiondfln waren, niel uit de ge- 
noemde bisschoppen, Sergias, Nonnus en Johannes zijn stellig niet naar Perzië 
gegaan, dus blijven Marion en Tbomas van Uaia ovei, maar uit het vervolg 
blijkt, dat er meer dan twee moeten geweest zgn. Maar dan worden ook de 
uvorgekomen Periiérs bedoeld. „Google nadat die heiligen , wier namen boveii vermeld zgn , waren 
ontslapen en die , welke in dat land waren , b^na allen 
waren .weggenomen, en sommige in gevangeniBsen opge- 
sloten waren ter wille van de waarheid kwamen wederom 

4a tot dezen Johannes , toen hg op zekeren berg was by de 
kluizenaars , die daar woonden , aommige bisschoppen , die 
zich in dat land van het oosten bevonden, welke orthodox 
waren , terwyl z^ ook anderen met zich voerden , die wensch- 
ten ook zelve bisschoppen te worden, in plaats van die, 
welke in het martelaarschap voor Christus gestorven wa- 
ren. En terwgl zy allen daarover van eene gedachte wa- 
ren, bevalen zg diegenen, die zij met zich brachten, aan 
tot den rang der bisscboppel^ke waardigheid. 

En dit alles , wat ik verhaald heb , en dat ik de ge- 
schiedenis van deze heiligen, die twee malen uit andere 
landen tot dezen heiligen Johannes kwamen, en deden 
dat wat strekt tot opbouw der kerk in dit verhaal heb 
ÏDgelasclit , dient om aan te toonen , welke wonderen God 
ook in verre landen door dezen mdn deed. En daarin 
vermeerderden de vei^aderingen der geloovigen, en werd 
de dwaling door hare dienaars in het aangezicht gesl^en. 
En ziet, nu prgzen God vele duizenden menachen die 
ontsnapt z^n aan den muil der giftige slang, den ellen- 
digen Nestorius, oprecht en geloovig. 

Te kort is m^ echter de t^d om te verhalen , welken 
strgd hy voerde tengevolge der scheuring, die ontstond 
door hen , die bevangen waren door het fantaslosche denk- 

48 beeld van Julianus, die vroeger bisschop van Halicar- 
nassus was, terwyl liy [Johannes] naar alle plaatsen be- 
stend^ schreef, en vermaande, en onderwees, en leerde uit 
de Heilige Schriften en het onderricht der geestelgke va- -,yGoogIe deren , die op verschillenden tgden toegetreden waren tot 
de mysteriën der Heiige Eerk, dat wij de dwaling van 
den Phantasiaat Julianus en zgne vreemde leer zonden 
vlieden, (velen dan ontrukte hij door Gods hulp aan de 
dwaalleer van dezen ellendige) en verder welke brieven hg 
zond ter wille van de zaak des geloofs naar alle plaatsen 
waar het woord , d. w. z. de plaag van dezen Fantasiast 
zich verbreid had, vooral naar Hirt& de Mondhir '), waar 
ook de booze maat neergezet was van dezen verwerper 
van het vry willig, natuurlgk, waarachtig, veriossend en 
onberispelijk l^den ') in het vleeach van on-ïen Heer en 
God, Jezus Christus. Daar nu verlustigde zich en kroop 
en verscheurde de harten der Arabieren ') de Manichaeische 
sekte van dezen v^and van onzen Verlosser, en beschul- 
diger der heilige Vaderen. Deze en det^el^ke maatregelen 
deed de besturing Gods door zyne hand. In dien tijd 
dan bleven slechts weinigen by de partjj der Dyophysie- 
ten , omdat de ware kerk gebouwd werd en toenam en •■ * 
overvloedig werd in rechtzinnige Godsvrucht. Want als 
eene harde gevangenschap ontvloden toen de menschen de 
onderwerping der verdrukkers, omdat zij op dezen geeste- 
Igken herder zagen, die daarom, opdat hij de waarheid 
zou helpen, zoozeer stand hield tegenover vele beproevin- 
gen. Welke woorden en vermaningen hy tot hen richtte *), 1) A heeft fiÏAlSM t^vUVimA' ^^^ geene goede vertaling ttielut, 
B n«ar Msndar en Hjrtfi, Het acbynt mIJ to« dat MsDdar = Mandar ak 
anttangcr van den brief ongepaat ia en dat men uit de beide leiingen ceoe 
lezing mmt samenltellen n\. Ï.UOSn.l (^I^JLtUO. Wnarscb. heeft A 
Toor zich gebad iüisa.l IV&IUmXo. 

3) Eigenlijk: snU.,. 

3) Zoo ia atcll^ te lezen i, p. v. -dwalenden". 

4) Eigenlyk; oaderweeB, -,yGoogIe die tot lieni kwfiinen om prieater te worden zou uoodza- 
kel^k moeten beschreven worden , Tooral ten bate van 
hen, die er naar dorateu het met liefde te hooren, maar 
opdat dit verhaal niet vele uitweidingen zou verkrijgen, en 
wij hem niet zouden vervelen, die zich licht verveelt, zal 
ik maar weinige uit vele dingen verhalen die hy voor 
hen rgkelyb uitgoot uit het onderwas van den zaligen 
Apostel, welke de volgende zijn: Dient uwen Heer! Zyt 
brandende in den geest! Z^t bestendig in het gebed! 
Verdrat^ jiwe verdrukkingen! (Eom. 12:12). Haat het 
kwade en houdt u vast aan het goede (Rora. 12:9), en 
zorgt niet voor uw vleesch tot begeerlgkheden (Rom. 13 : 
14), want g^ arbeidt met God [I Cor. 3:9). En geeft 
niemand in iets reden tot ergernis, opdat er geene vlek 
z^ aan onzen dienst (Il Cor. 6 : 3). Laat geene vuile rede 
4suit uwen mond gaan , maar die schoon is en nuttig tot 
stichtii^ , (Eph. 4 : 29) , en doet niets uit twisting of ^de- 
len roem (Phil. 2:8)^), maar z^t een voorbeeld voor 
de geloovigen , door woord en wandel , door liefde en ge- 
loof, met ^le reinheid (I Tim. 4:12)*). En toont daar- 
door, dat g^ ware diakenen en priesters zgt van Christus, 
en alsof Jezus Christus gekruist voor uwe oogen geschil- 
derd is (Gal. 3 : 1), en volgens het gebod van den zaligen 
Apostel: Zyt nu en voortaan in deze tijdelijke woning, 
nu gy nieuwe meuschen en arbeiders van Jezus Chris- 
tus zyt geworden , niet in dronkenschap , noch in ge- 
zang, niet in onreine slaapkameren , noch in gul- 
zigheid van spyzen , die ziel , lichaam en verstand be- 1) De Peach. heeft r^otiw 

3) Ue Fesch. hcefl t^AlCU&Saa, -,yGoogIe zwarea, en houdt vaat aati de leer, die g^ geleerd hebt 
en de Goddelgke beloften, die g^ in onze tegenwoordigheid 
beloofd hebt. En dit alles, en rerwonderl^ke dingen, die 
ineer z^n dan dit, werden voordat h^ hen voorstelde tot 
de handoplegging van het priesterschap door hem tot hen 
gesproken. Verder bewonderde men hem en was men 
over hem verbaasd , ook wanneer hy alleen het misoffer 
opdroeg. Bestendig deed hii het vozende , dat hij den 
langen tyd van ongeveer vier uren, en soms nog langer, 
aanhield io gebeden en verzuchtingen en smeekingen en 
aiindoening en vele tranen voor het heilig altaar en voorde 
de geestelijke mysteriën, totdat om zoo te zeggen de voet 
van het altaar door zgne tranen bevochtigd was, terwijl 
hy naar z^ne gewoonte gedurende dezen geheelen tyd in 
veel stiizwügen gebakt en gekromd was, en daarna vol- 
tooide h^ naar dien schoonen kanon [den dienst]. En 
wanneer hg verder voor het volk de mis bediende , deed 
hy dat wat voor den heiligen tgd g^chikt was, zooals het 
- betaamde. 

Toen nu door dezen man, dat wat strekte tot opbou- 
wiög en leiding der heilige kerk , verricht werd , en 
Ephraïm van Antiochië de verwonderlgke dingen van dezen 
heilige zag, was hij brandend van afgunst om ze te ver- 
ijdelen, en daar h^ zag, dat hy op andere w^ze niet kon 
doen denken dat hij dïe, welke afgevallen waren van zijüe 
gewelddadige overheersching , dat is van zijne dyophysie- 
tisehe haeresie, overwonnen had, dan wanneer deze heilige 
gegrepen werd en geveld en tot zwijgen gebracht in eenen 
kerker of verre ballingschap (en wie zou vermogen en in 
staat zijn zulk eene goede zaak uit te dooven en te ver- 
ijdelen), tenzij hij naar beneden reisde, en naar zijnen wil :y Google (leed , vroeg hij den keizer , terwijl hij hem geheel zijn lis- 
tig plan mededeelde, ea al wat hij vooraemeas was op zijne 
tocht naar beneden te doen. En de keizer gaf hem de 

^^rmachtiging die hij verlangde, en een troep soldaten. Hij 
daalde dan naar het Oosten af, en onderwierp met geweld 
in weinige dagen met grooten dwang velen aan zijn wil, 
en hij maakte een plan om volledig den stroom der voor- 
deelen te verstoppen, en vond menschen , die zijn wil dien* 
den en zond hen tot den Marzb&n van Nisibis der Perzen, 
en verzocht hem door hen, terwijl hij hun geen gering 
geschenk beloofde, dat hij zou zorgen soldaten van de zij- 
nen met de Romeinen te zenden, en dezen zalige, die schit- 
terend was door geestelijke overwinningen, te grijpen uit 
. het gebei^^, dat Schtgar (Singara) heette , want daarheen 
was deze heihge vertrokken om vele zaken , die in dien 
harden tijd nuttig waren. Zij , die tot hem van Ephraïm 
gezonden waren, vertelden namelijk den heidenschen Marz- 
bl.n vele leugens omtrent den man, en brachten hem in 
den waan , dat door hem veel goud zou gevonden wor- 
den. En door deze begeerte ontvlamde die heiden {de 
naam dan van dezen man was Mehardadau [Mihrdê.deh]). 
En hij zond tegen hem vele ruiters met een zijner »comi- 
tes" die ook een heiden was. En dePerzen, enCadischeërs '), 
en sommige Romeinen bereikten het gebergte , terwijl zij ook 

48verspieders met zich voerden uit de Romeinen en Perzen , 
die de plaats kenden, en verder ook hem, die door Ephraïm 
gezonden was , opdat h^ deze zaak zou bedienen , die uit 
de vesting Beth Balasch ') was, en onder de Antiocheners 

1) Zie Nflldeke. Zwei Vqlker Vorder-Agien» Z D M 6 XXXIU. 1879. 
S. 167, ff. 

2) BarbaliuuB , zie F. Smith. Thesaurus iu voce. -,yGoogIe ■ woonde , die daar rooverwurger genoemd werd , wiens naam 
Cometes was, wien Qod ook in deze wereld, weinig uit 
Teel, naar zgne werken velgelden heeft. Deze wae in den 
aanvang, voordat Kij naar Nisibis afdaalde, naar Gharan 
afgedaald, en had gevraagd naar en was binnengegaan by 
een man, van wien gezegd werd dat h^ een Beidenacli 
priester was (en God weet wat deze Cometea daar deed) 
en hg braclit den zoon van dengene, die priester genoemd 
werd, mede in de gedaante van een geneesheer. Deze ver- 
telde ons om eene of andere reden: »Wy hebben in ons 
huis een stier gedood , voordat w^ tot u kwamen". En toen 
h^ den berg bereikte op de plaats waar die heilige woonde , 
vroegen hy en die allen, welke gezonden waren, Romei- 
nen en Perzen, en gingen tot een monnik, die bniten het 
gebergte woonde, die van de meening was, dier Phan- 
tasiasten van de sekte van Julianus, en bevonden dat hy 
hem volkomen vyandig was, en openbaarden hem hun ge- 
heim , eu beloofden hem ook een geschenk. Hy bracht 
hen dan naar de plaats , waar de heilige woonde naar het 
gebergte te middernacht, en toonde hun de kleine cel,^ 
waarin de kampvechter van Ghristua woonde, en daarna 
vertrok hy. Zy na daalden als wilde dieren tot hem af, 
met getrokken zwaard en gevulde bogen op zyn Assyrisch '). 
Daar was nu veel sneeuw, en groote yskegels zaten vast 
aan de rots, waaronder deze monnik leefde. En terstond 
verblindde hen de Heer, opdat zy hem niet dadelijk zou- 
den vinden. Want als zy , zoodra zy aangekomen waren , 
hem gevonden en buitengebracht hadden , zon hy in dien 

1) In Jes. 21 : 15 wordt in de Peaoh. iets dergilljks vui de Tijaoden vid -,yGoogIe ruweQ nacht door de groote boude bezweken zijn. Zjj gre- 
pen echter sommigen , die met dezen heilige en in z^ne na- 
b^heid woonden, en drongen hen zonder rerschooniug, opdat 
zg zouden bekennen, wie hunner b^ was, dien zq zochten, 
en waar hg was, omdat een, van die welke gegrepen wa- 
ren, beu door eene list in den waan had gebracht, dat h^ 
het was, die door ben gezocht werd, eu ook om bun te be- 
driegen z^'n naam bekend gemaakt bad , en tot hen gezegd 
had; Johannes ia mijn naam'), opdat hg misschien door 
deze list dezen heilige ait de nanden der verdrukkers zou 
verlossen. £n verder terw^l zg den ganschen nacht met 
dezen strgd bezig waren, werd, omdat zij hem niet von- 
den, van wiens teekenen en schoon gelaat z^ gehoord had- 
den , ieder van ben , die gegrepen waren, weggevoerd , opdat 
BOzg bekennen zouden, en door de Romeinen met getakte en 
gekloofde houten gesl^en als voor eene misdaad. En nie- 
mand van hen bekende waar h^ [Johannes] waa. Hy ech- 
ter rerwgderde zich uit zijne cel nergena heen , omdat z^ ' 
hem plotseliug overvallen hadden. En toen het licht werd, 
vonden z^ hem en brachten hem naar buiten. En toen 
die Perzische comes hem zag, steunde b^ zijn elleboog op 
den grond en stelden zij den zalige voor bem, en begon 
hg toornig met hem te spreken, door middel van een tolk, 
terw^l hg aldua sprak: »0 boo^iwicht, die den dood ver- 
dient ! wat doet gij hier , en indien gij geen slecht mensch 
waart, zoudt gg niet in woeste en vreeselgke bergen wo- 
nen, en tusschen de leeuwen en wilde zwijnen. Waarom 

1) De beide Waa. bebben Je zoüderlinjie leiiog ^ISRlx.. Indien dit jcueii 
büvorm van tStX, is, wal ilc niet geluof, of er aarsprank idjjk niet ^ y^g, 
geslaan heeft, dan is dil eeoü corruiitiu vunr ^fflai.. „Google zijt gij tegen uwen heer opgestaan? Denea geheelen berg 
zal ik ia brand steken, en die daarin wonen Terstrooien 
en dan weggaan." Yele dingen nu sprak hij tot hem met 
Assyrischen trots. En de zalige begon, terwijl hij Toor 
bem stond, volgens zijne gewoonte, met alle uedeiigheid 
te spreken : Staat gij uiij toe te spreken of te zwijgen , doe 
wat gij goedvindt" Hij zeide tot hem: » Spreek bondig 
wat er te zeggen valt." Hij zeide tot bem; »Wees ver- 
standig en onderzoek, en zie. Dat geene van die dingen, 
welke gij over mij gezegd hebt, waar is, zal uwe hoog- 
heid vernemen, indien ook zij, dien gebracht hebben, naar 
waarheid willen z^gen , dat ik niet ben , zooals gij gezegd 
'hebt, noch die heiligen, die immers vele jaren in dit ge- si 
bergte wonen." Eu terstond naderde de ellendige Cometes , 
en kaste dien >comes" op het gelaat, en zeide tot hem: 
vBij uw leven, heer, beveel hem te gaan zitten , want deze 
dingen zijn niet bij hem." Terstond trok die »comes" zijn 
zwaard , en stond op als om hem te slaan , en zeide toor- 
nig tot bem : > Hoe hebt gij ons bedrogen en voor den 
Marzban vele dingen over den man gezegd?" En terstond 
gebood hij hun , die met hem waren , en werd de geheele 
cel, waar de zalige woonde, doorzocht, maar iets, van het- 
geen z^ meenden [te zullen vinden], vonden z^ niet. Eq 
dadel^k stonden z^ in der haast op en brachten hem van 
dat gebergte naar beneden, en plaatsten bem op een rg- 
dier , dat bg hen was. Het was de eerste dag der [maand] 
Schebat '). Zij dreven de paarden van drie uur op den dag 
tot middernacht voort , ronddolende zonder w^ , door sneeuw 
eu ga , terwgl zij den weg niet konden vinden , die naar 

1) FebTiLBti. D,gH,zed.yGOOgIe Nisibis toerde, omdat hea de duisternis en donkerheid van 
den nacht bedekte. Naar Nisibis namelgk bad de Marzban 
bnn geboden, dat zjj den man zouden voeren hIs een pand, 
totdat hg ontvangen had, wat beni beloofd was, en daar- 
om waren z^ genoodzaakt in de woest^n dien weg te vin- 
den, maar zj vonden hem niet. En zg stegen van de 
S8 paarden af op zekeren heuveltop, en plaatsten den ver- 
drukte in bet midden, en omgaven hem allen als een ring, 
terw^l zij zaten en hunne paarden aan den nek hunner 
heeren gebonden waren. Want die nacht was een bittere 
nacht, van benauwdheid en treurigheid en koude. De 
Perzen vervloekten dan ook hen, die hen misleid hadden, 
vooral omdat zy niet gevonden hadden , wat zg hun had- 
den doen gelooTen. En toen zg des morgens opstonden 
en zi^en dat het gs zich vastgehecht had aan zijne lip- 
pen ') en zijn baard, en dat door hem niets gebruikt was, 
sinds zij hem gegrepen hadden , en om zoo te z^gen wei- 
nig leven^eeat in hem was ovei^ebteven , en de Magiërs, 
van hem , die met hem gevangen genomen was , en een 
weinig hunne taal verstond, vernomen hadden, om welke 
reden hij g^repen was , vreesden zij voor den man , dat 
hij hen zou vervloeken, en waren zg in hunne oogen zeer 
bezwaard*}. En toen zijden volgenden dag in het bewoonde 
land kwamen, weken zij in een dorp af, om te overnach- 
ten, en sloten hem op in een huis dat versterkt was, op- 
dat hij bewaard zou worden. En in dat huis was eene 
vrouw, die binnen die twee dagen, waarin zij daarheen kwa- 
men, baarde. En terwijl zij in al dat levensgevaar ver- 1) Wel Ie TcntaBD: zijn koevel. 

2) Ue bedoeling hiervaa ia door n „Google keerde, schreeuwde zij over de bespotting en verachting 
vnn den heilige (het was oamelijk eetie geloovige vrouw) : 
Een man, die zelfs het gelaat zijner moeder niet vrijelijk 
durft aanzien, hebben zij doen wonen bij eenekraamvronw, 
terwijl hij met zorg bewaakt wordt! 

Toen z^ hem du naar Nisibis gebracht hadden, gaf de 
Uarzban bevel, en sloot men hem in een hospitium op , en O; 
gaf men hem Magiërs^), opdat zy hem bewaken zouden , en 
met hem in zgn gevaogenhuis sliepen allen van binnen , 
en wanneer h^ uitging om eene natuurl^ke behoefte te 
verrichten, gingen sommigen hunner met hem uit, en be- 
waakten hem zoi^Yuldig. Zgnen gewonen dienst echter 
hief h^ niet op, zelfs niet als die heidenen hem bespotten 
of uitlachten. En eenige dagen daarna zag de Marzban , 
dat hij , die gegaan was , om aan Epbraïm te zeggen en te 
boodschappen: >Johannes is g^repen en in Nisibis opge- 
sloten" uitbleef, en hg vraagde in het geheim zorgvuldig: 
» Wat Beeft deze man misdreven , dat hij door de Romei- 
nen is aangeklaagd , en zij hem hebben laten grijpen en 
opsluiten als een boosdoener?" En toen hij vernam dat 
het leugens waren , die men van hem verteld had , beval 
hij dadelijk, en kwamen alle voornamen der stad bij hem 
samen en alle bevelhebbers der troepen, die in de stad wa- 
ren, en liet hij hem uit de plaats, waar hij opgesloten was, 
halen, en stelde hij hem voor zich. En toen hij binnen- 
kwam en allen , die vei^aderd waren , op den grond voor 
den man gezeten waren, zag hij zijn gelaat, en zijne 1) Man Mu eigenlijk Terwachten -gaf men hem (Am.) aan (^J Ma- 
giërs," welke veilaling volgens Noldeke, Kurzgef. Syr. GTamm,.g 890 echter -,yGoogIe suhoonheid , en zijne gestalte , en zijne gematigdheid , en 
zijne ingetogenheid en zijn liefelijk aangezicht. Hij strekte 
zijne hand naar zijne grooten uit, en wenkte hen daarmede. 
Het is ') namelijk de gewoonte der Perzen, vooral derMa- 

s-Agiërs, dat, indien zij elkander iets, dat zij denken, zwij- 
gend en zonder spreken willen bekend maken , dat zij het dan 
duidelijk bekend maken door een wenk met hunne vingers. 
Hij wees hun dan') dooreen vingerwenk aan: » Deze man 
is een vrije, en geen slaaf, een ingetogens en geen boos- 
doener." En een van degrooten, die gezeten waren, welke 
Christen was, sprak en zeide: ï Indien deze bij den keizer 
binnen komt, staat hij dadelijk voor hem op, naar de wet 
der Christenen , want zooals ik verneem is hij een bisschop." 
En toen de Marzban dat hoorde, beval hij dadelijk, dat hij 
voor hem op den grond zou gaan zitten. En hij sprak 
met hem door middel van een tolk , en die zeide tot hem 
in bet Grieksch: >Hoe hebt gij het gewaad, een man 
aooals gij, om zonder onze voorkennis naar ons land over 
te gaan. Weet gij niet dat deze 8taat eene andere is." 
De zalige sprak en zeide tot hem door den tolk in bet 
Grieksch: Il^fiet voor het eerst ben ik naar dit land over- 
gegaan. Dit is de derde maal, dat ik overga, om bg deze 
heiligen te bidden , die immers vele jaren op dat gebei^te 
wonen , waaruit gij mij nis een boosdoener gegrepen hebt. 
Wie ben ik dan, dat uwe hoogheid van mg moest weten, 
en ik dan eerst over zou trekken. Ik ben een arm man, 
zooals gg ziet. En thans , nu er geheel en al vrede is tiis- 

Bs achen deze twee rgken, ken ik geene twee staten, want -,yGoogIe de twee vorsten zyn broedera in liefde. En iDdiea ik hier 
ben, meen ik, dat ik in het Komeinsche' gebied ben, en 
indien ik in het Bomeinsclie gebied ben, meen ik, dat ik 
hier ben wegens den vrede." De Marzb&n zegt: »Hoe 
zegt gij dat gij een arm zijt , terwijl gij veel goud bijeen- 
brengt van hen, die tot u komen." De belijder zegt: 
»Ziet, plotaeling hebben mij, die gij gezonden hebt, ge- 
grepen. Laten zg zeggen wat zij bij mij gevonden heb- 
ben , toen zij mij gegrepen en doorzocht hebben. Ook 
verzoek ik , dat uwe hoogheid , indien het niet lastig is , 
terwijl ik hier gevangen blijf, waarheidlievende menschea 
zende , en dat zij ons geheele land doorgaan mogen , en 
vragen zoowel aan mijne vijanden , die mij beschuldigd heb- 
ben , als aan mijne vrienden , en laten z^ aantoonen dat 
door mij van iemand iets aacngenomen is. En indien iets 
waar bevonden wordt') van dat gene, waarvan ik beachul- 
digd wordt, moge ik midden in deze sütd gekruis^d wor- 
den. Wat ik van mijne ouders bezat , heb ik we^^even , 
en zon ik dat van anderen nemen ï" De Marzban zegt: 
> Waarom z^t gij oproerig tegen den keizer, en hen die 
in zijn land heerschen ? Weet g^ niet dat h^ kwaad doet, 
die tegen z^n heer opstaat. Ik wil u verzoenen met de 
Romeinen, doe hun wil, en gij zult in rust en vrede le- 
ven." De zalige zegt: >Ik ben niet oproerig tegen onzen 
overwinnenden en vreedzamen en menschlievenden keizer , 
maar zoo goed ala een van mijn^elijken, zooals w^ ook 
verplicht zijn, ben ik zijn onderdaan, voor zoover de we-se 
reld aangaat. En ik bid voor hem dat hij uaar den wil 
Gods zijn rijk moge besturen." En toen hij hoorde dat 

l) Üigcnl. : iets UL-bter laij gevonilen wordt. „Google hij ilea keizer zoo prees , riep bij en zeide , zoo aU zij ge- 
woon ziJQ te prijzen: »Het geluk van den koning der ko- 
ningen, die Gode gelijk is, zij met n," en hij zeide tot 
zijne grooten: ïVerwondert u daarorer, hoezeer zij , die hem 
aangeklaagd hebben hem ') yoor ons hebben verborgen. Of 
hoezeer hij hen prpt, en toont dat hij hen liefheeft."" 
De zalige zegt: >Uwe hoogheid verneme, dat zij mij om 
niets anders Terrolgeu, dan omdat ik mijn geloof niet ver- 
laat, waarin ik ook gedoopt ben, zoo goed ala -mijne ha- 
ters, en mij niet aan een ander [geloof] onderwerp, dat 
ook zij vroeger, eveoala ik, verwierpen." De Marzban 

. zegt: tik ben een Magiër en heb twee conen. Indien 
onze heer, de koning der koningen, tot mij zeide: >ï In- 
dien gij niet verandert, wat gij gelooft, en iets anders aan- 
neemt, zal ik in uw bijzijn uwe beide zonen slachten""; 
zou ik het toelaten dat zij van hun beider bloed in mijn 
mond goten , en niets veranderen van hetgeen ik geloof. 
Ik heb namelijk vernomen dat het lei^ens zijn, die van 
u verhaald worden." En na vele andere dingen die hij 
hem waagde , en waarop hij antwoord gaf, zoo als het be- 
taamde, zond hij hem naar de plaats waar hij opgesloten 
was. Hij meende namelijk dat hem door Jobannes een 

srgescbenk zou gegeven worden. Sn iemand van de zijnen 
kwam en zeide tot hem: «Indien gij iets te geven hebt, 
laten wij, omdat wij weten, dat gij onrechtvaardiglijk ge- 
grepen zijt, u los, en kunt gij vluchten." De zalige zeide 
tot hem: > Waarlijk niet, indien de keizer van ons, Ro- 
kwam en mij aangreep en tot mij zeide, dat ik -,yGoogIe Tlachten moest, zou ik niet geviucht zijn. En ik bezit 
niets, en met Godn hulp Trees ik niemand". 

En toen hy duar ia Nisibis drie dc^eu bud doorge- 
bracht, zondEphraim, wat h^ aan de Perzen beloofd had. 
En zoodra z^ dat aangenomen hadden, gaven zy bevel, on 
werd hg den Romeinen overgegeven. En zy geleidden 
hem en brachten hem naar Dara met eene groote macht, 
die hem aan de grens ontving. En daar werd hg vgf 
d(^;en gevangen gehouden. En daarin deden Mamas , de 
bisschop van Dara, en atlen, die den menschen behaag- 
den, en niet Gode, zeer hun best, dat hg naar hen hoo- 
ren en met hen instemmen zou, en hg zeide tot hen na 
vele bewgzen, die hg hun gaf, dat zij kwaad deden door 
met geweld de menschen te dvnngen , dat zg t^en huo 
wil ziuh zouden laten overhalen , tot iets , dat niet waar 
was: »God vergeve u dat gg begeert den menschen te 
behi^en en niet Gode , aan Ephraïm en niet aan de 
waarheid." 

Ëa omdat Ephraïm gereed stond in Risch'aina (Rhe- 
sina) te komen, en daar, zooals hij meende, den heiligen 
Johannes, zooals velen, in zgne strikken te vangen, ont-oi 
boden zy hem t«gen den tgd dat hg [Ephraïm] kwam , 
en brachten hem daarheen met vele Romeinen. En toen 
hg binnenkwam , verzamelden zich tegen hem de bisschop- 
pen, die ^ch daar bevonden, on de komst van hun hooid 
afwachtten. Zg zeiden tot hem: > Waartoe dienen u al 
deze dingen? Waarom brengt gg aldus de kerk in be- 
roering? Waarom houdt gg u niet sldl, zooals uwe amht- 
genooten ? Welke canon staat u toe te doen wat gg doet?" 
Hg z^ tot ben: > Wanneer er wanorde is, neemt de kerk 
de nauwkeurigheid der kanous niet in acht, zooals gg -,yGoogIe weet en kunt vernemen. Welke nauwkeurigheid heeft de 
wegene zgoe vroomheid gedenkwaardige en heilige marte- 
laar Eusebius, bisschop van Samoaata, ia acht genomen, 
ia dat wat h^ deed , toen de Arianen de kerken in hunne 
macht hadden, of Athanasius, de Groote, of anderen, 
die hun gelgk waren?" Zij zeggen tot hem: sStil met 
deze dingen die u niet baten. Hoor ook nu nog naar 
den Heer patriarch en hg zal alles oplossen en yet^even, 
en g^ zult met eer en lof naar uwen zetel gaan." H^ 
z^ tot hen: »Wien hebt gy dan gehoord, dat ik ben? 
G^ behoordet te gaan weenen over uwe zonden. Weeklaagt 
uiet over my, niemand slaat zgn hand aan het plo^^zer, 
en ziet achterwaarts, en is geschikt voor het koninkr^k 
Gods (Luc. 9 : 62) , volgens het onderwijs van onzen Ver- 
«losser. En hg zegt verder tot ons: Gedenkt der vrouw 
van Lot (Luc. 19 : 32) en ook staat in den profeet Eze- 
chiël geschreven: Wanneer de volken ') des lands voor 
den Heer inkomen, op den tgd van het feest, zal degeen, 
die door de noordeljjke poort binnengaat om te aanbid- 
den , uitgaan door de zuidel^ke poort , en die door de 
zuidelgke poort is ingegaan, door de noordel^ke poort 
ni^aan en niet terugkeeren door de poort, waardoor h^ 
ingegaan is, maar daar t^enover uitgaan (Ez. 46 : 9)." En 
toen hg de toepassing daarvan wilde zeggen, krachtens 
het doel, dat door hem gesteld was om te ze^en, hetgeen 
hg ook tegen hun wil tot hun zeide : Het betaamt hun , 
die door Christus onderwezen zijn, en zijne levendmakende 
geboden op zich hebben genomen , niet achterwaarts om te 
keeren, en te denken aan de dingen die op aarde en niet 

1) De FMch. heeft: het volk. -,yGoogIe die in de hemelen zgn , en met de tyden te verandereii , 
en zich te wenden naar eiken wind, en te steunen op 
elk hout, en langs eiken weg te gaan, en te drinken ran 
alle wateren , daar de wisheid tot schande wordt geniaakt 
door hen , die daarin verkeeren , maar het betaamt den 
sterken yast te bonden aan hunne waarheid en hunne le- 
Tenswijze, ieder in z^n rang, die behoort tot de rangen 
der ChriBtenen , toen zeide een van hen namelijk Asylua, bis- 
schop Tan Risch'aina (Bhesina) '): »Dat wat g^ boven ge- 
z^d hebt, staat niet in het boek ran Ezechiël. En dee< 
zalige zeide tot hem: >Waarl^k, men moet ook tot u zeg- 
gen: Daarom dwaalt g^, omdat gg de schriften niet kent, 
noch de kracht Gods (Mth. 22 : 29}. En hfl zeide tot 
hen: >0ok indien gy meerdere dingen dan deze zegt of 
door aandrang of door bedreiging, ik ben niet als de po- 
lyp, Tan wien geschreTen staat, dat als h^ wil schaden, 
opdat bij die np^ze yinden moge, het hem natuurlijk is 
zich te veranderen in de kleur van alles, wat h^ nadert *)." 
En allen werden toornig en stonden op en gingen heen. 
En den Tolgenden d^ vergaderden z^ zich in het winter- 
secretarium ') der kerk en Heten hem roepen en spraken 
hetzelfde tot hem , terwgl zy hem verleider en beroerder 
der kerk noemden. En hg zeide tot hen: »Wie beroert 

Il Oreg. Bar Hebr. Cbr. Eccl. 1. p. 206 heeft [ p, v AofiffN*, Aja»l< 

ABcnlius gelezen. Dat het eehter .jCUM^wzen moet blykl ail Zaeh Mit. 
1). 289. 6 (Anrert, Svr. l, III) 

2) De vergelijking vin den veranderlijke met een poljp vindt mcQ reeila 
P«. Phocïlides 46. Verder irordt deie eigenaardigheid iter pclji^n vermeld 
Phjüologua Leidensis (Anecd, Syr, IV) e. 76 en BaaiUna Uom. Vil de He- 
Mëmero (opera ed Oarnïer 1721 t. 1. p. Gh). 

3) Het secrelarism of diaconicuiD magnam il de aacrialy , lie Biogbam 
Originea t. Antiqnitates ËccleBÏasI icae VlU 6, 22 en T, T Mali. Ges'^h. v. h. 
kerkelijk leven der Chrialenen, Ude ui(g, Le;dep 1S66, 57 II. U. 47. -,yGoogIe de kerk Gods, ik, of z^ die groote legerscharen Tau Go- 
then met zich voeren , en met geweld het volk Gods dwin- 
gen, dat het door alle kwellingen onderdanig zal zgn 

■ ') 

Wanneer hebt gy gezien of gehoord dat de menechen door 
zwaarden en stokken de kerk binnengingen. Wien heb ik 

ei verleid, zooals g\j zegt, daar ik de betren en woestgnen 
niet dan enkele malen heb verlaten. Qg bebt goud, gy 
hebt vr^heid van spreken, van u is om zoo te zeggen de 
geheele aarde. En g^ geeft hooge ambten , en ook belooft 
gy beloften en otschoon dit zoo ia, ontvluchten n de 
menschen als vyanden. Eu gy z^^ dat ik de wereld ver- 
leid hebt, terw^l ik niet een ding bezit van hetgeen gij 
hebt. Want het betaamde dat zjj u gehoorzaam waren, 
die dit alles bezit, en niet m^, een armen man. Indien 
iemand by m^ komt, en my vraagt om de waarheid , wilt 
g^ dat ik zal liegen. Dat ik de waarheid zeg, misleid ik 
daarin?" £n daarna sprak tot hem Christophorus , de 
cboorbisschop van Amid na eeoigen tyd: iDoor uwe haren 
py , en uwe zwarte kleoderen , en uwen langen baard ver- 
leidt gy de wereld." De zalige zeide tot hem; »Dit is 
taal van kinderen, die niet onderwezen zyn. Derhalve 
is ieder die in haar gekleed is of zich kleedt als de oude 
heiligen, die ons dit voorbeeld van nederigheid gegeven 
hebben, en z^n die anderen, van wie de Heilige Schriften 
getuigen dat zy in dat nederig gewaad Gode welgevallig 

eo waren, naar uw woord, verleiders. Ook gg zgt in eene 

1) l>e bcteekenis dezer ooordeii versta ik oïet. tietlerlUk zou men kunnea 
vertalen: en die lich BUMlnit bj) de waarheid, naakt uit tituli «ereldtche 
bexittingeD, ali in de dagen dei heideusu. „Google haren p^ gekleed , en niemand zou u te recht een verleider 
noemen." Zoo bronnen zij hun gesprek tot hem en zoo 
eindigden zij het. 

Er waren nu in deze stad Risch'aina meuachen ia niet 
geriagen getale verzameld, uit dorpen en andere steden ~ 
En ook waren velen door de zorg van eenige menseben 
to^erust om valsehe beschuldigers te worden. Maar de 
Heer l^de hun allen het zwijgen op. Zij getuigden na- 
melijk behalve vele andere zaken , dat hij veel geld uit de 
handopl^gingen bijeengebracht had. En daarin werd 
weder hunne leugenachtigheid in het aangezicht geal^eu , 
en overwon de w;iarheid. Want dit werd met ijver on- 
derzocht, doch er werd niet ontdekt dat hij van iemand 
iete genomen had , noch hij , noch zij die met hem waren , 
zelfs niet eene mn&. 

En toen de pati-iarch Epbraïm met het groote l^er , dat 
bij hem was, aankwam, ontvingen zij hem met groote 
praal, met spannen, en wagens, en opgetuigde muilezels. 
En den dag nadat hij zijne intocht bad gedaan , in den 
ayond , liet hij den heilige komen van de plaats , waar 
hij 0{^esloten was, terwijl voor en achter hem vele Ro- 
meinen gingen, stokken dragende. Er was nu om zoo te 
ze^en, geene plek, waar iemand eene schrede kon zetten 
of gaan wegens de mensehen, die tot dit schouwspel ver- 
gaderd waren. En de Romeinen die hem geleidden klief- 
den de groote menigte, en konden ternauwernood hem e 
tusschen zich er door brengen , terwijl allen , die geloorig 
waren zeiden: Dien gij van uwe jeugd tot uwen ouder- 
dom gediend hebt , Die zij met u. En h^ trad voor 
Epbraïm, waar hij toegerust gezeten was in het secreta- 
rium der kerk, en hier en daar zaten bisschoppen en veel -,yGoogIe Tan hun volk stond toot hea. Men zeide tot Ephmiu: 
iSpreek niet met hem TOOt het Tolk, want voor dat uwe 
Troomheid hier kwam , spraken wij vele dingen tot hem , 
opdat hij zich zou laten overtuigen. En hij antwoordde 
ons dit en dat ^) , en bijna zou er daardoor een oproer 
ontstaan zijn." En Ephraïm stond dadelijk op en Toerde 
hem mede, en ging het doophuis binnen met eenigen van 
de zijnen en anderen uit de aanzienlijke wereldlingen en 
Bufinus zijn scholasticua '). Eenigen dan van ouder dege- 
nen die stonden, riepen ea zeiden: >Üeze moet verbrand 
worden. Deze moet gesteen^d worden." 

Er terwijl al het volk buiten wachtte om te zien, welk 
einde de zaak zou nemen, begon Ephraïm tot Johannes 
aldus te spreken; >Zulk eene eer bedeel ik u toe, dat ik 
niet met n wil spreken, terw^l ik zit en gg staat, maar 
laten w^j in liefde en vrede samenspreken. En ten eerste 
bid ik God, dat indien ik de waarheid tot u spreek, h^ 
uw hart moge openen om naar m^ne woorden te hooren , 
e^indien g^ het echter Toor dwaling houdt en niet wilt 
overtuigd worden, laten wij u los." Johannes nu zeide 
hierop. >Ik begeer hg u niets te zeggen, en indien ik 
al sprak , zou het m^ niet baten , zooals het velen niet 
gebaat heeft, die beter z^u dau ik, welke met u vele 
malen gesproken hebben. Kan een arme als ik met een 
patriarch in deze wanorde spreken, terwijl de patriarchen 
en metropol itan en , om niet te z^gen het geheele concilie 
behoorde vergaderd te worden over deze zaak , opdat dat , 
r strijd bestaat , beslecht worde , zooals het de ge- 1) Dit schijnt de zia te zfjn ven .kOlita&r^:!. 

2) Scholaatiens ia Mn wereldl|k defénwr d«r ietk, MoU. Geich. i 
leven. 1. 244. -,yGoogIe woonte is der L^lige kerk." Epbraïm zeide: Ieder mag 
over het geloof spreken , en aieniaDd let op de waardig- 
heid, noch op iete andere, maar het is ieder geoorloofd 
over het geloof te spreken wat hij verlangt. Want niet 
wijzen of sophisten hebben oos geloof ontdekt, maar schoen- 
makers , en visschers , en andere mannen. Zeg ons dan : 
Waarom meent gij dat wij iets onbehoorlijks z^gen. 
Want het betaamt niemand, indien hij een wangeloof heeft, 
zijn geloof te rekken en den Joden en Samaritanen te ge- 
lijken, van wie ieder weet dat zij een slecht geloof heb- 
ben, en welke beschaamd worden door die andere Joden ';, 
en voor welke het goed is , dat zij , omdat zij slecht ge- 
looven , sterven. Het betaamt ons dan , ons van het kwade 
tot het goede te bekeeren." Johannes zeide: >6ij hebtes 
goed gesproken, de woorden zijn juist, ik zal [echter] nu 
niet met a spreken, daar er geen waarheidHevende tus- 
schenpersonen zijn , om de zaak te onderzoeken eu den 
overwinnaar voor overwinnaar, en den overwonnene voor 
overwonnen te verklaren. Er is hier geen tusscbenperaoon, 
die zonder aanneming des persoons oordeelt." Ephraïm 
zeide: »Omdat dit u behaagt, zal ik zwijgen. Erzijnhier 
loeken. Spreek met hen wat gij wilt." En terstond na- 
derde de scholasticus Rufinus, en pakte zich met alleruw- 
hdd samen onder den baard van den zalige, terwijl hij 
met de oogen staarde en zijn mond bij liet spreken ver- 
wrong. Want zoo was hij gewoon te spreken. En hij 
sprak tot hem op een harden en tooruigen toon aldus: 
>De geloovige Kerk leert: Een uit de drieëenheid, het 
woord Gods heeft zich belichaamd en is mensch geworden, 

1) WelkB andere Joden dit ziju , weet ik niet. -,yGoogIe (en aU Moeder Gods belijdt en verkondigt zij Vrouw Ma- 
ria), in ziine wonderen en zijn lijden [één] '). Zeg voor 
de gebeele stad: Waarin berispt gij de Heilige Kerk?" 
Johannes zeide: ïGij zult mij geen schrik aanj^en door 
uw geschreeuw. Of meent gij dat gij mij bevreesd zult 
maken? Laten wij tijd nemen tot redeneering. Ik dan 
verkondig nu, en alle dagen mijns levens, ééne natuuren 
hypostase van God het woord , die zich belichaamd heeft , 
zooals de Heilige Vaderen, en de zalige Gyrillus , die grooten 
strijd heeft gevoerd tegen diegenen , welke na de éénwor- 
ding twee naturen leerden." Ruönus zegt: »Het woord 
Gods, dat zich belichaamd heeft, is toch niet ééne natuur, 
(pj leert toch niet ééne natuur van God het Woord en 
«het lichaam?" Johannes zegt: >Niet aldus." Bofinus zegt: 
> Derhalve is de natuur van het Woord eene andere dan 
de natuur van het lichaam." Johannes zegt: >Gij zijt 
goed begonnen , maar verkeerd geëindigd. Ik leer niets 
nieuws, zooals gij zeidet. Veel, noch weinig wenschte ik 
u te antwoorden. Want hij, die met u spreekt, vecht 
met de lucht. Ik leer, zooals door de Heilige Vaderen 
geleerd is, zooals ik boven gezegd heb: ééne natnur en 
hypostase van God het Woord , die zich belichaamd heeft, 
zonder verwarring en zonder verandering , en twee na de 
éénwording leer ik niet, uit twee naturen ken ik den eenen 
Christus. Z^ dan die leeren : twee na de éénwording staan 
t^enover de Vaderen. Bufinus zegt: »Die twee naturen 
staan vast. Men m^ ze niet dooreen warren. Johannes 
zegt: Vra^ niet de dingen die u voor den mond komen. 

1) Uit Uabte woord at&at nel aict ïd iIbd tekst, ntur moet' io gedachte 
gesii)ii>leenl worden, daïr de gewoae fariDule is: 3^11 n&uO t^XStOX- „Google tXMli 

Hoor naar d«D zaligen Cyrillus die in zjjne Terhande- 
ling: dat ChriBbus ééa is, aldus gesproken heeft: Wie 
is er die zoo waanzinnig en ongeleerd is, dat hg zon 
meenen dat of de natuur ran het woord veranderd is 
in dat wat zg niet is , of dat het vleesch bg wgze van 
verandering in die van het Woord is verkeerd. Want dat 
is onmogelgk. Wg leeren dus dat hg één Zoon is, enééneo' 
zgne natuur, ook al wordt het erkend, dat hg geworden is 
door de aanneming van vleescb , dat eene intellectueele ziel be- 
zat '). Open wederom uw oor en luister naar dit uit zijn brief 
aan Acacius, hetwelk is: Daarom dus terwijl wij dat, waar- 
uit die eene en eenige Zoon en Heer Jezns Christus be- 
staat, als in gedachten aannemen, zeggen wij wel dat twee 
naturen één zijn geworden, maar na de éénwording, daar 
reeds de scheiding in tweeën heeft oj^ehouden, gelooven 
wij de natuur van den Zoon als die van eenen , maar mensch 
en vieesch gewordene^)." Rufinus zegt; >I8 dat wat gij 
met uwe gedachte ziet iets of niets , of heeft eene van haar 
de andere verslonden?" Johannes zegt: > Wederom is door 
den zaligen Cyrillus gezegd: Wanneer derhalve de wijze 
der mensehwording wordt onderzocht, ziet bestendig het 

1) CjriUi oper» (ed Aubert) Tom V. pars I, Quod onna eit Chti»tu»p. 78B. 
ETrs Ti'f cCrM in^tirtirrii ri luiï ifiaiijc //<(&> lif ^ rit lilat ili»i»i 

yt tSï t^c ixxainti r^tfirav, »I( t^ï larm toB Kiym-, ifiixmm yitf' 
'éitt yi fc^v ulir . xttl niai t^reS ^tiv tltai ipauii , «jf v i! 'n <rpM-A^4«j 
■yniftxi ro^K^c, 'I^X^i' i'X'^itC r^t votfAii. De woorden k^t tl 'n itfif 
Aij4«' rnfrdw >Üi> K'Bt in arde. 

2) Cjnüi opera (ed, Aubert) t. V pare, II. Ep. ad Acaeinm (p. UB der 
brievea). TaiTf rsi rii, l{ ifv d tlt, ici^ Ititt olit "'^ nifiet bireOt Xfi- 
rrlt , ii( iv 'nfilait itx^l""' • '^d f'* ^viit ii^rim ^aitév , lari ti y* 
ri)v 'Jiinrn , ii iv])piffUvi(t ^tii Tflï tl( Sva ii^rafi^t ft^tf '1"^ TifTtSafui 
r«> reC vA>(I ^ira, Ac i>i{ . ir/,it itmi^urlirm^tf laü rirafmiitiitv. „Gopgle menachelijk veretand twee die met elkander op onuitepre- 

kelijke ea onverklaarbare wijze ^)." Ën meteeo 

brak Rufinua het woord van Jobaanes af, en stond hem 
niet toe dit citaat te voltooien, en zeide schreeuwend : «Zie 
gij hebt gezegd: twee die het meoscbelijk verstand ziet, 
en hij riep met beide armen ten hemel uitgebreid , en voor 
Johaones staande tusscben hem en Epbrüm, zeggende: >Ghris- 
stus beeft overwonnen, de kerk heeft overwonnen! God is 
eenig. Door een leek *J is hij beschaamd geworden, zoodat 
hij rechtzinnig belijdt." Eu zij riepen alleu met geschreeuw 
en lieten Johannes niet toe te spreken. Want zij wisten 
wat hij op bet punt stond van ie zeggen. Ea teratoad 
ging Ëphraïm uit tot het volk en liet Kufinus en de an- 
deren al disputeerende bij hem achter. En hij ging uit en 
zeide tot bet volk: >Ziet, gij hebt gezien, met welk eene 
eer ik hem ontvangen heb, en ik vro^ hem binnen hoe 
hij geloofde, en wat wij belijden, belijdt ook bij, en ook 
bij heeft gez^d: Twee naturen aan den Christns. Nu is 
bij beschaamd gemaakt zoodat bij met ons commnnie moet 
houden." En terstond riepen allen die, zooals geschreven 
staat, door handvoUen gerst en stukken brood gehuurd 
waren (Ez. 13:19), omdat hun hoop alleen dit was, wat 
hunne vleeschelijke ot^en zagen, en hun God hun buik 
was, en bun roem hunne schande (Phil. 3: 19} en zij, zoo 
als geschreven staat, niet onzen Heer Jezus Christus dien- 1) De plasta heb ik in Cjfrillos* werken -lirt kuonen wederviodep Eene 
dei^elijke nitipTaak vindt men in de £p. ad Succcnsum I (Aubert V p. II p. 
187 dor brieren). •Enoeemt Tnïmv. i; Ï(>kï, rSt hittifmr^imt riy rp^- 
IT», ifUftn Uti i£a ^init niv^ASav iAAifAiuc <fi' 'ivniriv Ithiavaaroy iiay- 

2) De oitdtnliking inden tekat herinnert ud het jong HebreeuWBrhe y»T\ QV ^ 
wuTondei ook een ïndividn wordt veratun. -,yGoogIe den, maar han buik (Rom. 16: 18) wier gedachte geheel 
ea al op de narde was (Phil. 3 : 19) terwijl zij het toekom- 
stig oordeel der goddeloosheid niet z^en, dat de rechter, 
zonder verdraaien uit zal brengen , [terstond riepen die , 
zeg ik], met ééne stem, het geweld van den goddelooze 
aldus prijzend: >Vele jareo [levens] den waren leeraarMar 
Ëphraïm ! Vele jaren den verkondiger der waarheid ! Wie 
niet met u instemt is een sectaris," behalve andere onreine 
dingen , die zij riepen. En terstond werd er eene akte ge- 
maakt, en daarin schreven zij valschelijkdat Johannea tweee» 
naturen van Christus geleerd had. En terwijl de d^ zich 
ten ondei^ang neigde , disputeerden Bufinus en zijne gezel- 
len met hem , terwijl de zalige in al die koude in het doop- 
huis opgesloten was , en terwijl zij bij afwisseling spraken 
tegen hem, in wien, om zoo te zeggen, weinig leven was 
ovei^ebleven. Het was namelijk vastentyd. En door de 
vermoeienis van het vasten en de groote koude drong ter- 
nauwernood zgne stem naar buiten door. En daarna brach' 
ten z^ hem naar de plaats, Waar h^ vertoefde, en sloten 
hem in het binnenste van het huis op , en van binnen bij hem 
en buiten de grendels stelden zg wachters. En den volgenden 
dag kwam de verzoeker Rufinus en begon met hem te dispu- 
teeren , terwijl zijne knieën naast de knieën van den zalige ge- 
plaatst waren en sprak hij met geschreeuw , terwijl hij zijn 
mond en hoofd als een waanzinnige draaide volgens de klem- 
toonen ') , die hij bij het spreken l^de , en noemde hem een 
Manichaeër. En de zalige zeide tot hem: >6g spreekt al- 
tgd door, en geeft mij geene gelegenheid om te spreken. 
Zoo hebt g^ ook gisteren met m^ gedaan voor uwen pa- ^) WUb BchÜPt het Gt. woord riiat te zi -,yGoogIe triarch , dat g^ miin woord hebt afgebroken , door het slot 
waarvan g^lieden niet weinig verbitterd waart. Dit is niet 
het kenteeken van Scholastici. De houding uwer wisheid 
is niet goed. Zoo ') onderwijst gij de wereld. Zoo is ook 
-i-oMondhir, de Arabier, met geweld onderwezen. Sn Rnfinue 
zegt: >Acephaal *} wie is uw hoofd. Wien volgt gg?" Jo- 
hannes zegt : > Ons hoofd ia Christus , en na Christus de pa- 
triarch Mar Severus en de patriarch Mar Theodosïus, met 
alle overige orthodoxe bisschoppen, die vervolgd zijn om 
der waarheid wille." £n dadel^k sprong de driftige Rufi- 
nus overeind , (>n stortte smaad uit over den heil^en Jo- 
hannes, en over die, wier namen h^ vermeld had, met 
groot geschreeuw, zooals zg, die bezocht zijn door booze 
.geesten en niet weten wat zij zeggen, en niet bemerken 
of zij de martelaren bespotten , of dat zij hen prezen. En 
hij ging van hem weg met al dien daemonischen toorn. 

En zoo deden ook die anderen , van dezelfde partij , die 
tot den zal^e kwamen. Vooral Basiliscns , de notarius *) 
van Ephraïm bespotte hem openl^k. En toen zij z^en 
dat zg door die ruwheden , wat zij dachten , niet tot stand 
brachten , veranderden zij deze taktiek , en begonnen met 
een andere nl. met vriendelijke vermaningen. En zij lie- 
ten hem brengen naar de plaats, waar Ephraïm en de zij- 
nen vergaderd waren , in den avond. En hij sprak tot hem 
met vriendelijkheid met vele woorden, opdat hij door hen 
zich zou laten overreden, en gedurende langen tijd naar 1) Verkeerde iaterpunctie. 

2) Neem ain eene sekte der Monophysleten gegeren, en m 
toepast. 

3) Het Mb. heeft: iKwaker. Notarii aecretariBMii, Binglisi 
III. 18, B. Moll. Kerkelijk leven. I. bli. Zil. -,vGoogIe zijne plaats zou gaan. En toen zij zt^en dat hij ook hier- 
door zich niet door hen liet overreden , werden zij nog meer 
geschokt dan zij reeds waren. vi 

£n Bar Chili van Amid , bracht hem naar een huis , en 
st«lde hem verder dezelfde vriendelijke Temtaningen voor. 
£n toen hij z>^, dat hij zich door hunne listen niet liet 
overreden, riep hij en zeide tot den heilige: »Geef een woord •), 
dat gij niet vlucht. Gij zijt een leugenaar en niemand be- 
vestigt uw woord." Johannes zegt: > Wijze rechter ^)! Eene 
verklarii^ of een eed is hetzelfde. Indien gij geloof slaat 
aan eeden , waarom maakt gij eene akte. Ik beloof dat 
ik niet vlucht. Ook niet indien de keizer tot mij zeide, 
dat ik moest vluehtea, zou ik vluchten. Doet wat gij kunt." 

Eu na dit alles en meer dan dit, dat zij met hem de- 
den, zonden zij hem met vele soldaten, die aangesteld wa- 
ren om hem over te brengen , naar Antiochië. En zijne reis 
dnurde van dat zij hem uit Nisibis weggevoerd hadden , 
totdat zij hem Antiochië binnen brachten dertig dagen, 
terwijl hij van stad tot stad met zorg gevoerd werd , opdat 
zij hem ook aan de wereld zouden vertoonen: >Dit is die 
Johannea die deze dingen aan hen, ziet vele jaren, deed," 
opdat de handen van di^euen slap zouden worden , die 
naast God op hem vertrouwden, dat door hem in orde ge- 
bracht zou worden , wat door het afdaleu van Ephraïm naar 
het Oosten bedorven en ontworteld was. Toen uu de za- 
lige in Charan gekomen was , terwijl hij naar Antiochië op- 
ging, sloot hem Cometea, die hem geleidde in een huis 7a 1) Miaaohicn met eene kl«ia« rcrandtring in de leziD);: Geef anlwoonl, 

2) Ejgenl.: Een nijiie van een rechter, vergel. het Uebr. OW '^'OJ. Hicha 

V : 4. Uit il in duu tekst uatiiurlijlL ironisch. -,yGoogIe op, in den hof t&d een man, van wien gezegd werd, dat 
hy een Heiden wan , terwijl hg zorgvuldig bewaakt werd. 

Vele kwade diagen dan deed deze Cometes den geloovi- 
gea , die h^ uit Cbaran greep , en in de dorpen en steden 
die z^ binnengingen, verduren. Aldus deed hg ook aan 
zijne parfi^genooten. Eu indien hem op den weg iemand 
ontmoette hetzij eeu arme man , betzg eeu rgke , betzg eene 
vrouw , dan deed hg hun veel smaadheid aan om [verschil- 
lende] redenen, want bij meende dat om al die booshe- 
den, die hg «leed, hem als loon en vergeldii^ daarvoor een 
plaats als Dux zou gegeven worden. Want wegens deze 
verwachting en deze belofte wierp hij zich iu al deze boos- 
heden. Op zbkeren dag nu in Charan greep hg een ortho- 
dox diaken beueveua andereu , en bond hem met een touw 
de handen op den rug , en hing hem gedurende langen tgd 
van den groud af aan de balken van een afdak. Ën hg , 
door beuauwdheid gedreven riep en zeide: «Christus, Zoon 
Gods, help mij!" [Toen] uitte de drieate Cometes eene 
Godslastering, die voor ons niet gemakkelgk is om op te 
schrgveu, opdat niet de hoorders iu hun hart ontzet zou- 
den worden. Hij werd dan genoodzaakt het avondmaal ie 
?3 nemen, of eenige danken te geven. Want deze ellendige 
was een Godslasteraar en trotschaard. 

En wat ik vau dezen man verhaald heb, dient opdat gg 
zien zoudt aan welk een misdadig dier deze heilige Johan- 
nes overgeleverd was door hen, die zich herders der Kerk 
noemden. Hoevele vriendelgke vermaningen, hoevele woor- 
den van onderwgziug der Godsvrucht hoorde deze ellendes 
niet van dien gevangene, dien hij geleidde, ter verlos- 
sing zguer ziel , en geen enkel daarvan verteederde zgn 
harde hart. Eu toen deze den heilige Johannes had ge- -,y Google bracht ') en z^ kwamen aan de Gigellkê ^) b^ de poott 
van Antiochië, vonden zy in het klooster dat van Co- 
mes Manaeae heet, de choorbisBchoppen der kerk van An- 
tiochië en de oeconomi , en de defensoreu det kerk van 
de stad en hunne notarü, en vele anderen, rei^aderd , be- 
halve de klooBterlingên van het klooster zelf en van die 
daarom heen, in alle onmenschel^klieid. En toen de ver- 
moeide en teraeêrgeBlagene arbeider binnenkwam, en de 
soldaten die hem voerden, en h^ onder hen stond, ont- 
vingen zij hem naar hun voornemen. Het volgende is vol- 
doende om die welke het hooren te doen weten, wathnnne 
hartstocht in dien tyd medebracht. Want de een stortte - 
vloeken over hem uit, de ander goot spot nit, weder een 
auder schudde zgn [Jofaannes'] hoofd ') , weder eeu ander 
trapte op zijne voeten, weder een ander sloeg zijne handen 
tegen elkander, want er was eene vreeselijke verwarring, 
en eeu hinderlijk gewoel. Het was namel^k het toppunt ') 
van dronkenschap. En zy spraken tot hem na hunner^ 
kwetsende woorden: »Wy hebbeu vau Mijnheer den Pa- 
triarch bevel ontvangen in dezen brief, dien h^ ons zond, 
dat g^ in dit klooster moet opgesloten worden en zorgvul- 
dig bewaakt. Zie hier dienen , die wy aangesteld hebben 
om u te bewaken, en hen die met u zijn. Geef hunne 
namen aan den defensor op, en verklaart voor hem dat 1} Eigenl. het Gr. ihéyi.v. 

2) Het Mg. heeft het woord fij^-'^V^^^ WatirKhgnl\jk "ordt dur- 
raede eone voorstad van, of een dorp bij Antiochïe bedoeld. 

3) Het woord ÜJ3B90 beaatwoordt aan het Oriekache kihSv zlo Wri(;ht, 
Apocrjphal Acta af the Apostles. Translatian , p. 162, 202. 

i) ftiOA wemllnjf, keerjxiut, van daarde tijd Dal3 Dur r^snCU-l r^l&. D,gH,zed.yGOOgIe g\i niet vlucht opdat w^ eeae akte maken die in rechten 
dienen kan, H^ zeide: «Eiken d^ vordert men van mg 
eene akte. Indien ik goed bewaakt word, waarom mij 
dan eene akte opgelegd." Allen echter riepen luid en zeide: 
■i Gij maakt haar, en wordt ook bewaakt, opdat gg niet rlutht." 
En hg zeide: >lk heb vele malen gezegd, en nu zeg ik 
ik het wederom, dat indien de keizer tot mjj zeide, dat ik 
vluchten moeat, ik niet zou vluchten, want ik ben nie- 
mand iets schuldig, en niemand is door mg eenig kwaad 
gedaan." En daarna schreeuwden zg allen vele dingen. 
En hg zeide tot hen: ïDoet wat u bevolen is , en vermeer- 
dert niet de bedreigingen, evenals uweamb^enooten. Wat 
gg echter vermoogt, neemt en doet dat." 

En zg sloten hem in een kleine cel op, die binnen een huis 
was, hem en vier menschen van de zgneu. Eu zg plaatsten 
een grendel voor hen. Degenen nu, die aangesteld waren om 
hem te bewaken, waren zeven in getal , lecticarii ') en mon- 
niken en wakers ^). Een nu van die wakers noemden zg 
^SBarabbaa, om zgne booze werken, die hem aanbevalen, 
zoodat hg waker werd in het huis >) van Mar Julianus , 
den martelaar. Hg sleepte namelgk mannen en vrouwen 
weg, en mishandelde hen en gaf hen aan de gevangenis 
over, omdat zg geen dfel wilden hebben aan de dyophy- 
sietiache haereaie. Ook de huizen der geloovigen waagde 1] De Iccticirii of copiateu waren dood(;rïven en behoorden tot de geeatl. 
lijken van den minsten rang zie Bingbam, Aul. Eecl, UI, 8. Moll. Kerlcl- 
leven, I, bli. Slt. 

2) Wie met deze iraker» bedoeld worden, de oalUrii of deunrachtere, of de 
pacaboUni weet ik niet. Zie over de eereten Bingham, 1. I. UI, 6. Moll. s, 
w. I, 231, 235. Over de Uatsleii Bingham, I. 1. III, B. Moll. a. w. I, 
339, 810. 

3) Wschl. eene liajiel. :y Google bij om dezelfde redea binnen te dringen, en dat hy zich 
ook mot moord bad ingelaten, zooals velen zeiden [en] ook 
zgne makkers die den beiligen Johannes bewaakten, be- 
balve Tele andere dingen, die door hem gedaan waren. 
Ziet deze werken bevalen hem aan en li^ werd geestel^ke. 
En omdat bg zoo schrander wae, werd hg aangesteld om 
dezen heilige te bewaken. Welke boosheden nu h^ hem 
deed verduren , is te veel om te beschreven. Want h^ 
tergde door veel lichtzinnig gelach , en door verwenschingen 
van lichtekooien '), en door scheldwoorden, en door verba- 
len van dansers, en ook door zotteklap zonder eind, en 
dat ik zeggen zou, hetgeen nog leel^ker was, nl. de 
lichtzinnige en losbandige werken die h^ deed, dat zou 
den hoorders de blos der schaamte naar het aangezicht ja- 
gen. En nadat b^ dit deed , hetgeen geweeu en zuchten 
verdient, werd van allen een onafgebroken gelach gehoord. 
In den nacht dan vernachtte deze Barabbas in die kleine 
en enge cel bg den heilige en die met hem waren , met 
een z^ner kameraden, binnen den drempel der deur, en 
zpne andere kameraden die buiten waren, l^deneeu grendel re 
voor hen die binneu waren, en legden zich op den drem- 
pel van buiten neder. En wanneer de zalige opstond om 
naar buiten te gaan voor eene natuurlgke behoefte, open- 
den zg die buiten waren den grendel , en ging h^ naar bni- 
ten, en wanneer bg weder binnen was gegaan deden zg 
den grendel weder op zyn verblgf, en niemand van die met 
bem waren, durfde met den heiige spreken, anders dan 
steel^ewgze en met inachtneming van den tgd Bes daags 
dan openden zg den grendel, en ging hg naar buiten , als 

1) Men zou eer aan loeiinjiigc woorden dtm san verweBKhingvji drukeu. -,yGoogIe lig wilde, na&r iat buitenste buis, fcerwpl dearen en ven- 
sters bewaakt werden, en des naobte werd hg op z^ne 
pUats oi^^esloten. Maar eeo ') van degwien die met den 
beüigB waren, die beni overal aankleefde, en ook in vele 
diugen door hem geboord we»d om der wille van oaeen 
Heer , diea liet Epbraïm vaa hem wegvoeten en doot hem 
ia eene andere plaats op, die twee mglen vim hem irer- 
w^derd waa , omdat l^j aangaande bem meeade , dat b^ bem 
aanspoorde niet met hem (Epbnüm) in te stemmen. Ën twee 
van dienen , die van de ignen b^ bem gebleven waren , 
werden in hun gemoed beklemd en verlieten hem en vot- 
wgderden zich. Sa daarom werdmi zy die hem bewaakten 
nog zoi^vuld^er. 

Voortdoieod werden tot den zalige velen gezonden, en 
Kg dieputeerden met bem , en vorderden vaa hem , dat hg 
op sohrifib soa brengen, hoe hg geloofde. En dit [deden 
ag} opdat a^ woorden zouden vinden , die aanleiding gaven 
tot eene aanklacht, eat hem daarin zouden vangen, en 
over bem kua mood zonden kannen open doen. Bg na 
deed bet zonder vrees en aond het han. Twee dagen voor- 
9*9- dal de inw^ding zou plaats hebb^i der kerk van Anti- 
oohië , die Ephraïm voor d« tweede maal opgebouwd had , 
wegens de tw«ede rerwoesting, die d&ar in syne dagen 
was *), en vele bissoboppen en ehoorlnsachoppea , pe- 1} Hienoede vordt wnareclif^nlijk de Bclir^ver van dit leven bedoeld. 

2) Dtae üurUding «ardt dooc Zack Mit. p. 323 (Aneid. III) in de Isto 
indictie (Sepl, BST-nlümo Ang, 888) gesteld. De 6de ïerwoesting {d« Sde 
onder Ephnïm, aitvoerig beiciinireD dcMir Joh. v. Epbeinï (Aneod. Sjr. II 
p, 301— .80>) «arat dwu door Dioa. Telmtlur. op 29 Noiembar 8G1 (hOS) gut^d. 
Theophaniia A° W2i heeft 39 November &38. Blykena de ïborafgunde bi- 
tcD atelt Uaklu de Tenroe*tiDg ± 6Ai (ed. Bopd. p. éi2). Johanne* tui 
£ph. p. 301 Khiyft dat de Ode , 8 jUT ia de fide (B2Ö) plwtl bai. -,yGoogIe riodenten ') , geestelöken ^) en monnikeo uit het gebied van 
Antiochië verzameld waren, en om zoo te zeggen tallooEe 
mensctien, die allen op bevel weg«is het feest verzameld 
waren, kwam bg Sphraïm de abt van bet klooster van 
Gomes Manasee, waar de zalige opgesloten was. Deze 
abt na tmcbtte aan Ëphfaïm als aan Christus te beh^en 
en zeide tot hem: sJobannes, die in mgn klooster opge- 
sloten is , wil by u bomen eo met n instemmen. Hg heeft 
mg tot n gezonden." En dit gerucht ging dadelgk uit in 
de geheele stad. En dadelgk stond Ephraïm haastig op 
en gi:^ tot hem uit, terwgl hg sommige bisschoppen ea 
vele anderen met zich voerde. En hg liet hem roe- 
pen, en de heilige daalde tot hem af in een hof van 
het klooster, met alle gemoedigdheid. En hg zeide tot 
hem: >Ik heb gehoord, dat gg bg mg wilt komen, en 
ik zeide: dat is onjuist, hg zal niet gaan , ik tal tot heta 
gaan. Wat doet gg? Wat zgt gy voornemens? Btsmt 
gg overeen met de Heilige Eetk? Ik wil niet dat g^ 
bg uwen wil volhardt." Johannes antwoordde en zeide 
tot ham: *Wannew heb ik gevraagd tot u te gaan? YaUrs 
het ulieden niet licht alles wat gg bedenkt te z^^gmi? 
Waarlgk niet. Het is mgne begeerte niet geweest en er 
is door mg niet aaa gedacht n te zien, noch ook de poor- 
ten dezer stad binnen te gaan. Gg hebt met mg afge- 
daan, ik ben geen klein kind dat men mg zou kunnen 
paaien." Ëd hg greep de punt van zgn baard en zeide: 
>Verre zg het van deze mgne grgze haren, dat zg de 

1) Over d« periodeDten, gseBUlgken die ie doriiea rondreizen lie men 
BiDgkun Ant. EmL II 14, 18. Moll. Ksrkel. Leven 1. bli. ISS. 166. 

S) Db betoektuis van t^'nKl;^ acli(^nt etymologiich : feettvivrden te 
zQu, irMncb^ultlk worden echter geutel^ïen, herkelgkenfn^nib Anecd, II, 
p. 390, 4) bedoeld. :y Google Kerk van Cbriatus zouden te schande maken. Dit is 
evenals g^lieden mg in Riacli'aina hebt geplaagd, en ge- 
zegd en geachreren over m^ , dat ik twee naturen had 
geleerd ! Voorwaar zeg ik u ; Indien Mar Sevems , mga 
patriarch, tot m^ was gekomen en tot mg gez^^ had 
dat ik van Christus na de éénwording twee naturen zou 
leeren, ik zou m^n b^de handen op zgn hoofd gelegd 
hebben en hem hebben vervloekt. Waarom hebt gg mgn 
woord in Uisch'aina afgesneden en m^ niet to^estaan het 
te voltooien. Er werd namelijk door ulieden eene verde- 
diging der waarheid gevorderd, en gg zeidet: Het ts on- 
mogel^k dat g^ niet twee naturen na de éénwording leert , 
en ik b^on voor u aan te halen, zooals door Cjrillus 
geleerd is: Wanneer de wijsie der vleesehwording onder- 
zocht wordt, ziet bestendig het menschelgk verstand twee 
die met elkander op onuitsprekelgke en onverklaarbare 
wgze één zgn geworden. Vandaar hebt gylieden tegen 
mg geschreeuwd en gez^d dat ik twee naturen leerde, 
en gg hebt we^elaten dat ik er dit andere bg zou ge- 
voegd hebben, als volgt, dat gg bg uw onderzoek onder- 
drukt hebt: Wanneer hg dan één geworden is, scheidt 
TVmen hem ia het geheel niet, maar gelooft men en neemt 
meii voor vast aan , dat hg een uit t^ee , en Ood en Zoon 
en Christus en Heer is. Schijn ik u daarin toe twee na- 
turen te leeren na de éénwordii^ , of in iets van hetgeen 
ik was veranderd te zgn, en nu in mgn leven, en indien 
het mogelijk was n<^ na mijn dood, zou ik ieder ver- 
vloeken die anders denkt, dan zooals geleerd is door de 
heiige vaderen, door wie wij onderwezen en verlicht zijn." 
En Ephraïm zag den abt aan en zeide: >Wees niet 
bedroefd beer abt , deze is gewoon te liegen." En hij stond -,yGoogIe dadelijk op en ging heen. En bij Johannes bleven die- 
genen welke smaders en bespotters waren , en amaadden 
hem, en toen bij het zag, antwoordde bij hun en zeide: 
>Ook wij hebben een mond, en als wij willen, kunnen 
wij smaden zoo goed ala gij. Maar verre zij het van ons, 
dat wij de bepaling van Christaa zouden overtreden ea 
smaden en vervloeken (Mth. 5 : 44 , 45). Zoo hebben wij 
het niet geleerd." En een uit hen antwoordde en zeide; 
>Wij weten dat gij een mond hebt, die kameel en woud- 
ezel eet," met nog vele andere dingen die zij naar hunne 
gewoonte zeiden. En hij verliet hen , terwijl zij als vol- 
gens een aispraak opstonden en ging naar zijne plaats. 

£n toen de inwijding had plaats gehad, vertrokken zij, 
die bijeengekomen waren , naar buune streken. En Ephraïm 
ging naar Constantinopel , en gaf toen bij opging , bevel , 
dat hij, die van Johatmes gescheiden was, opdat hij op 
eene andere plaats zou bewaakt worden , zou ontboden so 
worden, opdat hij bij Johannes zou komen. 

En twee maanden voor dat Johannes ontsliep, kondigde 
hij de nabijhdd van zijn dood openlijk aan, en verhaalde 
hij ook een gezicht dat hij gezien had , dat hij [den hoor- 
ders] bezwoer, niet bekend te maken. Hig was dan vaar- 
dig en ^verig in vele gebeden en tranen , nacht en dag , 
en werd daarvan niet verzadigd en hield er niet mede op. 
Eu zoodra hg, wat h^ gezien had. in den morgenstond 
verhaald had , kwam met het wenden van dien zelfden 
dag een heilige z^ige tot hem , die voortreffel^k in levens- 
w^ze en een wonderdoener was , zooals wy met eigen 
o(^en een der wouderen zE^en, die hg deed , en zgu naam 
was Heliodoms. Hg was namelgk abt van een der kloos- 
ters op het gebergte van Antiochië. Deze was eveneens -,yGoogIe in het klooster van Comes Manaese ter wille vaa het ge- 
loof opgealotea. Deze gr^aaaid ging drie dagen voor zgnen 
dood tot den bisschop Johannes op de plaats waar hij 
opgesloten was en smeekte hem en beswoer hem en zeide 
tot hem: *Bg het gebed van onzen gaeatel^ken vader en 
waren herder Mar Serenis, den patriarch. Niemand zal 
Bpecerösn op m^n lijk le^en, als ik dood ben, dan gg 
^leen. Want in dese d^en aterf ik; maar ook g^ wees 
niet bedroefd, maar stel u gerost, want gg zult m^ spoe- 
dt volgen. En na drie dagen ontsliep die groote gr^s- 
aard. En sooals ons velen mededeelden , was , van den t^d 
af dat deze zalige de tonsnnr ontving , en zoools wg ook 
met eigrai oogen zagen, gedmwLde dien kleinen tgd, dat 
w^ in z^n gezelsoht^ waren, een van z^ne bestendige 
SI weriien dit. Hfj had zich een lederen schort gemaakt dat 
mn zgn gordel naar beneden afhing en b^ nam zyne p^ 
nm sich w^, wanneer h^ dat scëori aaafaad, en stond 
den ganschen dog in de zon, in dienst eu gebed. Sa 
zgne huid wae door de hitte der zon verbrand als door 
brondii^ met vuur. Sn op zekeren dag toen w^ allen 
van boren op bem nedersogen, brachten e«nigd menschen 
voor hem, een jongen, die door een boezen geest bezocht 
was, terw^l h;g met katoenen touwen gebonden was, en 
wierpen hem voor hem, t^rw^l die kloeke heilige in de 
zon stond, en h^ bad voor hem en zalfde hem met de 
olie des gebeda, en binnen drie dagen, ging h^, die hem 
kwride, van hem uit, ea was h^ Ordel^k en bedawd. En 
velen prezen Ood, «lie de stem zyber vereerders hoort en 
den vril idoet voa hea, die hem vreezen. 

Deoe heilige uu «tterf dertig dagen voordat onise ge«G> 
tel^ke vader oatcJiep. Ka in de !•*« indictie, welke ia :y Google het jaw 649 volgens de jauielling van Alexander, op 
den 6d<» Schebat (Febraari) op Zaterdagmiddi^ , veiliflt 
d«se wereld die geestel^ke herder, die bestendig den dood 
Toor zgne o<^en stelde, en xonder dwiding de rust tmi 
q)n Btoren aanzag. En zg brachten hem oit de cel 
waarin hg opgesloten was, en legden hem in het b«it«i- 
gebonw, omdat d« luoedvs Tan het klooster door hvm 
gestieht waroi, en h^ in hunne oogen geëerd was, om-s) 
dat sg z^n geduld «a nederigheid zagen, en e^ne atand- 
vastige zed«n. En omdat hun abt geen ledden t^d had, 
toen de zalige ontsliep , gingen allen ^Terig op , en brach- 
ten hem naar beneden van de plaate waar h^ was en 
legden hem op eene baar in het Martyricun, en maakten 
dit aan de geestel^ken bekend , en souden om deu defen- 
8or der kerk, opdat h^ sou komen zien wat God aan den 
heilige gedaui had. £n de woorden die deze man, welke 
ontboden was , wiwa naam PartlieniuB was , sprak ovet het 
l^k van dezen heilige, veigeve hem onze Soer. De dag 
uu woa ondergegaan en het was donker geworden. Toen 
gaT«i z^ , die in de kerk het bestuur hadden , bevel , eu 
steïden aoigruldig wachten , opdat niemand bemerken zou , 
dat hg ontslapen was, en er een oproer zou <»itstaan, en 
de stad in beroering zou komen , eu men brandend door 
^ver zou doen, wat toot de hand kwam. En deze heilige 
werd dau te niddcroacht met het aanbreken Tan den 
Zond^ b^ravMi. 

De geheele t^d zgnffl gerangenschap duurde «m jaar *) 

1) De t«k*t heeft _^ S*- "^ ^ a^' Caatelliu getlt sis beUeieniBteii: éÉn 
jur, mui ook, twee jaren op. Het eerate MJiQat de w&re betcclienig tu 
lijn, dur TDlseiu Z»ch. MJt (Anecd. Sjr. III) p, 314. 2l de reii van 
^hraim io SST pluta had. De nitdniliking beteek«nt een ttjd np een t^d, 
een t(jd die weder op hetMlfde punt komt. :y Google en zes dagen. Hp bleef dan vgf en T^fing jaar in levea. 
En Toor dat hij stierf en vooral ia de ure z^ns doods bad 
h^ ^Terig voor den vrede der Heilige Kerk en roer ben , 
die hem zoozeer hadden mishandeld. 

En zyne Termoeienis kwam tot rast , en z^n scheepje 
bereikte de haven, omdat hg den goeden str^d gestreden 
en den loop volbracht, en z^n geloof bewaard had (II 
Tim. 4 : 8). En z^n talent bracht wioBten op , en h^ droeg 
83 de kroon der overwinning w^, omdat h^ ook den laat 
des da^^ en zijne hitte verdragen had (Mth. 20 : 12), en 
reeds lang den rykdom der zal^heden bezat, welke onze 
Heer tot heiligen, zooals hg, heeft uitgeBproken: Zalig z^n 
de hongerigen , want z^ zullen verzadigd worden (Mth. 
5:6), en: Zalig zgt g^ die nn weent, want gg zult 
lachen (Lc. 6 : 21) en: Zalig z^t gjj, als z^ u smaden, 
en vervolgen (Matth. 5; 11), en uwen naam als slecht 
w^fwerpen , om der wille van den Zoon dee Menschen. 
Verblydt en verheugt u in dien di^;, want uw loon is 
groot in de hemelen (Lc. 6 : 22). Want daar is de plaats , 
die Christus hun in z^n Evangelie beloofd beeft: Waar 
ik beo, daar zal ook m^n dienaar z^n (Joh. 12 : 26). Hem 
zy lof en eer tot in eeuwigheid Amen. 

De gescbiedeois van den vromen en volzaligen belader 
en vr^will^en martelaar Johannes, bisschop der stad Telia , 
is geëindigd. Zgn gebed helpe ons en door z^ne smee- 
kingen geschiede ons allen verzoening. .y Google EEGI8TBK. At^nis, een monuik'), 16. 

AcBciuB, 67. 

AchndemeB, v. 

Anaafaaiaa, kr-, 27. 

AntJochië, 10, 48, 71, 73, 77, i 

Arabieren, 43, 

Axianen, 58. 

AhooUub, livii. 

Assemani, vi— viii. 

AbjIub, b. V. Bherina, 59. 

AthaoasiuB de Qroote, 58. 

Baptisterium, 63. 

Bar Chili (Abraham) b. v. Amid. 71 . 

Bar HebroeOa, iv. 

Barabbae, 74, 75. 

BarbaliaBQs, lvi. 

BarilJBcufl, notarios v. Ephraïm, 70. 

Batnae, xxxix. 

Beth Balaacb, 48. 

Birtha, xzxtx. 

Caditcheërs, 47. 
CaUinicua, 12, kxxis. 

Chalcedon (Sjn- v.), 9, 27, 34, 36. 
Chanuina, t. Charan, 48, 71, 72, ixxix. 
ChorepiBcopi, 73, 77. 
Chosroës, IX VII. 
ChriBtophorae , OboorbiBBch. 

Amid. 61. 
CirceBinm, xxxix. 
Collatio Cath. et Severian., vii 

XXIV, XL. 

Cometes, 48, 51, 72. 
ConBtontina, ixXix. 
CuratoreB, 39. 
Curcas, x. 
Cnraas, x. 
. CyriacuB, X. 
Cyrillas, 65, 66, 67, 78. 

DamiauuB, monnik, 31. 
' Danaers, 35. 
Data, 57. 

Defenaorea, 73, 82. 
Dionjaia, xlvi. 
Diptycha, 34. 
Ducatoa, 72. 
DjophTsitJame, 40, 43, 46, 75. 

Edesaa, 31, ixxix, xlvi. :y Google Edeuenum (Chronicon), ii, 
EliaB, de tchrjiver v. h. leve Elias vao Dam, ix. 

Ephraïm, patr. v. Antiochië, 9, 10, 
46, 47, 48, 53, 57, 63, 64, C5, 
68, 70, 71, 76, 77, 79, vi. 

EophraAt, 36. 

EuphrasiaH, vi. 

Eiiae1)iitE, b, V. t^amoftata, 58. 

Gigelikê, 73. 
Gothen. 60. 

HeideDen, 9, 34, 41, 73. 
Heliodoras, abt. 80. 
Hiraih Moodhir, 43. 

Hofmeesters [Oecoaoini}, 73. 
Homeritae (Hartjriam), ii, iii. 

Jacobus b. v. Batnan (de Sarug), 
31, 32, V. 

Jacobas BaradaeQi, v, vi. 

Joden, 64. 

Johannes van Ëpbesus, ii, kerïge- 
«chiedeniii iii-v, saligenleTeiia iv, 
V, leven v. Joh. v. Telia, vm, ii. 

JohanneB, b. v. Telia, v, bericbt 
over hem van Aasemani, vi— 
VIII, vat) Zacharias, vui, van 
Joh. V, Eph. virr, is, leven door 
Eliaa, ix— xi, geloofsbeiydenis 
van Joh. V. Telia, xi, brief xi, 
uittiekselB, xi, verklaring van 
het TrishagioQ, xi, canonea, xu, 
genoemd 8, opvoeding 14, ver- 
loving 15, bedenkingen t^{en het 
hnweljjklö, asceie 18— 20,wordt 
monnik 21, op de synode 27, be- 
zwaren tegen het biBschopsambt 28-31, vlucht 31, biaschop v. 
Telia 32—35, afgezet 36, in de 
woe8tBn37,prieBterw^clingen38, 
in Constaotinopel 38—40, wij- 
ding V. Pera. bisBch. 40— 42, 
gen Julianns 42, 43, vermanin- 
gen tot de priesters 44, 45, gtt- 
vangen genomen 46 — 48, in Ni- 
Bibie 53, in Dai-a 57, in Riscb'aina 
58, diBpnatmetRnfinuEi65 -70, 
in Charan 71—73, in het fcl.v. 
Comes Manaase 73 —88, dood 
80-83. 

Jo hannes bar Aphthonins, v. 

Johannea, monnik, 28. 

JoBua Stylites, (Chroniek van) i. 

Julianiaten, v. 

Julianns, martelaar, 75. 

Julianus b. van Halieamaasns, 43. 

JuetinianuB, 3, 38, 39, 40, 56, 5T. 

Juatinua, 83, 34. 

Katholieke kerk, 34. 

Lecticarii, 74. 

Leo (brief van), 84. 

MagiScs, 9, 52, 53, 56. 

Mamaa, b. v. Dara, 57. 

Manasae (kl. v. Comea), 71, 77, 80. 

Manicheën, 43, 69. 

Harcopolis, xxxix. 

Harion, b. v. Sura, 41, x, ii. 

MarztAn, 47,51,52,53,54,55,56. 

Meharde<bn, 47. 

MicbaSl Magons, iv. 

Mihrdadeh, 47. 

Mondhir, 69. :yC oog Ie NestoriuB, 9, 40, 42. 

Nisibis, 47, 48, 51, 52, x. 53, 57, 71. 

NonouH, b. van Cirwsium 41, x, 

XI, 12. 
Notarius, lsivii. 

Osrboene, xkvii, ïxkix. 

PaTthenius, defensor, 82. 

Paulne, 1, ii, 

Pauliis, inw. van Telia, 34. 

Paulas .TudaeQa, vi. 

PeriodenteB, 77. 

Perzen, 9, 47, 48, 52, 53, 57. 

Perzen, (comee der), 50. 

Perzië, 9, 40—42. 

Petms, b. van Theodosiopolis (Bhe- 

üna), SI, IL. 
Philoxenus b. van Dolicbium, il. 
Fbiloxenua van Mabbag, v. 
Pioetorium, 14. 

RÏBch'aina (Rheaina), 10, 57, 62, 

78, XI. 
Romeinen (Boldaten), 10, 47. 48, 

49, 57, 58, 62. . 
Bomeinsch gebied, 55. 
Bnfinna, f^holosticns, G3, 65, 66, Samatitaaen, 64. , 

Schebat, 51, 81. 
Scbigar (Singara), 47, x. 
Scholasticus, LXx, 63, 69. 
Secretarium, 60, 63. 
SecttiriBBen. 29, 34, 36, 37, 41. 
Sergiua, priester, xii. 
Sergiua, 1, ix. 

Sergivs b. V. Cjrus, 41, x, ii, il. 
Severua. 38. 70, 78, v. 
Simeon van beth Arscham, iii. 
Sicigara (Schigar), 47, x. 
SophroDiuB, b.v. Telia, 34. 
3ura, IX, 15. 

Tekla, 17, 18. 
Telia. 27, 33, xsxix. 
TheodoaiopoÜB, xxxix. 
Theodoeius, patc. v. Alexandrie, 70. 
Thomas, b. v. Dara, 40, x, xi. 
Thomas, b. v. Oermanicia, xi, 14. 

Vervolging onder Jnstinus, 35. 

Zaccai (kl. v. Mar) te Callinicua, 

21, X. 
Zacharias Mitylensia, i, ii, viii. 
Ze'ora, II. -,yGoogIe D,„.z,d, Google ,Google 


(f' onaBsno .onsoeu-wA rtfisna-»! coiocu A-n-fci W^-ad^ 
ócas o-lM , .'T<txir^:t cni^ aA» r^xi-a v^r^ ^^wmx. ^^;ggr ^iSoIl^ >\aA ■'^ni»<h^ki*atta. ciA:t 
//f Ito. iC 'i/. 3 / «^. . « >♦ i*^ /^^ 

4 t*^. ^l è Am. «"Jj» /■"^o A'?fli>c> • ,GoogIe . f<^« laieiïsoiolf os^oïkaASoo. caiwuiajjica o^: .lao 1 ^_w tcnoiu>r<b'Viurc:!^>&Mi...^Gn_l_AV]lCuJLi3» 
. K':ioncn Aua r^toi^ Aa. icnosafloo E r<bC0 |Oaoiur<'n 

^liut.r^ (tllca am A\so KÏJÖn ^i ^A^r^nl . nlb-taa 
^isB T<ie.^a r^co.1 osnlx. A^>a.'^weujitt& Kbcaw 

. «^U»0 r^BOO— * ^1 GfxA Khcn T^ *- , au ' 

r^Ho-X« osa4Ar«h tK^is^a ^a^AxV^A^r^ aam aan&o ^ ^" .— 

Klsaiipcbouo jV^a^Lii t-\v T-ir«' r^i .^V^r^i_*<ot 
ÏA iuf<saieaM|r<i^l^ ^,^i^.^o .r<ftuu.i3a i^,iuc.^o 
/f<lx*SB r<&cn dep '^.1 iaa^Kb . ^oo A i^iaaJuacas 

iuK^^o iKUSa-ix ya9_ae> .%£«»o ^it-w» r< i T.«! 

coijA. Aa. rtbcnjtuJsJ iv.RÏ^k&M^cn^o=a.i t<UAs 

^^M^r^ cnlft Jt^o).! ^m A-A.O .^rïAubsa rvAis^a 

* / 4%a*aa. 

1 4 r- * 

c c^ix; ..'. ... . • 

-.:',<'■■ '-■■■ ■■' ■ D,j,™d=, Google o *-5 i Cfl. f Wcbcn iuiJ» Tcn-i n-a^ r^A-xstx risnox^xA . p«b«a 
(<hn9 >— ai-Siao . iu^iuA r^san_^ «cao^ v»t^ ^-sd ,ï T C/^ri^i T<Ca&A^ / ^txÏK' ,cncL.90S_a Osié . A^ ^£»» ^ msa 

009 colsa kUL ^iSocü rmVii o^^o .n^o\^l t^ulsq 
\ ftMnr-o 'fwSii^o rttfi%\,'w r<ha90 .«A Khos Aizsas 

I ^.ia .t^3u:iB r<licn ^n jxuV^r^ . tcnolM.ii r*^ — r.i 

.ooo'i:iUB^rc'n r<^iï.n r^i^m vyp^ *; .^^x-iio ^^^a'Tr<h 
iuiOjfiaf^wnoa 'Tr^iMCti r^L.i oen (<icn Kl'ïiil^ ^ 
«luio— & J ^-30 fCnfl_a-&r<'o '*■ *i *" ■■ pf*" i^^O^ 
» i«AaO ^K'Ti.I.I CTiidü r^Mr? cna ooos 

...^ . D,j,-,z,d, Google ■■>'f ,.. 


Ï 80 

f ft^i\ rtf^H* *B.l-oO . ^Uifiun caiiaA («Airrlin r<^^f< 
Ku.1 •MOrc'n oen . f^t— M» r<bi-M ^r^ ^3no . ,a*i-a.l 

i r^XcuKbai - *"" f^o>rtl9aeaii^90 "■^^^— r^^saxso 

(.ju/ r«b« )jSi:i ^n r^ru*»/ . r^ioa ,3o m i»iw f^Ai; 

.'f^lM* i^jüo TC^iao» iA\,» ^ f (^&rfi^ riM r^iao!^ 
Gneaz.o .-UJaBi (<iiÏM:t^ ^ f^üu i^-**^*-— (•Vul f'^'^ 

Fcos r<bcD « b=ui r<lica oen . •aoj^^r'.i «mm r^ifiC^.iA.l6G r.b. 
. r^KUStt«ce.i Ksju.! oaitl^^ ./<buso *■-— "^n K'-uss 
«oaAr^ : iiOsui/Lisaoj rïdAAi >:w : i<ai)0 rdlcB oqs 

_ • I JM.JU \- \ • _. 'lx ^//rk4^ 

.ii_lr^ ---i^ r^r^<iiK>^-l P^=" *:i^ -^-^ rfc-JajMa 

21) .i^ï t^m i^^M jiuU^iir«' /^i39<uLf<itl^ ii\sa .tiits * 

i<*ia^l och i^lsi ^AÜün^At^ f*^^4 ^'^ :r<llsoX '^ 

/ -f MK. /ev. l4ciu. on, 3 /ftf'««{^le. 

^ /f ««H- „ r I .1 '/■■ ^ i_ \— d. A. 106 r.a. ocö AiclA Ta-di-^r*" v-uo ^ ■:-/,^cn-i-'w ^icn-jAi(<h 

cnitcd oiii^o .ji^o r^i^jas >Lao .AXisalt^oa o^io 
•TMf^ *_.Ai<< •»-\^ r^iM s&o .«A octea f ^i^^ïno 

I .^oiuiV ^»a«i4aas >Ki.=aA4lt^ ^"^v^^clA Aa-i-fWiMTb. . wViij Twa ea^n:k\ .^^uoiua i^tHaMl^aA ^m^ oom 
C//r4a. 'V: ^co ooce .■^■^* r^uio^ll : ^kiba ru.i if^xA^^L»!» 
rOktf^ il'^usa ttisaon iusa T^i-«:t.i { <iiLs f^i-*^i V 'Wi*u>i f^cn ^.1 atp 'fV 1 ■ .r^a-JLl ocp «bm tas^i •^'-•^ vyx^^ AcuJi *y«i«!|9 Tftau:t (yralfiwaaa .ca-l 
,r^lB w l aiy (^ïuca jiajo .v\<ka\ >jii.jL ato 

7x1 

. Aft. ^. 1 1^ Q»aa*i.sr^ (uipnSr^'iti:9br<b .&i_ir< ^ A om ■ 1 A -irj- c,™-, Google r-~- ruftQko oom ^_i_soi : i - * ^JSan r^'iMre'Looo'i.aM 

A&io f^JAAa ia\ paa ^cn oocn ^utivUPtta 
s.Jjctiii&ox A-v. <n-\ oooa ^^iVM A-^a r<=ao . 

iiMr^ r^cn a^O /rtliaekBl co^ oocn >ii(i\& 
!r<€utO r^-ï^ ^i^iu» n& /f^^ f^-*^ Óóu nbcD 

-frfwi t^&oi ^'>-wi| ocb : RLiBO^a oneo^ Kbcn iurVa .■'■*" ^ïii /ca_l.9a|imca r^&uwTi r<At%MK' f^uiOia 

T<w^ («'.tas ^:sao|.a«ix.o ttoOASULo, ^..t^caiit^ï-a 

■Vrtt-^A-^S ^imA> (^.laoi^i' coèioA aam ^iniu-so ^a 
Zf} f«laA\as .tA^J.1 cru oocn'^&^^ito Tyaaa^ oom fAi.iao 

^^h\ yt^oa ':-/„^«A iuLO analf rtdM.! Mda ^.-i dcr 

Google 2lf^9/a- Jp (iJ ^ '" /ü: T- ■•■-— rnr 


» ''O '^ 7\'^///'^''"' yVU*. T T • "^ 

■GiA t^cö 'j_HjI$».i r<A»^&^^ ir^AuiHw*^ X-^ .rcbm 

tx ''T . t^ /-/ ...» 

0^900 .fLn^Ttia reenet ,cnttaaj» Ir^a.a.^ ^oo nbs 

T^'-i^^o .T<i^S^^ fi rC.S.\aAa frci-si-so-, reUi^uo 

r^lXrf.tai cni«eA /i^^Ar<b t<'ia^i R&tia^ ocn-a L-*.l 
XuO .'rdsr^ia t^oo «ben i^r^^^. ooM^S .Acnl^aAo 20 zed.yGOOgIe 74 tien fSa ^sa&itf<' .fc.ocni\siBB K*.!^ iiu > oA oisnr<h 


loAi r<x.CDa 'i&\t=fir< fcAtr^^o Kiuat rdfr^ .ïsaTCb ji-t^ rtfi jiOtiLr*;» i »1 isnr< cArC rtfftX»):i <rellr^ TSOPï' 3'> ^<n.i ^1 ^^ousaf .t.*M .i<ïcnz.o f^iH^-lo '■^"-V"' 
■r^ba |Cno.TiüL J^i^ Lff^sr^is» oiu oom _*is r<'HeruL. 
ƒ■/♦ w ?. 


V*^ A^TOi.' 73. ^,1 iP* rclisn PÜÓ& .rC^C^Ut. r^SOft <(^S^J rcftiA^H .^caz&J 

■ rïlss caa\ ^ïo-xsn r^n,^ i^j< r^(^ .Xlicn T^^on 
cu.i9aei : fLuO* -** -^ - V f<i(ii f nbco on-a-flafc' n-fto 

fQgLaSa-iLAr^O^->jt .'xLao-l.» OoiSlOsx r^isiusq.] (^i>sa l" 

. ...ocaa^eüy vyt^ tCoaAaA^,'a,.^_ocniuAs pooo ^ cnA l' 

Ü.^ r^iO^iUA. "ia^ iuK'T.^cnAioJuM.AX. Kll.!^ oma 

A. lU r.B i(-«r^ .r<bca Aï^si tcDoJL-^s iurC** .Kttodlüneao 

( "Ui r<am -113^ c^xïS^ . (<.-uA rCi*» rfbco AkA\^ jtmon^'i^n an 

^"^^--^^.rtfiicuois i-*-^ rïbCD wV.t.a . r<'v.*i' r^^Ct kIAïb 1) l« n fcj iBJB 'fl yii n » ' . 

D,;™a=iGoogle 72 
i«M3 casJ OU Kbcn vs-i-i ooa — '\^-***^ " 

e A&ao T<&ïaa A&so ^^.._i**.l oalso lv<ySl.n MlrBÓicnea y 

..__r<b 1 rfi-tit-^ •— ï??l «li-AflajB w^l^* rlm-s f^ben 
.r^A\La ^^acJ^ rcbcnf sa^ rclsi » r^i-i.- '^<4»4up*'A I83v.l.. 
'in/f<bcn xa^a ^oA^ i^AiiEiar^cns.! i*^ r^hcn iajto 
oA itoco r^:s«x>itt» B^_0^40l |LGm>-Sa&0 ^ayi\r< 

16 r^\ 7 rf - cni-&_&0 : rdlH-uK'In-i^ nLflo-Ai 

so fd.1 GiA r<to<o ^^t^* ■tcaa^ccax.ji'.^caals ..^jiU^^ ^ 

. 1) V i^^ tfaBM . -•-■■■ ■,'--■■/ 

"^ h om ■ 
C.ooglc ' 


i- L/fi3J^ liicJrtiJ^ 'V^^oeoivaJi-l otua^èea «As r^v-» !»-*o - i 

«,jj^-i9 "ïTJiJ? l.;'Au«' *TaL r^a ;) f<jaa ace .«IstSol oA ijipeb^ — fTJ 

' >i^u .isot^ (ImCu -i'vd nzsó TiT^ f<Ao ^K'K^.^n H^ir;tfi|| 

fisQK' olr^* mIjAsi ocp i<Wr<'r'pdJtV «-vL p^a i^n* 1 

. .' ■r'-*-^-\ '-^^ <(cnoi.i-x. '.caifCLA oi-^j».! 

-- 'o f X . . t 

«Lu, («te 1j^ci>^ Kbo) ^^£» ^oia 'oen ^kMO* aicn.i 

KhAtV iiva» ^A>r^.i K&sj>'t^ AlHAvjs *^f^ >'f^ü^V / A M //. 1^ Tyfnrt H-iil* * ^^ Itff ■■^1 irfw /fl f '''^- . ^ ■■■• ,-"- i . wyui Guso rélui UlXa . Tsjof?* r^iA&oio ■;• . r^ii^as ^ / j ^ 

T<u.\t Tfi JjB'j^l j .TWrC' jlMft* ^-Aun* Jir< CUSQ ^«\Bfi "" ,cnaV:J K^^ w.f<h Vr^^A&oi rdiicaM o^ >do ÏQlx. 

1 ~ .. f _j .lr^.1 ^09 A^O :^1mCU rOoaAn 

av** •T&o .toaoSf^a cos Kbcn a»v^m '^^aaiftr^ KiA*.i 
^jgXcn&a^ olAsoo jCrdxsQi ^^a-'fc-l cnaa^üa >*i_&r< 


1> «I - . : ■ '..■■■■' ■' t.oogte -^ ■ H^ :--&"-cr-T:"r ■■-' jp —U-e- - '- 4<j-— ■ f iisA 

V-T- wy . jT 


■pcWs^q^ Wü& ^ïit ^ ^iM«u isaK*.! *^na osn^o 

l oujk ct<n-3 r^i»sosn^£n ** • - — '« — « \^ 0,00 '^Imv 

J''^ . ƒ vwr<'a OÖ3 A-^ .•«coA \ \i ') oom ^lAVwiusa .i-&f 6 

. l Kbco f<sno^ .t^x^ cns i^oal t^bo^ AAo ïsar<aa\.i 
\*. jKt-^^p (^Liaa ^o fr<^o^:i ^.1 ciJavh. pao 'i^X, j 

\ i 

\ tffiALaOr^ f^ïiisO , cnlo it'ija Aiocd fi£cL.u ■ f*« Wl\ 
\ ^o . t^o^ r<ftuas icnoxawo t Khoa teaoAut^l ü\ 
j-l'/rfioi!^ asoAor^'V^^Ón ^ ia\ pao c^ol o^ 10 

\ i»sr^a oaiVy AtAfti iT^^ vyr^ oibio cncaa& AitAsq 
: .rdlso^ «A isiKb .rdliJSn olA rCbcD rC'iaO <r(b<0 1^ 
^poiYllsaiVi >\ iurCag^ r«do iur<' AJmm iur< Aa 

• io^Vs r^i-tlcnBUazB ma .^o^ocn ^iu>.icni \w 
v&t. p^ -'••-\f^***"'*}"*-*'-"^ i<^ rtfsaoi^ T^.nai 
■^ o A»-n^ ■ tl *■" V^-w i^<U_fta3 . v\ii:&n&4*.n/iilflBoit(» so ^'^. 

--3-S -lók 'o- - ^ ■. ^ ., 1 4 Aiu.ltm. ' rCo^^- J,4^j^ "'^,'ffi^ r-^ St^^ ■\ .sïO^ nuo "ïr^^kaBa _ooa-l_& aAktf^ . it—tf^^h^iii 

•, fmiAaa K'ia*K' rdl*t^ï .^oiuvu r^e ^jCso^ Ï3ar<b 
<i^ t<.&JL& (.^ïit loco Af<f ï-saHb . oen Ar< »»cif^ 

. ■ . ' i' .' :4 ^ :• • , t S& rcda :uft3 ..ooAa. aabB^-V.^A^sa j^lr^i-& rdi*» B. 27 v b 

^ g /f'M. /!■ 

- . ' i. 

D,;™J:.CODt;IC 


(17 L : : « \ w^ftataf»\3 ')r<ha9.i .^s*ien ')•&'«' .cnLn rtfxa^ :imo s&.Aa^cd rC^cD A!^ .,^CD ^•coa^K'i ■. «oouosrf 6 — S.r<V.isi* r<i»aoi ■■.■ji^ataa . K^.-: 

om icijoibm.isa^ r<i>&oi -:■ ^iTabao ÏMaao» yaxa 

fZ ' , J M r (P^lü^ 

eoA SCO* G^ct ' -imCU.i «^A* \ — 1 \ f^iA&oi r<'.'ui9» 

^ ■ ■ .' !.v i9 i ■ 

" "^ " ' ^V'*^ -^^ ptï^AO 'rdzir^ p^Ocn I<lw.vjdti9ar^tt ^ï^ Sfar^ 1) A ^r^. "1 11 iiiijjIiBii ^asa.;. «ar«'i<u&ov.r^iAcn rd\'.:i3ape' ^Lwcu ■:-iur<' 
—''■'*■ oen i<£ii-*»r«h/r<i&u\-sai rf.\ »A om f^Jmpc' *B. afl r.^b. 

on \.aXS. ii^ocn ip«'r«l^.r£aa\ii& >]l..a;a_a*ltr^.i 
,)t<lVa\as r<\.i «^g^^K*» If^^iAsa rctiAr^i f^aaiao 
T^iaafA.i>r(d(0_>9-w iil-s ^JSn ^Hi\| f-at-ïMr^n •>.! 

caL*.t\i<vsa<swa \^r^.n ócd «ooAl^-icus W-i-aa^-^ 

1 5* 

Kli&m ima^'^i ^^J^^t* '^'^^«> rA*»*^ AS •^**' '^^ 

»ü.x or^ [*»cnoiuf<''F(di rt!» ÓÓ3^ .alwiu^ rtdJeoa ^ ^ 


*^^ \,JLcltJc^ 'f^'^^t^^^^- I Afeytt^fcii.'A^''*'^^- '" -T* ^J W- ** ^1 

•K^oikT»^ V"^*— KlaoXi* cnis.! iuwit oue&l l'Wiin * 

^mAJ..saeas janena-A Ait-Osno Itcoob^ i't'i^'^ ^^-^ 
^A. lesv.ik Fc:sai rcdaa tiAjisqpïb . A\su.i r<taoo» »aA ia^rA&ca lO 

7 ^ iSf • ^^ -^' ^^- -^ ^ -^<:^ JÖt» <ia ^' 

' . „/o C ÏUr^ o,,,„.=,GoogIe ■ir •■-*■- — " T*^ «otitOF^ p<^:ï vw*f< ^r<iT< iiia-3Q rtlït^ ^jsï^ «-J^ 
°{-k-rc^^£B ft^y ^^"«iv oil-M.i .'||j=n ^i-aNji rev^;^^ 

iuf^s VMT<'.^^ièi4»4» r^Laiii WA^ iut^x («a .'f^aco n-9)rclJa T 1 \ ^^ Ag > \ x.\rc'ArC . ^-«.Mt^ ^ajaa.a 

^ii«» ^ ^ip^-MAeao .'^josatcasa ^iur^x^a ^^a^ TUAa 

■itAO&ciu pf&uilA r<Aü^ .s^^^ 'a r«ïió' aiiosni U /d ' 'l?^ 


/C-a^ih: — T-fi <.^j: ^ /fJii^WLi. ^ -f '<'« i/l^'' 


-L-^— J—. S-f-, Ui—, f:.. 63 ^ 

)cauoia:Li.i ooos ^waaw I^aimSuo .rtMi^» «cüatu 

l>.ta cnïQ^ AVsai^ rcll.t 

l^A-\..'w ird&iciA v\i«eufiaH r<iir«At.i >:wn| U^'m.^ 

loep ^ .n«\Kb ,Qu&^iuj:i vmi^ ftft^W «_!^cfi cnso^ ii iual Ll^ei I cn-ta.io .^a^i^r^ r<':u*so >sci .rtf'ncn ^-M 

oAa l:t&0, cn\ r^Ó >\iiv_l r<:jai .coA i<\ó n^r^l 
f<:iT^ .A*iu %& /v^n^ Al»r^.l r^r*" rds^ rclll ._v^ s r^rr-TM >^ noAttü rdf< .aU(< ^rOi «V ^ 

re's • ■ " ?<■»!» .jk»uLiti v>-3.Jl «tiuu'ïvyi «üf^ iasK* f^iix. 

■i'^r^Ali-f ^ A(ir! _^ Ji. ê e ^- .GooqIc 


J,- ■ ■ - ■ ; ■ / -. - t-j ,^ 3 . . ^ f / oo<D ^ixsa Kli&os .RliA&^i^Lt.'Ucn /**^ Kbcn t^'is 
^ y),-»*»--w -:- oocn jj'wiiiBa Kl&cocl -fcn^eun ^^cnUBOBas 

B<r^iui-iMt^ rt^iitnsi pao Ttlïoiol (30-.w'l«tttt3 r^ïo^.\ 

r^:tonao \. ttj*ia!^o'-i-*.a ^.sa Kbai t * *■'" r<V<l^> ^ 

f oom casovi l(U-(T^ ruo ou ru .r^siia po -pX» 

rd*i.i\al>*'iarc' jiirs' s_ao ■:■ rc l i- i ^ x^ «i Aptf 

.•■eVd^s R^ovs jiCoaVaA •>cnQa^.l rc><1^0 t^Iam >x. 

IS r^saeu i^oi<'^ii*A&nVT<A(aiiA:io (<&oïso Kl^ov-a 

211 ,<^v*A oocD ^iTi1\:t |K'.Ti'tVr> ^-sa .>vAauo cn.V.\jr.l 
cn-A ocicn ^üsin uitX«9 i^avoï oom ^i^o .y^nvoT' }, /) B KUoil&. 4 ^ »vsDn< in ^. B fotia ^bd. 2. ■ / 

t D,j,.,z,d, Google oW. Q', y^ 'ja^^iurc' ^isar^b' '.^,^Ai=n wlmüa ^^ rt'-aa.'tiA.a 

f.so f<'.VM Tuo titoA iuV :ua : r^'wWl cn&u^^F<':t 

&fla&fi^iu.i r<fbcn r^ó i-*-^ a^A^ ,! ^ft^ :i ^en 

B 23v b iur< i<l&i^» lv^ir<'.l vO^rta .r<saAar<» vvufS»»p 

pt^UsQM r^flskrcliaa^- oen oA ' ^r^-rr<l^nLk.\ cnA l'> 

, r^XMi T<licn A OjOm.! f<ï5a.v) |fOb:t£ ^^(^U^l or^ 

Zl /ia a^ ' , 1^/ 1 ..'Kt *" 

I l' " 7 

v^ Ar<'^'S/^it\sa vyK* „jtoyiijf^ /t<li*^]\^ ':-w^atM3»^ 
// 

.,^.. .3/^. ^^ __,^-.^^^ 
■'-. '■■ . -"■'-'. tv; '",.- '•; 'i. .. :■; /iu^tcVtc*-^ 
84»,». f A J»;. lot /2a . „ A •^•^.,. 

Jw.^_ev4uT^ f*aJ\^ rfsen A^os ^*_ t..OA4tö\o i^rtfaaA B. 25 r,^^ 

'^fv\-*r^ KlJr^ r<bcn t<;l . t<— 'i S -« ot^ *■*» V*"' c"^ ,— - - — s 1' 

p£a^.i ,a\-sar^.i ,ma ,\-v ^ai&s)» ooi : *) mh.'i iiiti 

O-a^ A_& •Vk^VU^aJ» ^SiA yaJlJT vy-trCj ^ rtl&tlilS 

» ^£ui£.* OSiooo «.^cqVa ifoAooMiif^. •&WiïxJ en. ift.^ 

.W— ■* ^oo A& ^cpo'.tcoor^ifio ai.i_z.ov.r<ii.-|^.l B.SSr.b. 
•KAcI^I rf-MCUAO r^lA^^^sa ojA ^"ió pA .OU ooco ^ 

.^^^itisix. or^ a^_^&u«wi> »it-3Qt^ .f<'A.i-a l>aao-iLan 
opói .rtfi(.<uA r^zitls ^rd^ (r^lï^CLMao |r<:&>&s.1 c ^ z..;;,CoogIe 


i Aff (^■•o(m{ti*Mj,'!'i^ , . 69 
\i T / 

rtflsia 1^^ p^iB r^l^ÏK*.! f)t<SKcSi^ ^Rl^bia t^SQ.I 
#y ^^. »^a=a\ pö*aiM rdA-i4» Ar«lv..i po ^Trs'srelv.s-^ü 

^.6 'T ( , > , -^ , . " .1 Li a. -r ' ..■ , 

:r<:i«:^*iBa tOocunSo^ .^oox&is o.-i-wrcti : «'.mtiwa lo 

^ntjf^r^ : ^i&Acnién ^-jlAoi-s:! ^A*r<£A f<^.yitt-^-M l^ 
TA&jl.^.^oiu'isonsci .MnS^za „OAflaSttjtJ^ f^liUjui^ 
^ /i B «'sA-s^a /l^ » ,^ /J ^ a V -;- - 'lts >^7. 7(éoo0- 


58 ^.iuoas TKt^x ^cn kU<d .oa^iti ooasn rtioiA r^t^ 

f WCUaMOT<7<<S-*n-0 r^:tGaj»o| r(AwUAU(.l nllT^o.'iA 
^■UMf< :t& fWbcn v-i»:t ^cas |J J^uaaz..i w'ft.ninftf^ 

Jr<4u*cuu.iisei r^imf^ J|\{t<b .^cnl& Aai.o WijLCi 
%i&i«ire'^.^| IsarfAOOt omo.^Ai&s jWiai&un vyrc* 

.-&- "«/.illi. /r^^Z.^8^^/^ 3 ^nl^-^lJSi^^^C*'^'^^?-**^- 

3 '^-éfQ.aJ^- h7?[t ) h^^fcfL.s^j^i^^- ff \ j 

71X90 ^^\ h^-tr^\^,^jt .olA -baKh ciA«i ^.sn T-ir^ 

•Asn x^0.t^r«bnAr^.1 «lliiOA-sj r^r^ Ais ïJr^ r^'i^OT'^i^ 
K'A iMa.WiïtA lOiCLA-^Kb/ic^oö-aiTorfr^liJSoo^-iA 

// '»/ , ■ N - ^ . 

B. 23 V. b. i^^Kl^^ f^^awit \hva ^s» _.ocn\ i:ar<h #. l^ocoA 

.„oi^JLiti ^^^f-ir< ^1-^a.i.WenAf^ .^o^A I js'ckaui 
■ A'Vy'aao .rCiixV'reAo ;nji&rtl\ .rCbz\r«d r^\o|r<ïmk\ 


*.^-/ 


c /C ,1.-.,. ^— C-- . • ' — - ^ -f ^ -. 
3 [ncni Se.ff..tiuw»Jl»K»iU 

-" ' , 4 A lolt. ' 
x&o <a3i\a&l=a iósi Kbur^n wiua^ v^r^.i i/,cool^ 
'vca^ nbcnl r^aAsii v0.9).l cnru^' cuialsq^ ^^^ni 

>lso/.^3t^ a-i:i*>,,^^iiaai ^\r<dt •'■■*'* -'■^\ oen 

r^LO^Q nliKn -i-ïsir^ rdi-^iT^a 'Jati ooeo -Attftg 

20 .«beo T«au.i ia\| coi:u;, ". «beo i.Tis v«,.r^ r^sn^Af^ .y Google 


4^ i9ar< pdiAjf<-.i3ar< rdisiisi -:-(<bx.i cniAlX^ liunr' i9ar< pdiAjf<-.i3ar< rdisiisi -:-(<bx.i cniA^iü^ >< 

po /(«tm i^xsar^ r^i^^osx .|AAitea oom ^^iVn ^Jut^ ^ 

ij(j' B 22 ï. s. ^j^i . ir^rf auSisaf^ahift» .*) >lo«ffe=>o »lOA^ .-i^ .1 

O^sn A Xuu.1 /«-...oAuio ., iSAm'uo iJa-^iiV^i (A»r^ 
L> r^\ .cn^irtfaj ^A^U.L.1 ^Aar^A^o Ófiaa A^ )uf^ 

I iTr ,-> /^ ;• tf-. 

■ Il A ''^'i. lif'B'nto". /r Ln^-ni.U.3- ■h-^'r,^ 

/s e llvo. lij %4^ scK. 1*3 ■ i j,/ 'I .i. j^.jif 11/. 
i4 i' •^- c '"'l^ 'if .ooï f^.ta^ cao ƒ 003 r^ïrö* ia r^ia\_^ >\ rtllcng 
nv^h 't'IiXjM'J^ rCbaa icaoiur^i Ipi^^ïun r^laioH /* / ^ ^ 

y. ^ ,, ' , '■'S'f'il «{/iflao >ixa r^na inii. ^r<'%/,Vso rdlr^ 

A^ iCOOSOAa «iunto re'.Twsa .Tna..r£X:s\VBa* rfJioB ». 33 
10 cnA T»rch .,pdua^i»i s_*_3 eosui. A-Vrao . rd^ W 

/ Aas coA iaiKb A_A_S9 f<li30^y..t>t^i»r^ t^aeo lO^ 

■S'K^l^r^vff^Jr^ iü.1 ,03 iAit:i r^èust r<'.i0a v<^^^W 

'f^isó^ f"^— '• \J" f*' * ' r<b3.i .'^09 rt^AÖ itO-A 

/. r<'&<£=i aA.aA.1 vyr^ ox-Uïn i""^*"* 7 Ócn r<'ïo^^ 

L ^CL&iiosi »s ^ooj A-a4»s:Jrfar^ ,Ür^i»\^ o-l.=qa 
>' - '>-V® . 

^VMi VMf^ ,h\tr< ^) Kli^ajtfw «.iutCtcb i.aL (dA«cao R ^^ 
1 \ • A /^ * 

^^' ioxB pdl-x. aA:i r^ffl iur^i r^JSfta^ét- . A ,^,oiur^ 11- A eik. ■ i3Afio^ f4 3 ^^n^^gk (4^4^ - C ', 1^ » fdjf i - . -' o— — rr %:^! ^ l( 
,j---i- --— r O 3»i Kbcn jifiüi tiearA . eu^L ^-=» „.omlÊar^ft&Sa^ 
ar^ .1 - ^T' ji-^&ii^ oom ■•"■■***** ^r<' tcLaf^* -rf^bcn / - I ^T^lkjaoft An£o.^aa«^^3 Ti3m /(«o ^iMOa vynlilr^fl 

iv^r^.! K'^ioIaw tJCaH M^caJ.^o.-fr<ftva*s.BQS nlJuaioY 

'cn^o&uo jyAirt <v> o ywft \ cnii-9acL_ao a3i\a_>r^^a 
ttcnOlaioï itol cn:ur<' .A^z&o . t^toxMi oo-i-i-soao 


' Kiwv^ vyre* .^aA& tcnoAÜct .i^^t<\ r^iv^^saa AAfU-"*^ 

i^^.1 looo) ^tüo iK'i^J.a ajm.B .-uao ■^ovaopr^.t 

r^SQjLO A-Afi [ isoK^soi.! wyr<b : icnaa^ .-Uft >J90 orA 
rdur^ ^Irtl-a^ga* m^^'S Ol^O ".«Üeajl cos 4w»coA.160r.b 
' — 10 '. ^ O craiaVa/ * ■'" rcboo QS-S-lSD.l : r<bcn \taor^ enso^.l 

r^ia^a eia»lVolMi^-.ïv^4(r^ rtfAA^ r^ulKT 1^90.1 
AA.13q .T&O ■fc,gc"'^*>">[ »^^ ^ia*0 .«..OIK' .ï^cAl p^:t 

15 ^isoö* uïi^ ^co A^^ i^.tJxl rtffttiüM' cos r^<n iur<ta 
rtli^orf — i fc/oma Al m a tm^rt' U&o . pa^ CUJIM:! .yGo'ogle Cififi^ 39<S*.i 3 om cq&aso .^lyjïw.x. r^SMSao .^ %.\ta l«oh\e\ 

. Goso^ji ^oA 3-B-& r^'.'uksao . -^i ^ \j I lOaftA-^ 

■aM&z.r^ r^ oom ^ü»3 >.isalpi >3:oo .r<lla0^y 
pa tCnoivut^icnoisiQ . iuKlsm'ifla.sa i<:ui=a asag^o lo 
i\^T^X' T^X-** "^^ ■ *--' A-^ tODO-a^iKbj.oo] T<iek\ 
\^-* ^ t<Ll9acu ^n itooo óorfiuartf' l.,^co.'!W.^ Kbos 
rc:»A^ rcisncusi ^«^Jl. iA^ po T<.lu^aj^^^ oomo 
RL^iu9 . rdu-TOf^ i<l:i' rtlLoius W*! \ \b cn^V.&A. 

r<ncD Ai» %s :^^t ^ i\ rdlrd^:i r^M-ioF<' cujAs.rc'j rCl\ 
VtnA ^•--,*^ . K* i-\ , Vi r tf l- V y JïW - ^ o ril&MU)t_^r^ 

] aocn ^^Af<' ««"cicnUpao .ciu ^^a^i^n >nsq Aax.i 
; I .»Ufc&x.r^ r^o \m rcLttior^ t<'i-a^-3a-a .„OM-^-z-in 30 11 i«i Nt«<!m\'. 


f. ^ f J[ f- ^ y^ c%^^- .Google , i^j- -.'^\c-*- ^ -^ ^ r-' ■•'■-',' '' ' ■ ■"' i, ^ 

3(L BJibx). _ X^' i ^ /r^iÈ- 

I-T o » t f . T 

.iM* iHA*r<n ):ioAx.p^ .^ausQ vlr^ r<llol.r^4*iaau.i Aisun (ÏLO.r^iaoXA t<no=n.ta ica-^Kb inl^iKta 

[*I^^ïca iv-ir<' .-ua:!. ^n f^Xis K^o-'BttA f<fcL-i. [ore* 

i-BB-^ 1^ '^'i-=> iVVuft pdkeuïr^ il-LaSO rcdMJ.io 
Klacn oAal .vwïsa A-^ .ii-lrc' s-iüa rdlsal . ^oco 
j^iso^.! ^oA 4'^'^ n.^3^3Öo •^r^r<' ^.soa rc'ia^ 
onSQ^ |(<^oi Alsa^ ^n r^rtl^B 1).A\t^ ^:wmo,,caa 

ió,rtfAiOAA&9Qlca-\_a_3 toncuaosa >nla .!& cn.-u^ vyK* 
r<^«l!^ rCUx. r^»i r-^zi^tc ^on Kilo .^isQK'nlwyr^ 

— — . - 7 4-^. D,j™d=,Google ■ f A ni. (In 'joo ■ i 'fAi^- .. ^^ \(^ •±h--'.-'- 

twL.1 K'ïo^t r^ia& .^air<liCU)0 — * . \ \ i co^ba 
I j\. oiuu ^^a30.»li.o r<M.*s.mw co^^^r^ ocp cos r<hcn 

B.3t r.b. r<:aioï r<^a^sh^a . ^.SO^ « |r<ba3. i\_Er^ •^•^ • S «- S 
t^cn isQ^i OCH .w^&^nïa cnsrooen ^»^\b f<'xj\\f{|^ 
^ \ \(!;^i9a .^rC" >SU0 re&u,.x..io . ptLicnlJirtMW' ta3oi«cu*i( 

* ^n£sn r^Lss i^Wa cos ..au oom Lui&sqo tcncujAx.?^ euavö cnxko^o r^ju:ia T<jcn:i| cnso^ oom ^vsa^.i 
A, iBOï.b oriï *■ ^ocfusa om i<i*r< ^o^taill^oocu» trils ^euf^ 

7 » i' ■ ^ 

^^^a-Jir^ •^^(CT^:^s.'.Afo -f^-^-tr^-io i oom ■-'-■' cn-in 
(^^.aieon cuom.i ^a&^Ati^il ^im ^ am r^v^^ 
b.2tv.a.^r<b .cfxsax. .^r^ r^aoioA A.^,:» * 1 .&^o .^^cnusois 
C/ r«lz*s.aA caA \^*-*' v>\n -.*y»isax. I^CU» w^<n\ ' 
■aahe 'i^r<U2&(<'.i ^^aürÜr^ ^ r^.im JNdi^J^ rclim 
:oom ^ota»>ur^ fdim wüLoixaAca jrf.tA i ml& a-&^ 
'\^*f ^_oeiu f^m .^»»ttJLa óou (CoftMAi. f<l t<ll.i \eaa 
^T3.1&cn »4W01l (SM vy«'.r<4urCa mi»v»»o|m4»5A»t^30 
^JSQ oom ^i^Vao ci&a\^r<» ^A*r< ^Jst n*» .-u* loom , „ _^, ///11?*... 

/2 A "11 .oJé^. ■^^■'^ ^^<--f- ') '•^'^- ^f S'C Ijvij sIo: 1 C(y>>^- 

48 .1 

1 / - .. 

lf<liaA cra3LS>uu:i /^i^r^l oo-LSq Tiiut.r^.1 oóo ^r^ 
l^it t^üii^l evcb rrS^a^lr^ ius r<bni '^■'ua^t-o «A.issv.». 

Ktoml ttnoAjk. (^cn nSQr«'iea:t Tif^ iwA A^o Ar^x-o 
I t<im ^i\ i^J» wH-rq .^al 4) KbAr^ ^coo .f^isao^ 
10 r<bco isaK^cai rdJcnn cnvul onuk. -1-3:10 . w^i'son 

A'n ' *■ . ■ \rrtn oqp 1 OCD |f<l3LjS_fi KbOS ï-aHB.! 

IB 4»oX oAtrïb ClAkIi, *Kr<ij»Hao •*] KlSOOÏ O'i.lAvx.'Wl B. 2] r. «. 
'' 'j ,ïOo4v.r^s.*/r<'io\ ysJ ia\ reben tsoSZs rtii..-! re'ia^ 13 S ^ll^- ''^ . 
3C "-^^ fi. So r^. ^>3,yja r<lla\i-sa UtciA * ..^k* ^ in-x.o -J cnua^ ^ 
° *"■■ ■ r*'— r<^.a.Vtlfc_»fl Mbcn ca-:n_x. .oen r<l&_i_M * is 

l -. o ■ \/r „ /-fr .. ... 

. «BfV* 7*-^'-'<^l Vy T<x.^& icnoJL^ n:ts.o. .jMiwaa O .(^&-lu om|.&f^ KiAco ,a9oit->r<.i .-on V-».i ^jso i-«> C /ry^ ^"n*^'") rïli.MO r«ltt'-i& rCio!^ oA '')acMB- auMO ^ 
pQut<x.ö^^ Ar^ ^^cnso^ ^ii9.i »^ .(^^.saaï ^jm y /ril 7! jato . J /■pW' i Sta* llVt • 'iffiOsJsbn r-sa r-^iAnaa lOocuAo^ -earf^BO^a Ivyr^ 

1" 003 ^AiaK*;^ r^Vw -33»',) r^ca («"ïa^^ teno.Tl'f<3 
cnita^ax.!^ oooi ^:uisa.i ^oA Kl&is '^™ iayaa ■=-5 '^' .1^ ia.N. fla.iali<ftjU aap xA r^r^ :r^.ias ^ISQO ' OOOI ^ ,1' f^ . ) % m » ** B ^i»fc W — -(il H ^^twiT. 27 ff. ■ . • ■ ■ 

ji;?. - /M ^^ 


. l 1 I . I ft r<ll*lM9 ^.t-sno .KUU 

t^ «:iK'-ïVo»»-A» red jl) r^iuu'Us .^4» f<!^u*cuvciti3 oiV * 'ff^^iftooisa rtf^.A-'w.a l.*f A.l&Qr.ti.^'ff^^iSkOïnsa rm-i-»ua I.VdlsaïVnsiu tttttosan ootD' Vdisa^ffiiA tt^osan i B. 19 rOcnSo r^M.*«ja.n ^„.gAuK' Irr iT.^ .y' tni .^a&x&j oom 5 
.^azi ^^o&^iii^ ^asa T*^\i^sn.i ooi yy<b : (<'i>'ix. 

.*( fr<llaa^ tC^j^Az.! cnnAOAJ Vwr^ . A»m| a^ rt^MXSa 

. I ^ 

T_iW cn_3 r^m l<n« ^»loom,<#-caX3a «cSS^ t^^^ 
. r£isicui f^cn a^aswl .cno.ia.M..\.i iiv^nr<b<,-i9i>.-iii90O 
i^'^^B i<U.-t^l .r^iniJf c^ r<hoD iü» ^1 iui^ldQ.rt' 


tl S "MtÖO . /\<2 -^"f- 3 A >^. ^ « « ^^'^^^^ /"- '->' ^, ^ ^^^^y 

^seaw f^it30 'i.T:Li» A^aiWi^ix. m^i t<ic(A cvocn 
6 ^.1 ^A.r<,^ rcï-^^^ rdiaiüauj^.'WtaaA-fk Klicn Khcn 

.^a\^^ ^ASla jrdsuet ...oiuK' ,m.\ft ^«\^ r^tAt^^o^. 

1) B ...ftmnaa^*»;.,//^ A ^■sar<'4»a. 
^__I ,-nf . D,;™a-»Google ^Aa »&,C0afiuiaj\r<'i p^aoAS^r^ >.uj^.5a.l oen 1 

\ ï^ ^ Alsao rcdt-isno itnvaao ;iup£ijaar^ ') vsm A^lKbcn 1 

r-CxAeu r£«^^n /ositcuaJVy ^'^ji^i^.l ijjiAini ■■ 5 

(TLfllJintu^ i.t^rc' p^l^ii\o '^>cl«v»eu IcniaJlcu ^.sno i 

'^ t ^ I t ^ 

. . / .(i-L I . _.^ '4.,.- . A.15S T. Ö J 9 ..^«iiaSXl iv^uo iisA-MO j iuMi^^r^ /^i ^.aoh 

iwco r^lsioon ïma^rtfljl^ i^ïit ^ea ^cd oz^ i<i 

- — -U. ;' 

*) R nm 5 ) i »n .^ H /a hui ^ i | .^,J ^ \ ÉIII. jt* / 

U 3 ?« "^c. II ktló. _ -^' 1 . * - ■■ 

I uA«r^ asu'.r<.itn Aa. ■*'•** «•• jut^ ,,miV& ' oocd 

lof^Usi ^itïit pO-ioMr^ KÖtoiiir^ f_aa oii(<'A : r^sJix-a ^ 

1 cu^go.'tr^uwï jrAia\^rCa4 RllCO r<ia\n »cnobT^» 
Li^o^ ii_uAJiiif<h .' w'.\,.'wi.'t'cn_aqa r^-zJuA -^cn-s 
i'' r<laAr<lA .tM.a».Ba t<li-»&_* Ktno ■**"• « »g »— -~ 
cnsooA ^.ft\y\fSa ^cn .TtV^^^^ nlsJtrC-iV'') r££r<' 
A\-.f<f ,t. 9t-T. .■ r^.*oi flaa-»io-\,Bm r^i-so^j ML.a-w,t 
^ül*r< isan^i r^iat i*\^ »A ocn \o^\ | . iut«jaa*fi3eqo 
pa r^cn.1 T^A.i-J3o h\ \..v ^.sa'^cn-i oocd Ir^Sj^^j^ 


:,Cpogle IS jtöu -Jo . l 'S Itw? j? Ah ,"i>o ^' 
jöl. .3 S -Mo. 4 1 ibftJ wJ) jjulrdijï^/jkoi'?. 

sr C QOV •'. 'Ijiör '• ^ 5 A-o' i^? W*' ^^^iUküoM^U 

I r^ta^K'.i oen r<Uü» aa.,T>^ %-^et . r<d\eL&l'99 iu«na\ 

^ ' . 3. vV . .' . 

J^ , r \ .'1% ir- .^> — , - I 
■' ^^..^^^ rfc*iJa.MB ■■^oa\«ii ^.jimii ^*« Hfi'iyo^^rai kt^r^n :ocn T<'iiM^3 oocoi ^090 : \> wai ^Jt3«^.& i > Tl ^ II 


^ » ^n»« 1) ii fl^iatii^i :y Google 3C II" 4 4 ^A^'^C»»'.. Ul-^o-^fh/e t^j^ ... 

I '^ r<iz.<^ r) ^i^ol fosiia-l .^O-lr^ .aflaiÏT rC^cn ;&■!< " ■ 

h;u=»^- :-.-..^-- ---.i:-^... Öuo a^offliw-i^f^jMQ K a&&caei(||2^r<'A.] l'^ ..,OGa*&v*r<'»ï^rAj»''iai rdi^irdai r^&iUïfLsa .^JaOTf 
^,^.1X1» T^ax.eui 1 .^oA «^090 .w'iii'rwa AAs oocn - 

oqa Ar^i rCf:*lrrlj|f KllT r '\""T^'*' '^'^'^'^ %tfl*^' 15 O^dO .p^nl^s penset 'rcAuG^rflaw '):^i_'r^sio rtóoaB IT '•Lf- ,— T^XTTiTl 
^ .^ '■*t^ .'1 W'Aft JiMftK* ^_^eil_l /»^»_x_ï.T fc.Oen_l^—^ — j- ■ ;— ^ 

1)illl.Bi nnn |intiit. £) B jmwï I ^ .t&O' -'■ ) ■> ^ i ft tjJi ft ^ -a/f /^ / H ! » ■ ■ » » u ,«> flaar^ r^lou» r£a\. uw»-*- w^rB AC ^» 4^ CrrizPd.yCOOgle 


39 _^^'jm^,~ •i.o-lK' ^pï^.1 ^anJM.1 o.iaft^rc'ilLAas 


^ » ««^ Khco ') i<^u>ïAJJ» sa 00»'^ aal ivacoci crtBa^ Kbm 

^oix. .Ta .mouOJ tSa cnso^^ ^cdo oen ; iur^A&iiDa 
■*■»*■ ~jsa T^ AK* L oiJuiaA f^ico-a ^ocp'— ^1- f^cn 


D,::,„J:,COO'^IC i^^J^ r^MA VWf^ KdibmiajAPO ,>-f<fcólf^.i "'t ■ff-' .,r<lix>ï.-| t<l9a*ïolo r^S\sai r^S)it\lAjk.i r<lz_V3_s 1^C30 ODÏita ia-z.^J ^au& J^oos wl^A-^ 
20 .r^isait rdlAlsos oom ^oón ^cno-L-aii rtfAonJaq&r^ 


.tWtU'f^. KdtLji f_39 .* rAu^x»^ rf,t.i.,if.i ,Ki-at ^:usa^ rcl^ 


^ ^ '' vV I -*.. , , 

A,167ï^/r£k.ir<a» «n-*''U.&30 [r^Ha>aa30 K^taaaO Wioi^aö 


-^*tr»- ■: C -C— ,..-; Amiiit^ tiaA>itM ^iV-aata t^.l ^Atrtf' rr'.aopiaaftrc' ° rt^:W4t |p<:Wx.s«.l 9|tiu^^n=0 cosfoi&i r^souï p^.-i kAAam' 
cni^^cuaaA ^la^bX.^^^.'Uxjf * •> -lO ^■».iyï\of<' Aa-.bo 
So p-«Ö& A-A fjsta . .^^cmAs^ iurc'iaLa ptfAtcucirCi . q a .ffili. ) 

Di'iiia'C'oogle o-C- ■-' ■ ' '' "" '"' ' 


eiur<, t f^xuïa\ i-&iuuo r«balr^ ^óuiJi^.llvy(^ lrf^iLw.1 r^n r<bm i^jE.i rciiMlk.^^ 
r<bmit:i&.4 t«^«\Ai i^ocoAi r«:\no : óa^aadb «èu.nsa.1 K. 14 \ ' (O 

71 ^ - ^ i X Hé.' 

■L'\r^ia\T^ V cu*aA.o|o_*.lor^:4.^^iLaacv Khcn r<^(A 
,eai<ftai\ .^"A ivsca*n 1*^^^ tAar^s ..oiK' ixflvfl 

'^» •• -W^ .ƒ/. 

1. '/ 't lil » ■ ' - /liiilll iHl 7/) H rfV^'i''^ "^ ^/^ /3«. 3 '/■ I.t<r&^t^ Oaj^Ïco* ^'^iivso .rtfalw ^/>iu9ass>> l^r^i, 
i^aLi r^i^ru.i :r«^r^ cuietKto .^orAa * tr *t' .t^o 

t «L&AA^r^-^) QaCUloi&CUao.1 aou. ^^ms LtAx.r^ 


i<iyr<'»LA*K 


OOCD.U. 1* r. f<4u«S».i jpt'^rc'jl U's t=o :»4* cn\ iMrch.Vain^ r<SkU& 

iujAK, l<!^ . oA i-sai^^£z-*:»B oep iurd&»^\ co-s 
a, n .fte I r^2.aA rdsos-^*^) «ardkrCi ^aA& ^Am \ 

" // C A/k-o ■_ '" ^.Google , 


' I h' . A««A^ A ^ .rw^/S h4AhA«tf4\ B ;/ruiu\ icnoit-uKb (Oaavjan / jw l *-flgioA A-^ icno-aitorcb .r^bsAr^n v^c>. n-» .\ 


A4*l& Ai&n ii\a ^o . ps^:t t<l&aSaa^r<'n 

3 I ■ / 

f" ^ * t '. .'- 

oocno .^-«-^Y :iuO t-A-i re's» .^oaa rCtocDoi -isarcb 


Diii,.!: COOQIC 3 d»-- ^'^ -f- ' ] ^ ^' lp l« K'^a^ rClAClBttbf^ f^ciU:t t^lm^O r^ül nu 
' r<:uisn paso ■ ciA rtlirC jifc.^jt.aa ^^oivitcuittu Ka^ 

N ftl^aa ,im^ .!& n^t^MSi oA Kbofs «oi&sa y^^cu ^i 
r<4uiÏMr^(<iti^<U^ ^QA. .«i^ >u)'ii<P«' >iso vUSQ i^r^ 
(^Lflow aoanm^ * ipar^. ea&ia-iAr<du.sa\ löoi i-uxwn B. 13 r. U 

ocp «A i»rcb ■uitaAK' jioi^ (^'^ '^'^A ^^ «^ 

A-&0 .r<At.Vk\ ,coal^r<b f,eoas\»» KW.it..^»toA>i< 
./<ifr<i^èiBK iCPOaa^o tcneuètir<bj|.^«A& Lcoaj)a*&r^B. 18 v. a. r *' . ...'I .. " w D,^,,,.) ,CpogIe.\ 


:ïl rCl^ ^ r^Au rtlx^l lUKfil f^ètcaiSflcafia pïL^ J^O ".Khcnl Of3iMa_w T-9'l rCboa Kbi-x. lr<lY-z-ai nll*»' 0i-«4: CM» T<b<n r^li^A-^ T<llO»i-a vwr<' td-s.ir^TCÏpjoxu 
cn-\ .pi-^.1 OV-A)0 t^^^T^ A^O .iVot.o.CnAf^jrC^OTa 

il .A&i rdlt^r>ire' .^M\4lï,4» rdi .j \ \a:i ft'.Bjp nAf^ 2( 


4 'A;. /^ A hu. 0077. ^ c üü. ai^. 30 ^ 

J . r£xaa^JlÜi r*i iv*f<i*iu .'rdsEjJila _Ofn\M rc^ik&z. 

f .K'«l>a^ («AiosA cTiïAiu Gox&i yJi^r^ Ktr-*— t ocai 

iaih «haai l^o fV-itsttN pChou p^o .ca«»an p^ik^o 
lu KbcolO ^)~^— '*\l'^rr-^* 1 oralsaOft %M^.r^ïSn» 1^. 

rcbcoio .rcbAi^i r<ftAss|l^ ciA ^ •V-'"* . KÜRl^o r^Ski B. 12 r. b, 
tiftAl .r<hcni TUI . .f^l^t^^ Jpn cn3e%f v^iaio .kIaow 
cpAttti^l-attlo.') pyt.so ..aA^Gtp^.1 jr<L)jt2aaA >Asa3 

lA^soea autwla.l^ .f^oau ^ujA» cnx&i A^l A4&01.1 

IcpAtaada ■'l^n— tiii:i — ■Acn r<\rf'.pclk.s.VM r«4MkI.4* 
(Wncn r<4u^i-sa ,eoa.\-!>. Aaa»:i r<.k^ïJ|r<fca_\r<l 

^. -^^ "■ " » ,Google •^ 
T^Lsi-a ^Oal '1*^ : '^^'^'''^ ^^ ^^-^ ■ f.:WM,t..a 
^^^„...■V'^ Kilo »i*i(K' r<\ oAf<j._i^j» r^iskcnn ,3a\ «^ jmÏ&o 

• J I 

C^ /i^ V&' Aiu.1 .viv^l r<te\rc'.i'r<i\Aaain^r^,>l3a A^ r<bcaH 

r<ivtfla& i^bAr^ .^itrt r^ a oqta. topAn^TBgi|T< '\'at . ftw 

rftjt^ *\ AOOxio . r<baU tTlTattVv a oen f^nsi h/v*'<'nA 15 
(^JtV Ar^l Pt'.lA-.PC' tJ3 aJ9M^r«'^.-i-9i)rC'.i»'r^i_aó\ 1) A om. ■ d) B rdt-iJfs. in iiu I ^i„ïi ('■■ir -i) n^ 
ocp .«£^f«M«fa3.i rcftin-^ rc'^H^m.l ■'' ■ ju yn. y A U Ü. K-r- f^/'^'- e 


rcL ^ ?/. ipcbcn Al -a aaa ^abMÜ ,Jiiweo» ^-lA-irc*. f eoiik^^o 

t^snx. 4iff T-iK* ,-sa rcbcD «- ^ * ƒ ,^— ■*> .•^ .^ \ 


f Ga.9 ^ocDi r<A(-a.flooiiAci/GapgeuwitAo t^JOa»a\Aaa ' * I - ^ ^ 

:,aul ^«an.ft\Aeo rdl-i r^vu s&er. .mtKHn-ariB «Joml 

|ftfx>i f^cni KlX-tf^ jaja j aA %snjsi ^floMSa^n bA 
1 


, , ..Copijlc 12 'th. •'«■•^H, , ^, 

If A "ai aoio . STA o*-- 

28 
L-Sd orf'.Xsüa f*f,T. i» ^cn ^.sa 3_w ^JBn •'f< W .>. ^M i \ 

'),.jtft3L «.oooln ^m «.^x> lUa YCUkfloi ..^colia^ 

é>, /ra-A ƒ — ■aOJSOK' ^<DO.T^\sa^o riduM. rttlcn iaiiio^i 
iftco-s O ».., ft 4»a. « a ^ I ft igjQ* ^<p^:i ^A<r^ AtoA.! B. U v.^ 
Tm, ia-i.o ,-saJ') iusn.To.icauaiu*iuo j _^ ^ \j ■» * 

fr^ittcu\io r0^.att M I iliiii«i.i._f>cnuwt-a->^) K^cn 


f 3 jn . lAt-^-*^^- 26 i.rdi&m 


evu*o f<x!I.%-e rdsitLs ^i_&.T-Sa f^r^i-^^ r^'-i-u(<.l Ar^ 

__ Khcn ftfL-aJLjaA ^flaiti'saA toio^^ \-»r< Artb ^jtÖca 

AZ3XiO0^) PïSci^^ wi^^ÏBaMs r<haï i..!UM .i&o .'«iio'iMa B. lo v. n. 

.r<ttrtli-^»[ rcAiQ-lilitWWa rdz-ioa;! ;^ai&i^.JM 
. «iiaiu IrVboi v^r^ fr<lUfla»o i^lai ^n r^ieux. 


Ij l ' nn , aw ■ 3M-,«o.^/) A^ w mum - *^ * ii^ïn\-i • f', 
iCOoiurV f^zu iiAïn (<^ol^a cos n^ ma >-^asa>r^y ij •^/ 
f<Ai(n5r^n eii^ (^x»sS r<ïaiüi.l r^laina L&i)i90 .Kbco 
cn-^V-ft.1 r<Auc.su.ii iAsax.0 f-aax.n r<:»o|.rdlMo'-t 

t^Xtïs f^JLatss «1-3 actito <Al^iL .&.2.itl <*) r^.t^ 

t » I ^ 7 *l J''^. "' 

^:i r<^ mCDCUvmI oom "^**-— *» "" — * ndriCocL&r^n 

, Iaj^» oco ■'•ir*-***' f^3b^ KlSiiaA Ar^i . r^j-Moi 

pÜÏMf^^m.lo i-Oal'nt r^zipc^ r^ï^ ..^^ab'iaax. / 
S"B '^- i "B VU3P. 


1 ' ". .\ 

' *. -^ OOP Wjftfr HSStta AaVLïO l^jb>»Aj.i vauuJ I ■ 1 ""■"■! uj 

3*è • i — " 

003 vwr<i^ ea^oiu^ A.^ »^_oau r^mrrl «msa — ^*'*- 
6 ..gerUUabi» oxA r<ba3 ^iJos*, |r<ba3 rar^J» auuiakai 

r<bpi p^ió Auréijsnr^i lens :*rdnJuid)jEt>l X) r^oSalo 

soit iiua ^.Isao .*. cox&ia ivar^Av-so.» reboa |.van 

i ^i Muft fl «il i Baaiw p^Un ^:t cn^^'i^-sa .ail|.&fleor^ 

y^ rïihoA&lao /j pc&l» rft'iaao K^ra^^/ ._rCi.al.l 

pchca *-— *^ «:! T-ir^ :i-& • «^^co r^bSs 1 i<^Jwa-30 

«li-soss?* r<ovx=as.&\s «beo >n£s:t t^snalj) atfaako 

16 K'noïs ^n» ts^0inr:i vyr^ : cna ia*u.iT «rt' r<'oa3 

. »a30:i»r<d 3-u "^Ti^isuaLiO . r^&ioiAoj . rcAt.^ij3ffO 
3 /) B om. . 1 ,11 i h-i y . /^ B ,^i.Uïo^ *H«-rdi». ^ D,:MzPd::yGOOl^Ie > C II)', V-l"'" i^cuftis rcboo -l&tV ^«so .T^SikZ^O- ^cJ r^'isttu ^oo. 

•v^ B.Sr. a. .(^^.aaHo r^AlAitd^ r^U\s'r<bciil A&J .1& .t^Sd*^ * ''*^^' 

'^ , RlkOsi -oiA ^^MlMi tAuj<b .r<i*iu j.&r<i Ae3W< iurtb 

. r^lO^l r<ba^ ^ïi( ^'^l '^'° Swnr'-I 'f r«'na^t Sm f 
f<^-w /) («l^Aiof< o(<2^flp jiaJi'iuaan .HmAa ' K^ads» 

^ïaokOp ^rcaoa^ >|r^.-lMa t^l^ or^-ioi |^ rOsa*cnAaa 

B. 9 r. b .^ ^ÏAiClAi ^f^ f^t^ * ^O^i^^l Vtlsa ^^ia\ - cna ^003 

■ -- . • ' - ( .^ 

• . I I 

•- f^ • *_ •.' •-^. ■ a*Vx .. ^ \ 

lOiCLtCLuï^ lOcqrc r<i^ain i-Sh-fie k'icdo . ooauo-^r^sal 

V . '^ t /rV, ' .,^03 '^&^ :u..irr^ioiA ^ reben >f<£ii/iurdlAs ^" /r-^ /Al* /■o'"- // A «»<. "ni-?. J 

rjc Al" ■ /? A «ui. «091. , j ^■ uit . ; .!- ^ 


. _a i^p«o ^Ks^Q f^LMoH rc^'i&az. f<:sa&s.i Kbuu^^ ooóci^ . , 

■^-^ i.^^itOm .•'*- . tw vl f*A>f^ ^^llf'^* («dlOJU^iaaa A. 155 r.b. 


llA% tl o j ; t<^Jgaïf< r<ft<i ur^ wy.p^ rtWo^'^ a9:u*f^o^/^oiia «^^r< ^ 


^%^ ocpo r. pCbAr^ iiluw r^zJLio rC^a-i-«AiH±a .^^oci^tta r<bco lo 

.-.r^Cka^ :i..A^ ^)/^caJ-&j^ f^fJvuAoV) rcdtif^vAo 
^aiz. ./} incicD rdsiL* fYtoAK*.! rfiaa» IA_^iCt : hoen 

7 A M. '^-\ i//^P ^00 -cdH^ "1 iMAiiiÏMin -«^ 


003 '■^•»* ^ 'fal'i -a ^ <* ■ f<l'BW,V;k.s (^icQ-sCLx.o r<iA<Ln 

^ i>AuilócaSjisoAo& )t f^lso^ t^imViA i«\{niA^34X,B, 7v. b^ 

10'f«ft>xattx.Ai3/T<bjLAf<lj^t<^ \ t.n^o (^AubSAO r^^ 'a 

«dr^ .^«f«-a\^Llou».i4rft. «do .K^ \ ■ \V t ^ ^•^*' ^ 

rd\n«^o^a isL^askkik^ïit ^ f<d«:ieuka ft- O i>Ata.rC 
^ óm^ T^:tJK:s)ai^.i* nrdtcS^ iaAJ^o mS^-^t^ 
^oli ^cptfc<mft\ »\3a ^i\Jt^ •& ooiio* «toa«a\^ 

■_ u.__^f^ |wiM.lfcB»m hV*^^ -^a^^ t^oi^ r<%Oj\^ 

Jiuf^viuo . tóio r<bCD r^.t-üo^i<£i_*X-£ *t lifwh'ïl 
sqrCboo ^)-7&i^fj£ AkSad^ , ia>o_sa:uA Ktiai ^^aüixsa 
/4.syUi*^o. -.^„.ï-U-M' 1S9I0 . ii 

Cu 
(^ jtcoet^r^ rOen oAftfl AÜa nllr^ f<aU*n (^cn |r<lzu 


■^^ ^\ |— ^"'*' ftiaX reben a(<'^ i<saMaT^lae\, Jr<li&ep 
^1 .Tuao .ouA A)^ pctnö) ^11 r<lA_itai r^ii^cu ig n i|A ^ %^ 9N*-Jal lo fi om- :y Google cisn nl&iz. |%^d(^ rr<lx^» r<'a. n ..toaoHwl^g coA r<bco 

S&o ■ iuf<:j^4&M 0133 «^mj r'tcio .r^isc^ R&xA-xA 

I M\^ 

r- '. V .. * . ' I 

oom ^*om:i KliaöitA .(^^'somi T<li\zSbl^et rc'^joasn 

T^ZJSOÏ ^O .cR\a^j^S& ocp «.^cn\ f<'ocnljAn;'^|ctA' 

I .nCuAs -^»|-r- r<:=au\ Kboo \^r^ .r<iuS«J rOE.5Qi\ 

Tirf n^ ■?'r<'oaa >0)p f*aaa* ^Hi>^ * r<'s-» j— AÏAlso u 

r^lfioit fSa : r«'oen ^flaaiui 'örö r<taer) aÜm r^sao 
iT^Jtsoi mJ!^ (<ïm (r:z..<uA oA oom ^inlft»:! •^«W' 
rn<^>, f r^ïa»^ ' v^:\o\ff:t& om r^m rdiJnsQS ^'^ 
t' ^Jr<\ai^ vyK* .^1^ .t& 'f>..oa\&i900 r<:iaa^ om rctam 
A^ -aAJL cax.i:t r^T^J»oifcmiiu3aa\ .Ji^A tmo.-ur<b 

^— -. ■ . - /j =,Google 1^. )^ ^0. A* 


'^^'.. /ö / '!Ü'7BCi CfriJi». w n^SkO . cnt\i\- ^:i..A ^.iSn AAn cni-d «.src*:! A-^ I ttcis m_^ nfttcn :i-aA. 8 r^TSÓf^ n&O .TJttM f<llz. r<^ïn i^Jto. r^iaaor.') r^'ii.Tt 
/flko (-i-& Are*.! — **».-^!S'-iV«--~ vyix-*r^l|T vyfl iiso KisoWa oocn . 

ló ireVlt<:\a: a.1d4v.». üoa^ ifido.! ^«9* ^ascoT .tft /kl.t^ ru» iut^nl& 
^f<ieo fgsa l ^a ..^oiiio .'prtiAred ƒ cAtAr^a ^odo> 
/^ I '7 • .*J'f' 

?s= ' 


It^dlso^, r«&M!b^ AtA^^itr^.1 'iCg/lpAeit K'iulso^n 


r3 £ J/ /(3(iw.2- *«i«^- 

if. f, ïo 
'7 8 Vla^(7. i,GoogIe J. \4t^i]\AÜen:t .16 

jl^Ul ^ laA* '} ^£01.1030^0 f^CDia» COS "'^ f^O * -~ 10 Lvyl.iaOA ^^n ') couïor^ r^Uy r^&nsa r^Uaa.l aoiiO 
lAaa-a f91 A^/fnlxaoa «Mai :t.a-3 ivsco* t^lacu^o 1} B .^^H.<ua:h.O. 1)B f A l« \ » l ij l A i ao^. iLIITM m. 


^' 2 3 -gfo.^-r-i^ 

3 ■ 3 nsl. r'A '(o%%. 
X-^o "*'T - T- "p-^ t<ii-»» >M&o . n4u3»ft:sa.jas i^ 

|r<U*rt'.l.J»<Of\-VTnw >^ f^lico t<3Q\j^^) rrt^n it 

I •• '(f O 

■(Vniü?iS 1^ r(*\\\,| vyr^it ^«ivir^ ^ nM30.'/.Ji&ia£a 
:Moi3 oua^ï f^boDMiti:! ayao '^H^ r^oju* vyr^ 3A "t. 
f /te/tij.. 

Il 4 'f'^*'» 


D,j,™a=,;GoOglc' rt!gnjaa»rga ^^xiAr^ «OCR f^-u-&_& .^m\^S. Ausna 
cbis r<A^ f-^ p«bea r^aüen -r^SMatt (<k£ó.-i30 ' 

>A\x.'iaiLi»Jxwdu*saA coL» W^eiai ^io-^ias 

^.aO—i. cnèor^ tno .Kïo-lr^ Ir'^'* T<toa) Ju*^ . t^iïxss 

■ * 'Ai ' ' 

pa r^-TtAA r^^cgilA- nflüAi Kbisi^ i*- Ft—V' .rl^-^ l>-^ 
•.,.aft^&Ki^(X/r£» .^_a-lcn v\i-^yeu«o Iv>Xal.i .aoiio 
• it\^ *)m^^^ ^^r<iisa .iür^ sa:L rdiso oA ieni<30 


^A*f^ .\ nDft\ H^co ^o&jto .rtf^wb r(^:Ti i^usa .laonfet lo 
^^ X.W r<-os\~sjt^r<x T^Jb-ia :&>iacn f-±a.'4 oaloiuLt^ 
tOSOsK' fSn l^isixx.re' .iA.*T<bca tcnoiur<' ca^&o .-''' 


/ liS 41- ^ ll.*CM.."iiko. n z ^. 


I mOT 


cotïajsa^ po ^axif^ .'cn-l r^.ii r^nsa eiu ^üin pa\.i | ._ ^i^rï*! (^Jb.ia 


_f<b ;^.,oma « *^^ oqii ^A*r^ ;wlÏ3,\ :u^3)o a. iss r.b. 1 ) II i. . l il i <m . J/^B ^i-niH'i --i\ . 

^ i D,j,-,z,d=, Google lA [4 ^.1 >na ,5al ■>/rAtA'Btt-7..?w f^nlOAD ^^j \ t<»or<-uo 

A.l68T^(,5n ^:(_o rtTa» 'Sr«',*/j34\--a.4(i(.i yxS rtbw j .n 't<n 

L l4<t Vb^ rÜCR rïhat a.:U r&.r^^ Sr<*/Kba3 rC\ó 

r^^a li-i. r^t^^»' i^lsi ^a .'^CO ^orA&l ai\&i l" 

t^^^ax..! oaisna ^«^ *>o^f^ ^.ica^ . f^a\^3 - ons 
.,oii-^^n «Aft K'agilA r^Jr^ a&i» rdAA^/Aii-sai? 
t<it< T<xeiidaax ^to fiiöa Ar^a . ia^ja»K.i, L:i*r<.s 
B. 4 r. «^ )v.^l^ , tT^"— » ^w * '•*' .^T^ieo r^u^Jbiia ^b1z.tV.i 20 
t^sms -kcacao Yii^sa£ ^ tasouataD ^-r» ^soisae 

10 
*ni^ aam é^Ïb «.AicfSn Ims .^.ocatsa Kboj ArtfiuLBO ^' .(^«l^s F^isioïfl f4x.auo ■*! cuoa.'/papca ^ocouua 
Xrtlu^ils ^i&K* icnetsaaA * j."*' ^**' '^i-A-'f^lct A.l63T.b. 

QtA&Aioa f^i f<v» a&.'f cni«'.t tcoai^iSAft ^r^.-io 

r<uAr<b f^ia^\ r«StX.as.M T^«t^.io '^r^saoïi |f<M)^9. ^ 

10 r*ivA> ^aVki^-io .GRe«^.i ^oAo -^-*^-\*"^'-?^i""'***tr 

Om r£i&.r^icv . »Gauai.X-i:i oBouviiitPï'i ^>$ni ooeo * 

rC^it r^ao.'/ rrtnXf^S i-Éfcaaj^ ^ iiifcpenndï.» C /^^ '^ 

IB T<ll*t^a:to "•'"^■■f" cos f tOOO-Z^Üa r^bcé Klfi^ 

r«^.l ^cn .'iWftaaa. \ ..al. aa '■^"■■^■nl — *■!* n Tt*^ 
'.'iCDcA^a ^^amb&i»» ^ AAo ^(^Jjcuj^iAtiA *^*-:^«« f 
/? A^iurdsaA». ^9H*- ..//B. 


y' 


B. 2y.1i.Kdi^sA f^l^ 2^.1^0.1 r<^iuE«a ^ « rCM2k^ 

iüva ^A*r<' icUi.sai .r^ .3oit.i .-r^oa r<^») 
f^cn r<iSL,t^sa t r^uiLï»! oiAis^:) wH^ia^ i Kbcn 

r^is.K> •..cuK' iu*iuio ._aji<^ aa^rch .'rc4\3(Dcdas 

B. 3r.a.r^jcia£ outs/^ ,*j r<bcn Iv-isa ^^oos*.i r^HaX-sao 


1 1 ^. ^__ 

'^ ^ f<tocnea\I toix^t^ r^bruK's r^AtOAi^ai -^^IhCU' nCbifl 
T<sn^ i3:iO .r^*W» ^boiM .m^ia xdAiJl ^) rt'xl^l' ^ 

Kl'Sa^CuA rdsas^O i-&^a>r^.-t r^ïuSO/iU. W^*"*-, *A.lGSr.a. 
r^£f^a.TO» .'j^rdtiMoii r^.ia t<'T.<v°> nd.ii icncUMR 6. 2 t. a. 

I - ■ ^ !■• "( . 

■ it^'' - ^ . ■ • 1 -- 

' iiv3 |-39 .'f^^lsa r^^to i^Lega ^J3» rtf<\ft'5or>i<\r<' 


te S W »C^.. *-=,Google ^ C iJiiyfr ^L-witA ^-993 1^1713 A^a ^'^<«^\ i<iT^ totsaói a-^ 
«ïlsas ioMJO iiOc4. r^a'.Klias r^sus r^iukian 
^itien'l| w\on UAOS-a ^n v-a. r^<3. Or<'.'K4i\J[9t& 

,f fiW^- ^W- //f/^. 8 «'1 ' "^ "'• 

/^^ItX^ ^%^;^^p^^ ^jg^ji^ p^, p^^ «"sasB.I^M ito\ flSO 

10.'«r£fti9a.1 '«ru*i^ jxz£:i rdLAs. 'Src' r<;\ii Acut*iJ.i * eW- 1- ' »;^ 
h,.>\ or^yiJs .aiio.T,\ cn-\ ^.\. ,'.'v»l ma^TaJ *) ;a-:w f^s*»."» aoito .^Ga*iv3^oT ^cniaÖiiA ^mUa .iomIs oen 
«&IB n^l ïcn >^ '. ^^_C^sn rVfaAr^ ipOwil ^isor^ •\\ ■ 1 

/ A V 'ad , W "h 3h. 3 ƒ w. .^ . 4 /« y-. ^''^, 

/3 /,w '^'. 7x 'lij/ 4->:^c'Mi S \"^' ^'A"'- ?? 

' \ V /3 18 «... fl^* .*/7 . 

aaiar^:i ' oia»o .'ojiop:^i\r^ ^atnas fA*t^ rAco-s, 

-OAÏiiOr^s :a3ii&o.t=>o iurOoii. ^f. i5üe.»b p^sIx^ j / , 

*-— . 4 "^^ ^ . 

- -^~ (T ' y>^ ^^ ^ TT I 

^ . , ■ ' ''t* • , 

^?»Aorj .naa^^-jo tcooïsofl.-f »UO&tAa^r<' AK*.*! t^r^ 
Anx.o ,eacuM >Ax. cos» acb f<lia\r<h ' : p^(£»fiB&s» 


A.1B2 -,yGoogIe 
. rdlcn cn.A "k,-! 'WiMka r^i>ncieaa i^x*uii cnicnMi:i 
aiioiix.iaa~ ^«r^iciu *. r^iu..i t^^Hj. t^o'i* vw>r^ , T***' . v^M k:]oö.iA/ oj^n''C^cax&lo,*.a*^n 


'i^ju^ oso^Jl I r^Sioz^o r^^'t.sq ^^cof^i otriUMO^ l)-K»8'»'-**k_»«^»»-d^-i;ol-*^ aW«- ti iT rf*'\,'vji-- -f ■ 1" ' " " ' ^ sn 'iW, 


, Google 


^^"^fe'*' /aaa^rC rdtoiA f.JLjw'l rCaw .qi.i .rï^iuaSQ rcAiwi /^rfV' 

|/lüf> r<lx*.T0.l on-'W-ih-a f^l^pdi -1j<^f<t.^A> If^fcaViftMi 

"Ai .1. ^^ ^ . ' / r<t<U.^»l| Klli.ia^ aii&ifi«.i '. iBMk rf^^.V r^a-sl- 'ÜÓ^ 


^^•■^.s/^f'^^^' ^ jjl^jt/l*-''*^' ' jt.ï\_^r • (VsoiyröfcJLSoi ^an-saXaa isn-Mio nii-HOi i^üru 
(Q '9(dfU^|-j^ laJtS .-f<iui^.sa iA>t^ rvAisi r<4Mun&9 .i^a^au yasaWa 

rdiiieLJsa p^i-&o.io rdincoa-^ ..a^iuLSia i.t\ta- 
.'r^sa^' (^r<l^.i .^coAliis .^N- __a^l^^n «VCxaSa - 

, l^^cn^ Aii.sa_V ^»M\»3a m&ouR' rt'i^c\p i^^itGL.^ -,yGoogIe 4 I i c 
3 A t f, "olhi^ls^^-'^) 

„Google \ . ^d^» D,gM,zedr,yGOOgIe STELLINGEN. D,„.z,d, Google D,„i,z,d, Google STELLINGEN. De brief van Simeon van Betli Arschani de uiartyribus 
Homeritis is echt. 

II. 

Het bekende klooster van Jobannes bar Apbthonius te 
Kennesrin wordt ten on reeb te door Aeeemani (Dias. de 
MoDOpb. IK sub Seleucia} nab^ SeleacobeloB geplaatst. De 
ware naam is r^nouoi r^snar^ tisnn r^^i (Anecd. 
Syr. 111. p. 245.4.) 

ni. 

De beteekenis van rvitos a&i is in den Thesaurus goed 
opgegeven. Men vertale niet met Nöldeke. Kurzgef. Syr. 
Gr. S. 168 »eine Nacht zubringen". 

rv. 

In de Chroniek van Josoa Stylitea (ed. Wright, p. 22.10) 
ig ui=a*l^ niet Toor een persoons- noch een plaatsinaani, D,sMized.yGOOgIe maiir voor den naam vau een feest of feestdag t« houden , 
die echter uit den Syriachen tekst niet meer te berkenoea valt. Anecd. Syr. II. p. 44.2 leze men: ouiwicao i. p. t. 1. 1. Tl. p. 48.10 leze men: ^Al^o i. p. v. r£Di\Jn, 
1. 12 ^i.kBVM-1 i. p. T. ^^^1 , en rattemenl. 14 r<A^>aA 

als B sterk bevolkt" op. 

YII. 
1.1. n, p. 128.6 a. i. leze men : pC'.^.V^O i. p.v. fti^^A. 

Vin. 

1.1. m. p. 315.1. 11 — 15, hersteUe men aldus: v>a\itr<' 
f^iisi ^&-bo aA-m t^ mè^a3sn*aiO .^r«iv.±a ^_& 

IX. 

1. 1. III. p. 245, 1. 4 leze men: iu\Q>.i i. p. v. iuifis, 
&uiaiir<' i. p. V. ii-l^isiir^. L. 6 is ^_a.A.ijaAAi .ftr^* 
corrupt, en moet in plaate daarvan een ambt^titel gelezen 
worden. -,yGoogIe 1. 1. III. p. 184.7 voege men achter 
OjL^oim' in. 

XI. 
1. 1. UI. p. 229.9 leze men; ,sa.n30] i. p. v. p«llsa*in=ia. 

XII. 

Ephraïm Syrua, cett (ed. Overbeck) leze men p. 225.7: 
iiaa\ i. p. y. Atol. 

xm. 

1. 1. p. 232.23 leze men: ^A&i i. p. t. ^A^rï*!. 
XIV. 

Ten onrechte vertaalt SchSnfelder (Kirchengeseh, d. .Joh. 
V, Epli. S. 96) «"io^ door het Lat^asche torus. Evenzoo ie de vertaling van t^\oi S. 100 door»Spiel" 
of „Scherz" verkeerd. Joh. Eph. H. E. (Curetoii) p. 225. 1. 1 verklare men: 
ai^Ktsaaxsi door »z^ne ademshaliug". DignzednyCOOgle De aanteekenittg vati Wellhauseu , Geschichte laraek. S. 
434, 435 is onjuist. 

svin. 

Van den naam Esseëra is nog geene goede verklaring xix. 

Hillel was geen reformakir. 

XX. 
De richtitig van Mozee Maimonides iB onjoodscli. 

XXI. 
Jes. 1 ; 6. leze men i p v. het laaiate DHI, D^D. 

xxn. 

Jes. 05 : 20 leze men; niD' ^IJ? i. p. v. D'0* ^V- 

XXIII. 
Ei. 2 : 25 leze men : DnV Jlll i. p. v. DTlSn JTV 

XXIV. 
Ps. 4 ; 3 leze men: ,10*7 2^ »13D nQ-nj^ Ï^J'ft-'aD 

'IJl ^la-wn. D,„-,z.d, Google XXV. 

Jez, 9 : 18 verbiude men *n'3''?Dw met het voorgaande 
vers na schrapping van niH' Dt*j, eo leze men voor dit 
woord: mi ^^20- 

XXVI. 

* MaBudy t. I. p. 13.2 herstelle men volgens Ms. Lugd. 
537a tiiXu ^ i. p. T. aiSjjIs «A* ^wc, Schahrestany p. 55.14 leze men: ^Jll i. p. v. Kji', p- 
173 : 12 ïC^^jLlJlJI,, p. 178 : 10 ij.JJ^. 

xxvin. 

Sprenger's verklaring van het optreden van Mohammed 
is niet beter dan die z^uer voorgangers. 

XXIX. 

De Turksche sultan is geen Kalief. 

XXX. 

Niet krachtens , maar ondanks den Islam is het Ealie- 
iaat in despotisme ontaard. Het is niet uit te maken of Mohammed lezen en schry- 
ven kon. :y Google 


f. COREIGENDA. ', t , suhntp de punt nchter f^l^rcn oti plaiUs die 7, alle 1. alles. . .y !- ^^ / (' H /:' xui r. 

! ïxxu r. 10, daarvoor 1. daarover. / ' XLvi r. 29, Dionjsiaca l. Dionjuia. 
I, arm 1. una man. 
I, dat 1. dat dat. Alfj- ■ Bh. 3.r. 1, A. 152 v. a. 1. A. 152 r. a. 

' ;' 'W > II r. 13. r<a<0 1. r^.1<0. ', 

; _ . 12 r. 5, .ta»l 1. iailpn.. 

Il 22 r. 9, Kft\n»flflftT> 1. rtftiB.fla^a. . . / ƒ} 

>. 4G r. 15, AsA^ 1. V^^. 

, ' , . t ■ , 62 r. n, schrap depunt achter ^. i ■- lt\ . '. ■■ U e'. 63 r. ^ 

\ \ M --' r ■ . 64 r. in, rC^A^' 1. f<Al.taA. 77 r. 8, rc*i.l«.l I., r^.ix*!. ADDENDA. 

Itk. -it' r. T, -'*»■* Prof. Laad gist tAAJ. 
> HA r. 12 it wellicht te le^.en ^OU ^«AAlittaO. D nik fouten van tuinder beleekPnis z^ men zoo gobd nell l 
beteren. i^7^ ■ D,nz...,GoogIe 


/i:'..'i' /•^i ..' ■/' 


r . . -. .. <;'' //Wi/ ..-4^- c ,GoogIe „Google D,„.z,d, Google „Google *>• D,„-,z.d=, Google „Google ^ .Google „Google